Det har vært mange endringer i norsk god regnskapsskikk (GRS) siden 2005. Enkelte endringer har vært forenklinger, men det er også eksempler på det motsatte. Jeg kan ikke gi et entydig svar på spørsmålet i tittelen, noe som kanskje er som forventet ut fra forutsetningene: Vi har arbeidet med en kombinert målsetting om internasjonal harmonisering og forenkling, og i gruppen som anvender de norske standardene er det stor spredning. Forenkling for noen kan derfor bety det motsatte for andre. Det som gjør hver-dagen enklere for regnskapsprodusentene behøver ikke bety at det blir enklere for regnskapsbrukerne. I denne artikkelen vurderer jeg endringene i norsk regnskapsskikk (GRS) i perioden 2005–2010 med det siktemål å avklare om endringene har representert forenklinger eller det motsatte. Jeg starter med å presisere utgangspunktet for Norsk RegnskapsStiftelses arbeid med å utvikle god regnskapsskikk, herunder tar jeg også opp begrepet forenkling – hva innebærer forenkling og for hvem er det en forenkling? Deretter vurderer jeg endringene som er foretatt i regnskapsstandardene utgitt av NRS, sortert på endringer som jeg anser for vesentlige i forhold til spørsmålet som reises i tittelen og endringer som jeg anser som mindre vesentlige. Avslutningsvis har jeg tatt inn en kortfattet oppsummering.