Om eierskap i norsk næringsliv er det mange meninger men lite kunnskap. Det er ikke uvanlig å høre utsagn som: «hvem som eier Norge, er ikke det Staten da?» Eller «utlendinger er i ferd med å overta norsk næringsliv». Atter andre har en oppfatning om at eierskapet befinner seg på noen få kapitalisters hånd, som John Fredriksen, Stein Erik Hagen og Kjell Inge Røkke. Gjennom boken «Hvem eier Norge – eierskap og verdiskaping i et grenseløst næringsliv» har vi forsøkt å avkle mytene om eierskap og erstatte dem med fakta, basert på et tilnærmet komplett datasett for året 2003. Denne artikkelen vil vise at i konkurransen om å eie norsk næringsliv er det tilnærmet dødt løp mellom myndigheter, utlendinger og norske privatpersoner. De to førstnevntes eierskap er imidlertid konsentrert til store bedrifter i noen få næringer, så det er riktg å si at norske personer er den dominerende eiertypen i norsk næringsliv.