De siste årene har vært preget av sterk økonomisk vekst og oppgang i aksjemarkedene, samtidig med at rentene i en lang periode har vært historisk lave. Tilgang på billig finansiering, god tilgjengelighet på ny egenkapital og sterk kontantstrøm i selskapene har i sum gitt tidenes oppkjøpsbølge. Videre har selskapenes behov for å vokse og for å styrke sin konkurransekraft i en globalisert verden, resultert i mange og store fusjoner.

I denne utgaven av Praktisk økonomi & finans, retter vi nettopp fokus på ulike sider ved finansiell strategi for virksomheter, inkludert fusjoner og oppkjøp, og noen utvalgte finansielle temaer.

Overordnet finansiell strategi i en virksomhet dreier seg vesentlig om kartlegging og forvaltning av typer finansielle risiki. Det kan i mange tilfeller være større risiko å ha et passivt forhold til ulike finansielle risiki enn aktivt å forvalte eksponeringen. Innledningsvis har vi et bidrag fra en forfatter med praktisk erfaring fra flere virksomheter som tar for seg utøvelse av finansfunksjonen i praksis.

I flere artikler dekkes ulike tema knyttet til problemstillinger som oppstår i forbindelse med fusjoner og oppkjøp. Det er mange fusjonsforsøk som har mislyktes på grunn av uenighet om hvem som skulle bekle styreledervervet eller topplederjobben. Dette og andre interessekonflikter samt motkrefter som kan oppstå i fusjons- og oppkjøpssituasjoner belyses i en artikkel.

Skatt er ofte et komplisert element i forhold til hvordan transaksjonene skal gjennomføres og for valg av sammenslåingsmodell. Vi presenterer en artikkel som nettopp gir en oversikt over skattemessige konsekvenser ved ulike transaksjoner.

Når hovedelementene i en sammenslåingsplan er klar, må det gjennomføres en «due dilligence» før endelig vedtak fattes. Det er flere eksempler på at fusjoner har havarert på grunn av forhold avdekket i en due dilligencegjennomgang. Denne gjennomgangen gjøres av eksterne rådgivere for å sikre kvaliteten på forutsetningene og riktigheten av opplysningene som er gitt av motparten og som er lagt til grunn i beslutningsprosessen. I en artikkel belyses hva rådgiverne gjennomgår i en slik prosess.

Når et oppkjøp eller en fusjon er satt i verk er det en ledelsesmessig utfordring å sikre at synergier blir tatt ut og at det nye selskapet får en god utvikling. Problemstillinger knyttet til kompetanseutnyttelse ved fusjoner og oppkjøp, og om regnskapet kan vise til om et oppkjøp eller fusjon i ettertid har vært vellykket, er tema for egne artikler.

Avslutningsvis har vi som vanlig tatt med aktuelle bidrag som ikke er dirkete knyttet opp mot hovedtema. Det stilles økende krav til bedriftenes samfunnsansvar og til at det foretas sosialt ansvarlige investeringer, samtidig som at bedriftene skal gi god avkastning til sine eiere. Eksempler på hvordan dette går fra å være en utfordring til å gi muligheter i et stort selskap som Storebrand, blir belyst i en egen artikkel.

God lesning!

Hovedredaktør 3/07 Olaug Svarva