Støtte til frivillige organisasjoner (NGOer) er ansett for å være et sentralt element i bedrifters samfunnsansvar (CSR). De fleste større bedrifter i dag støtter én eller flere frivillige organisasjoner, og omfanget av denne typen støtte har vært i vekst. Effekten av slik støtte innad i bedriften vet vi derimot lite om. Denne artikkelen ser nærmere på de ansattes kjennskap til arbeidsgivers støtte til frivillige organisasjoner og hvordan dette henger sammen med deres oppfattelse av arbeidsgivers samfunnsansvar. Undersøkelsen er gjennomført blant 650 ansatte i fem norskeide selskaper. Studien viser blant annet at ansattes kjennskap til arbeidsgivers støtte til frivillige organisasjoner, samt stilling til sammen forklarer omkring en tiendedel av ansattes oppfatning av arbeidsgivers samfunnsansvarlighet.