Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 2)
av Dyrnes Sverre
(side 3-11)
av Harald Magnus Andreassen
Sammendrag

Vi står midt oppe i den alvorligste finanskrisen siden 1930-tallet. Verdiskapingen i verdensøkonomien faller for første gang siden 2. verdenskrig og millioner blir arbeidsledige. Det hele startet med en boligboble i USA som sprakk. Hvordan kunne det gå så galt og hvordan fungerer egentlig boligmarkedene?

(side 13-21)
av Nils Arne Gundersen
Sammendrag

Newsec er Nordens største aktør innen verdivurdering av næringseiendom og verdivurderer årlig eiendom for 65 milliarder euro. Nils Arne Gundersen forteller i denne artikkelen om hvilke tilnærminger, prinsipper og metoder som benyttes for verdivurdering av næringseiendom.

Vitenskapelig publikasjon
(side 23-35)
av Rolf Barlindhaug, Kim Christian Astrup & Berit Nordahl
Sammendrag

I løpet av 2007 og 2008 økte norske banker utlånsrenten på boliglån. Betalings- og omsetningsproblemer i lavinnskuddsboliger i borettslag fikk i samme periode stor medieoppmerksomhet. NIBRs rapport Lavinnskuddsboliger - en felle for boligkjøpere? (Barlindhaug, Astrup og Nordahl 2009) viser at omfanget av disse problemene i stor grad var medieskapt. Selv om renteøkningen de siste årene forårsaket betalingsproblemer for flere, viser rapporten at problemene ikke var spesielt knyttet til lavinnskuddsboliger.

(side 37-45)
av Truls Tollefsen
Sammendrag

Norske livselskaper og andre forvaltere av langsiktig sparekapital holder en stabil og høy andel investert i eiendom. Samtidig observerer vi at -Statens Pensjonsfond Utland (petroleumsfondet) er i ferd med å allokere betydelig kapital til aktivaklassen. Sammenstilt med utviklingen i dette markedet siste år synes dette som en offensiv og risikofylt strategi. Hvilke egenskaper ved aktivaklassen danner grunnlaget for et slikt strategivalg, og hvilken risiko medfører dette? Artikkelen belyser hvilke egenskaper som kjennetegner aktivaklassen og søker å belyse de muligheter en slik allokering gir for langsiktig forvaltning av sammensatte porteføljer.

(side 47-54)
av Kenneth Steffensen & Vidar Havsgård
Sammendrag

Husleiekontrakter er praktisk viktige kontrakter, og inngås i et stort antall både for boliger og lokaler. Avtaler om husleie reguleres av husleieloven av 1999. Ved leie av lokaler kan lovens bestemmelser i stor grad fravikes ved partenes avtale. I denne artikkelen ser vi nærmere på et praktisk tema i husleiekontrakten og i husleieloven; regulering av husleien ved leie av lokaler.

(side 57-64)
av Ole B. Humborstad
Sammendrag

Næringseiendom spiller en viktig rolle i finansieringsmarkedet - et marked som det siste året har vært preget av store utfordringer. Artikkelen tar for seg hvilke kriterier som bør legges til grunn ved vurdering av næringseiendomsfinansiering, og hvordan disse blir preget av dagens finansmarked.

Vitenskapelig publikasjon
(side 65-75)
av Janis Berzins & Øyvind Bøhren
Sammendrag

I artikkelen viser vi at unoterte selskaper representerer en mye større del av norsk verdiskaping enn hva selskapene på Oslo Børs gjør. Likevel er både eierstyring og bedriftsøkonomi i unoterte selskaper langt mindre analysert enn i børsnoterte selskaper. Vi dokumenterer at eierskap, styre og ledelse ser svært annerledes ut i unoterte enn i noterte selskaper. Disse særtrekkene gir helt andre eierutfordringer enn i et børsselskap.

Vitenskapelig publikasjon
(side 77-93)
av Ole Gjølberg & Thore Johnsen
Sammendrag

Artikkelen presenterer teori og empiri knyttet til det å fastsette et relevant avkastningskrav for investeringer i fornybar energi. Det utledes et nominelt etter skatt avkastningskrav på 7,7 %. Kravet endres relativt lite mellom høy- og lavrisikoprosjekter. Representativt før skatt avkastningskrav er 10,7 %, som er relevant ved vurdering av offentlige, ubeskattede prosjekter. Justert for 2,5 % langsiktig inflasjon gir dette et -realkrav før skatt på 8,0 %. Dette ligger to prosentpoeng høyere enn -Finansdepartementets anbefalte diskonteringsrente. Mesteparten av denne forskjellen skyldes at departementet har anvendt en urealistisk lav risikopremie og en lav kortsiktig realrente.

(side 97-105)
av Gunnar A. Dahl
Sammendrag

I artikkelen presenteres de nye reglene for beregning av arveavgift og fastsettelse av arveavgiftsgrunnlag for aksjer og eiendom. I utgangspunktet synes det som om arveavgiften blir mindre idet fribeløpet er økt og avgiftsatsene er redusert. Man har imidlertid også gjort endringer i reglene for fastsettelse av arveavgiftsgrunnlaget, og dette kan for arv av visse typer næringsvirksomhet bety skjerpede avgifter.

(side 107-112)
av Anne Cathrine Haug
Sammendrag

Artikkelen beskriver en viktig dom i Høyesterett der det fremgår at ligningsmyndighetene gis medhold i at såkalt personavhengig forretningsverdi ikke er en del av virksomhetens forretningsverdi eller goodwill, og omklassifiseres til godtgjørelse for arbeid og blir derfor underlagt personbeskatning for selger mens kjøper må betale arbeidsgiveravgift.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon