Oslo Børs er primærmarkedet for handel med norske aksjer, obligasjoner og derivater, og er den eneste verdipapirbørsen i Norge. I tillegg til Oslo Børs er det kun Nord Pool som har konsesjon til å drive børsvirksomhet i Norge. IMAREX, hvor fraktderivater er notert og handles, er en såkalt autorisert markedsplass. Børs og den virksomhet børsen forestår, er underlagt regulering i lover og forskrifter, samt regler utarbeidet av børsen. Nylig er det foretatt en del viktige endringer i reguleringen både i forhold til krav overfor de børsnoterte selskapene og hva gjelder handelen i verdipapirer. I denne artikkelen gis det en oversikt over de regler som kommer til anvendelse innen verdipapirretten knyttet til opptakskrav til notering, utstederes løpende forpliktelser samt handel i børsnoterte verdipapirer.