Et industriselskap står ovenfor en rekke risikofaktorer, og for å møte disse kreves et egnet system for risikostyring. I denne artikkelen ser vi nærmere på en del kritiske aspekter ved denne styringen: Hvordan bruke risikoanalyser og kost-nytteanalyser for å gi hensiktsmessig beslutningsunderlag? Hvordan finne den rette balansen mellom ønsket om verdiskapning og vekst på denne ene siden og det å unngå tap på den annen side? Vi argumenterer for at de tradisjonelle analysene ofte kamuflerer viktige usikkerhetsfaktorer. En alternativ tilnærming presenteres og diskuteres.