Artikkelen fokuserer på hvordan Corporate Social Responsibility eller bedriftens samfunnsansvar kan begrunnes som ledd i selskapets verdiskaping. Her gjennomgås en rekke innfallsvinkler/perspektiver som knytter samfunnsansvaret til sentrale forretningsmessige hensyn.

I del 2 fremhever artikkelen at bedriftens samfunnsansvarsagenda også kan knyttes opp mot en offentlig styringsagenda. Det framheves hvordan forhandlingspreget styring, i skjæringsflaten mellom tradisjonell myndighetsutøvelse og samfunnsansvarlige forretningsstrategier, gir reguleringsmessige fordeler i en globalisert økonomi der myndigheter kun har begrenset styringsautoritet.

Avslutningsvis fokuseres det kort på utfordringene man står overfor ved radikal innovasjon og strukturell endring når det gjelder utøvelsen av samfunnsansvar. Her framheves også grensene for bedriftens samfunnsansvar og nødvendigheten av supplerende offentlig innsats/styring.