Norskregistrerte Utenlandske Foretak (NUF) fremstilles ofte som mindre seriøse aktører og potensielle skalkeskjul for økonomisk kriminalitet. Revisjonspliktutvalget foreslo i 2008 at revisjonsfritaket for NUF opp-heves. Det empiriske grunnlag for dette forslaget var magert. Vi ana-lyserer regnskapskvalitet og lønnsomhet for NUF-selskaper som har levert regnskap til Brønnøysundregisteret og et utvalg sammenlignbare aksjeselskaper. Vi finner ikke grunnlag for å påstå at NUF leverer regnskap av dårligere kvalitet enn aksjeselskap eller at selskapsformen NUF utnyttes til overskuddsflytting. De regnskapsbrukerne som revisor skal beskytte er dessuten i stor grad fraværende for små selskap. Revisjonsplikt for NUF vil også bryte med trenden internasjonalt som er å lette administrasjonskostnadene for små selskaper. Vi stiller oss derfor kritiske til behovet for en utvidelse av revisjonsplikten.