Næringslivet synes å stå foran store utfordringer i tiden fremover. Den internasjonale finanskrisen har allerede fått betydelige konsekvenser for blant annet bygningsindustrien og for underleverandører til bilindustrien. Det er i tider som dette at fokuset på kostnadsstyring og risikostyring flyttes oppover på dagsordenen. Vi mener derfor at dette nummeret av Praktisk økonomi & finans har et hovedtema som passer vel inn i den aktuelle situasjonen.

Balansert målstyring (BMS) har de siste 10–15 årene fått innpass som et helhetlig styringssystem i både private så vel som i offentlige organisasjoner. Vi synes det nå kan være av interesse å få fram erfaringer fra organisasjoner som har benyttet BMS over noe tid. Derfor gleder vi oss over at representanter fra Porsgrunn kommune i dette nummeret deler sine erfaringer med BMS fra de siste 5 årene. Samtidig har vi i dette nummeret også en artikkel som setter et kritisk lys på budsjettstyring – en artikkel som meget vel utfyller de synspunkter og erfaringer som fremkommer om BMS i den første artikkelen.

Også risikostyring har fått plass i dette nummeret. Blant annet har vi funnet plass til en artikkel som på bred basis tar opp aspekter ved risikostyring i industriselskaper. For øvrig viser vil til de mange andre interessante artiklene i dette nummeret.

Som sikkert mange lesere har lagt merke til, innførte Praktisk økonomi & finans fra og med nummer 3/2008 et skille mellom ordinære artikler og fagfellevurderte artikler. De fagfellevurderte artiklene tilfredsstiller Kunnskapsdepartementets krav til vitenskapelig publisering i finansieringssystemet for universiteter og høgskoler. Fagfellevurderte artikler har vært gjenstand for en fagfellevurdering, dvs. en kritisk gjennomgang av en annen ekspert på området med det formål å dokumentere at artikkelen oppfyller følgende krav:

  • Presenterer ny innsikt.

  • Er i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning.

  • Er i et språk og har en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den.

I tillegg til disse generelle kravene har Praktisk økonomi & finans innført et tilleggskrav: Artiklene skal ha en form som gjør at praktikere har utbytte av å lese dem. Vårt håp er derfor at de fagfellevurderte artiklene vil bidra til økt spredning av forskningsbasert kunnskap og gjøre tidsskriftet mer interessant, både for praktikere og for forskere.

Praktisk økonomi & finans har derfor nå som mål å være et tidsskrift som skal formidle forskning samt den gode og innovative praksis innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet på en slik måte at det vekker interesse og gir ny innsikt hos brede grupper av akademikere og praktikere innen faget. Derfor hilser vi velkommen de fagfellevurderte artiklene.