Verdsettelse av investeringseiendom til virkelig verdi innebærer betydelige skjønnsmessige vurderinger og bruk av usikre estimater. Regnskapsbrukerne har derfor behov for tilleggsinformasjon for at målingen av virkelig verdi skal være relevant, pålitelig, sammenlignbar og forståelig. Det avgjørende for kvaliteten på regnskapene, og brukernes nytte av dette, er således hvilke krav til opplysninger som følger av internasjonale regnskapsregler, og hvordan disse kravene etterleves i praksis.