Selv om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper normalt er etablert for å skaffe aksjonærene økonomisk vinning, tillater norsk rett at generalforsamlingens flertall eller styret gir av selskapets midler som gave til allmennyttige formål. Prinsippet om at selskaper kan gi gaver til allmennnyttige formål kan føres tilbake til en høyesterettsdom fra 1922 (Rt. 1922 s. 272), som gjaldt en betydelig gave til medisinsk forskning fra Freia Chocolate-fabrikk AS. I dag er regelen om aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers adgang til å gi gaver forankret i en uttrykkelig lovbestemmelse i aksjelovene av 1997. Loven etterlater imidlertid flere tolkningsproblemer. Tolkningen må skje i lys av Freia-dommen.