Mange selskaper har iverksatt tiltak for å begrense mulighetene for misligheter. Dette er nødvendig, da tap av omdømme kan gi store økonomiske ringvirkninger. Derfor har vi sett at selskaper oppretter ulike typer kontrollfunksjoner for å minimalisere risikoen for misligheter. Tiltak som kan nevnes er opprettelse av internrevisjon, opprettelse av revisjonskomité, egne prosedyrer for å stimulere til «whisleblowing», Risk Management – funksjoner som rapporterer direkte til administrerende direktør og styret om nødvendig, bakgrunnskartlegging av ledelsen og medlemmene av styret og omfattende Risk Management manualer som regulerer virksomhetsutøvelsen og gir klare kjøreregler og egenerklæringer fra ledende ansatte.