Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Tema: Regnskap og skatt
(side 2-3)
av Steinar S. Kvifte
(side 3-16)
av Lars Atle Kjøde & Torkild Haugnes
Sammendrag

Artikkelen oppsummerer utvalgte noteopplysninger som er presentert av de største foretakene på Oslo Børs. Artikkelen belyser hvor mange som følger de enkelte notekravene og hvilke forutsetninger som benyttes i for eksempel nedskrivningsvurderinger av goodwill og beregning av foretakets pensjonsforpliktelse.

(side 17-26)
av Tonny Stenheim
Sammendrag

De ledende regnskapsstandardsetterne har kommet med forslag til nytt konseptuelt rammeverk. Forslaget som foreligger, vil representere substansielle endringer i regnskapsrapporteringen. Dette er endringer som trolig vil føre til regnskapsmessige løsninger som fjerner seg ytterligere fra hva som oppfattes som konservativ regnskapsrapportering. Forfatteren diskuterer disse endringene opp mot regnskapmessig konservatisme.

(side 27-45)
av Gunlaug Nordheim Wilter & Kirsten Lucie Jacobsen
Sammendrag

Norsk Regnskapsstiftelse har i 2009 vedtatt en rekke endringer i norske regnskapsstandarder. Dette er gjort dels med bakgrunn i et ønske om å fjerne ubegrunnede avvik mot IFRS, og dels med bakgrunn i et ønske om å oppnå forenklinger. Artikkelen belyser de viktigste endringene og konsekvensene de kan få for norske foretak.

(side 47-55)
av Carl Fredrik Henriksen & Mette Granheim
Sammendrag

Internprising (transfer pricing) blir betraktet som det viktigste skattespørsmålet flernasjonale foretak står overfor i dag, men også i tiden som kommer. Fordi mer enn 60 % av verdenshandelen på tvers av landegrensene skjer mellom beslektede selskaper, vil små endringer i prising av varer og tjenester kunne få store konsekvenser for de enkelte lands skatteinntekter. Vi ser nærmere på den siste utviklingen innenfor fagområdet internprising, med spesielt fokus på to av de områdene vi anser som mest utfordrende; omorganisering av virksomheter (business restructurings) og finansielle transaksjoner.

(side 56-63)
av Hanne Beate Lørstad Magnussen & Sten-Frode Olsen
Sammendrag

Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS/kontoret) har de siste årene hatt et særlig fokus på prising av interntransaksjoner. I artikkelen redegjøres det for noen erfaringer knyttet til oppgaveplikten, prising av lån og garantier, samt et utvalg av andre aktuelle saker.

Fagfellevurderte artikler
Vitenskapelig publikasjon
(side 65-79)
av Erlend Kvaal
Sammendrag

Denne artikkelen tar for seg spørsmålet om sentralmyndigheters ansvar for regnskapsregler. Med sentralmyndighet menes regjering, et sentralt forvaltningsorgan underlagt regjering, eller annet sentralt organ som står direkte eller indirekte under de folkevalgtes myndighet. International Accounting Standards Board (IASB) fastsetter de viktigste regnskapsreglene for norske og europeiske foretak i dag, og artikkelen ender opp i en diskusjon av forholdet mellom IASB og sentralmyndighetene i de land som i dag har adoptert «de internasjonale standardene for finansiell rapportering», IFRS.

Andre artikler – fagfellevurderte
Vitenskapelig publikasjon
(side 80-88)
av Ellen Aamodt
Sammendrag

For første gang kan en valutakursmodell av den norske kronekursen gi støtte til egenskaper som markedet stadig tillegger den norske kronen, men som ikke tidligere er bekreftet av empiriske studier. Modellen, som tar utgangspunkt i NOK/SEK-kursen, stadfester sammenhengen mellom kronekursen og utviklingen i det norske aksjemarkedet, og den bekrefter markedets oppfatning av kronen som en trygg havn-valuta. En modell av kronekursen målt mot en liten valuta, kan dermed gi et mer nyansert bilde av hva som driver den norske kronen enn hva modeller av de større kursmålene kan.

Vitenskapelig publikasjon
(side 90-98)
av Caroline Dale Ditlev-Simonsen
Sammendrag

Støtte til frivillige organisasjoner (NGOer) er ansett for å være et sentralt element i bedrifters samfunnsansvar (CSR). De fleste større bedrifter i dag støtter én eller flere frivillige organisasjoner, og omfanget av denne typen støtte har vært i vekst. Effekten av slik støtte innad i bedriften vet vi derimot lite om. Denne artikkelen ser nærmere på de ansattes kjennskap til arbeidsgivers støtte til frivillige organisasjoner og hvordan dette henger sammen med deres oppfattelse av arbeidsgivers samfunnsansvar. Undersøkelsen er gjennomført blant 650 ansatte i fem norskeide selskaper. Studien viser blant annet at ansattes kjennskap til arbeidsgivers støtte til frivillige organisasjoner, samt stilling til sammen forklarer omkring en tiendedel av ansattes oppfatning av arbeidsgivers samfunnsansvarlighet.

Vitenskapelig publikasjon
(side 99-111)
av Lars Fallan & Inger Johanne Pettersen
Sammendrag

Omfattende reformer er gjennomført i offentlig sektor de siste årene. Spesielt gjelder dette innen service og velferdsområder slik som høyere utdanning, sosialsektor og helsetjenester. Stikkord er kvalitetsreformen i universitets- og høgskolesektoren, NAV-reformen og helseforetaksreformen. Felles for disse reformene er at de bygger på en internasjonal reformtrend under benevnelsen New Public Management (NPM). Her diskuterer vi styringsdilemmaer innen to av våre sentrale offentlige tjenesteområder, nemlig helsesektor og høyere utdanning.     NPM-reformer kan påføre offentlige tjenesteprodusenter økte kostnader gjennom etablering av omfattende evalueringssystemer for å kontrollere bestiller–utfører-modeller i virksomhetene. Dette bidrar til å vri ressursbruken fra verdiskapende tjenesteproduksjon og over på indirekte kontrolloppgaver for å løse problemene med informasjonsasymmetri. Svaret på denne styringsutfordringen kan være å revitalisere tjenesteprodusentenes egenkontroll via norm- og profesjonsstyring og slik opprettholde et fortsatt fokus på resultatstyring i offentlig tjenesteproduksjon.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon