Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 2)
av Dyrnes Sverre
(side 3-12)
av Gro Bakstad
Sammendrag

Posten har i løpet av de siste årene gått fra å være en norsk postbedrift til å bli et nordisk industrikonsern. Hva har skjedd de siste ti årene - de mest skjellsettende i Postens 362-årige historie?

(side 13-23)
av Torger Reve
Sammendrag

I denne artikkelen vises hvordan strategi kan anvendes på næringsnivå. Analysen gjør det mulig å identifisere næringsklynger som påvirker bedriftenes konkurransekraft. Regioner må ha sterke næringsklynger for å være en attraktiv lokalisering for internasjonalt konkurransedyktige bedrifter. Etter hvert som næringslivet blir mer kunnskapsbasert, øker kravene til næringsklyngene, og det blir behov for å utvikle globale kunnskapsnav (global knowledge hubs). Analysen illustreres med eksempler fra norsk maritim virksomhet.

(side 25-40)
av Erik Wilberg
Sammendrag

Avisbransjen i Norge har over en 20-årsperiode gått fra en situasjon med familiedrevne eller partieide foretak med tilnærmet mediemonopol til en konserndrevet virksomhet med strengere lønnsomhetskrav og et marked i total forandring. I denne artikkelen skriver Erik Wilberg om de utfordringene som avisbransjen nå er midt oppe i, trekker noen historiske linjer, og peker på noen utviklingstrekk framover.

(side 41-49)
av Erik Døving & Paul N. Gooderham
Sammendrag

Regnskapsbyråene er viktige samarbeidspartnere for små og mellomstore bedrifter. I tillegg til å levere standard regnskapstjenester er disse byråene i en særlig gunstig posisjon til å tilby relaterte verdiskapende tjenester. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan byråene utvider sitt tilbud av tjenester, og særlig hvilken betydning byråenes dynamiske kapabiliteter har for byråenes evne til å utvikle nye tjenester. De empiriske resultatene fra 254 norske regnskapsbyrå viser at bredt sammensatt kompetanse i byrået, interne utviklingsrutiner og allianser med andre tjenestetilbydere fører til at byråene utvider sin portefølje av tjenester.

(side 51-59)
av Bjørn Vihovde & Hege Christin Lien
Sammendrag

Tidligere CEO i Ernst & Young, Bill Kimsey, gjentok ofte at «winning in this business is more about having the right people than anything else». Valg av rekrutteringsstrategi er kritisk for å lykkes i revisjons- og rådgivningsbransjen. Så hva gjør disse selskapene for å tiltrekke seg og beholde de riktige kandidatene? Hensikten med denne artikkelen er å gi en beskrivelse av dette, ved å benytte rekruttering i Ernst & Young som eksempel.

Vitenskapelig publikasjon
(side 61-70)
av Inger G. Stensaker
Sammendrag

Når to tidligere konkurrenter fusjonerer, og verdier skal skapes gjennom tett samarbeid, blir det spesielt viktig at ansatte oppfatter integrasjonen som ryddig og rettferdig. I denne artikkelen presenteres StatoilHydro sin integrasjonsmodell og de grepene ledelsen har tatt i den tidlige fasen av integrasjonen for å legge til rette for et tett framtidig samarbeid. Sitatene er hentet fra studier foretatt av Følgeforskningsprogrammet på integrasjonen.

Vitenskapelig publikasjon
(side 73-81)
av Ragnhild Kvålshaugen & Karl Joachim Breunig
Sammendrag

I prosjektbaserte organisasjoner skjer mye av kompetanseutviklingen gjennom læring i prosjekter. Samtidig er det få virksomheter som legger forholdene til rette for at hverdagslæring skjer på en hensiktsmessig måte. Det virker som det er mer tilfeldig enn planlagt. Kunnskap om hvordan ledelsen kan legge forholdene til rette for at hverdagslæring knyttes tettere til organisasjonens målsettinger kan være et viktig -bidrag til mer konkurransedyktige prosjektorganisasjoner.

(side 82-94)
av Yves Boulmer & Anne Randmæl Jones
Sammendrag

I denne artikkelen presenterer vi hvilke krav IFRS stiller ved virksomhetskjøp og hvilken fremgangsmåte man bruker for å beregne virkelig verdi av identifiserbare eiendeler og gjeld i det oppkjøpte foretaket. Vi legger vekt på ulike problemstillinger som har vist seg særlig utfordrende å forholde seg til i praksis.

Vitenskapelig publikasjon
(side 96-109)
av Ole Skalpe
Sammendrag

Kritikken mot ledere som stadig bevilger seg høyere lønninger - uavhengig av virksomhetens økonomiske utvikling og den generelle lønnsutviklingen i samfunnet - er ikke treffende for ledere i private bedrifter. Våre analyser viser at ledere i privateide bedrifter må dokumentere salgs- og lønnsomhetsvekst før de belønnes med høyere kompensasjon. Ledere i private bedrifter med lav vekst og svak lønnsomhetsutvikling har faktisk måttet akseptere en reallønnsnedgang i analyseperioden. Lederlønnsutviklingen i privateide bedrifter har stort sett vært i tråd med lønnsutviklingen ellers i samfunnet. I børsselskap har lederlønningene derimot økt tre ganger så mye som i privateide foretak. Dette skyldes at bedriftseiere i private selskap trolig utøver tettere kontroll og sterkere eierstyring enn det som er mulig i børsnoterte foretak med mer spredt eierstruktur.

Vitenskapelig publikasjon
(side 111-120)
av Petter Bjerksund, Gunnar Stensland & Ingebjørg Vamråk
Sammendrag

Fra finansteorien er det velkjent at bestemte kombinasjoner av aksjer og/eller aksjederivater gir opphav til en syntetisk renteinntekt. For et norsk selskap som har slike posisjoner, vil den syntetiske renteinntekten være skattefri som følge av fritaksmetoden. Dette betyr at selskapet i utgangspunktet oppnår en meravkastning sammenlignet med et bankinnskudd. Artikkelen belyser dette problemet nærmere, samt diskuterer mulige løsninger.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon