Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 1)
av Sverre Dyrnes
(side 3-12)
av Egil Johansen & Odd Tore Hegna
Sammendrag

En stor offentlig organisasjon går på få måneder fra å være hierarkisk oppbygd til å bli flatt organisert. Porsgrunn kommune gjorde det i 2003, med betydelig myndighet delegert fra rådmann og ut til de tjenesteproduserende virksomheter som skoler, sykehjem, bygge- og eiendomsavdeling m.fl. Hvilke krav stilte dette til styring og ledelse i kommunen? Hvordan skape en god intern dialog og bevissthet om de store utfordringer, trivsel blant medarbeidere og en effektiv tjenesteproduksjon? Valget falt på balansert målstyring som styrings- og ledelsesverktøy.

(side 13-30)
av Halvor Hoddevik & Knut Johannes Moen
Sammendrag

Et sentralt spørsmål i virksomhetsstyring er hva som er en best mulig finansieringsmiks mellom gjeld og egenkapital. Et relatert spørsmål er hva som er en god risikostyringspolicy for selskapet. Etablert praksis på dette området representerer imidlertid misbruk av teorien gitt dens forutsetninger og kan ikke tjene som beslutningsgrunnlag for å identifisere et selskaps optimale kapitalstruktur. Valg av risikostyringspolicy og kapitalstrukturspørsmålet påvirker begge sannsynlighet for konkurs, sannsynlighet for overskudd og effekten av finansielt stress, som igjen har betydning for selskapers verdi.

(side 31-35)
av Geir J. Dyran
Sammendrag

Etter en lang periode med høykonjunktur og relativ ekspansiv kredittpolitikk har de fleste kreditorer fått erfare at kredittvurdering og kredittsikring har fått en ny renessanse. KrediNor har i samarbeid med DHT Corporate Services og statsautorisert revisor Gunnar Dahl utarbeidet en nettbasert modell som gjør dette arbeidet enklere.

(side 37-44)
av Espen Skaldehaug & Pål Berthling-Hansen
Sammendrag

Artikkelen omhandler tre forutsetninger som må være tilfredsstilt for at bedriftsøkonomisk styring skal være mulig. Forfatterne argumenterer for at helseforetakene er spesielt vanskelige å styre etter bedriftsøkonomiske prinsipper, og at man i større grad enn nå må stille spørsmål ved hva som faktisk er mulig og hva som ikke er mulig.

Vitenskapelig publikasjon
(side 45-54)
av Terje Aven
Sammendrag

Et industriselskap står ovenfor en rekke risikofaktorer, og for å møte disse kreves et egnet system for risikostyring. I denne artikkelen ser vi nærmere på en del kritiske aspekter ved denne styringen: Hvordan bruke risikoanalyser og kost-nytteanalyser for å gi hensiktsmessig beslutningsunderlag? Hvordan finne den rette balansen mellom ønsket om verdiskapning og vekst på denne ene siden og det å unngå tap på den annen side? Vi argumenterer for at de tradisjonelle analysene ofte kamuflerer viktige usikkerhetsfaktorer. En alternativ tilnærming presenteres og diskuteres.

Vitenskapelig publikasjon
(side 57-63)
av Gorm Grønnevet & Katarina Østergren
Sammendrag

Budsjettstyring er en klassisk disiplin innenfor økonomistyring, men dets tid er kanskje over. Allerede på 1970-tallet avskaffet Wallander budsjettene i Handelsbanken (Wallander, 1999). Tretti år senere skriver Hope og Fraser (2003) at budsjettet må avskaffes. Er dette bare en forbigående trend - et skimt av farge i en ellers grå regnskapsverden - eller bør norske bedrifter revurdere denne delen av økonomistyringen?

(side 65-73)
av Randi Næs, Johannes Atle Skjeltorp & Bernt Arne Ødegaard
Sammendrag

Vi beskriver utviklingen i sektorsammensetning og avkastning på Oslo Børs over perioden 1980-2006. Viktige utviklingstrekk har vært en sterk vekst både i markedsverdi og aktivitet, en høy konsentrasjon av verdiene i et fåtall selskaper og bransjer, til dels stor variasjon i betydningen av ulike sektorer og en høy realisert risikopremie.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon