I sitt daglige virke er økonomer stadig avhengige av å forstå de rettslige rammebetingelser som regulerer den type virksomhet de er involvert i. I dette nummeret av Praktisk økonomi & finans har vi tatt for oss dette temaet, og valgt ut emner som vi mener det er svært viktig for de fleste økonomer å være oppdatert på.

Styrearbeid og ansvar knyttet til dette, er et tema som ikke kan gjentas for ofte, ikke minst sett i lys av den stadig skjerpede oppmerksomheten rundt styrets oppgaver og ansvar, samt profesjonaliseringen av styrearbeidet. For tiden er også aktiviteten innenfor oppkjøp og fusjoner meget stor, og betydningen av kunnskap om avtaleverk og gjennomføring av prosessen er stor.

Endringer i eierstrukturer krever svært ofte aksjonæravtaler. Her har vi forsøkt å få belyst de forhold som man bør kjenne til i forbindelse med utarbeidelse av aksjonæravtaler. Verdipapirrett og børsnotering er det kanskje ikke veldig mange som kommer borti ofte, men det er desto viktigere å ha en ajourført oversikt over de viktigste rettsreglene, idet det nylig er kommet flere viktige endringer i forhold til krav overfor de børsnoterte selskapene.

Mange bedrifter sliter med å forstå alle de komplekse låneavtalene som bankene bruker i dag, og vi har sett det som viktig å belyse det rettslige forholdet mellom långiver og låntakere og skape mer forståelse for de prosesser som foregår i bankene, slik at bedriften kan oppnå best mulige lånevilkår.

Som følge av de stadige endringene i næringsliv og offentlig forvaltning, har vi ønsket å se nærmere på de regler som gjelder for rettigheter og plikter, samt forsvarlige fremgangsmåter ved omstrukturering og nedbemanning.

Mange bedriftsledere og styremedlemmer har behov for å få veiledning i de til dels omfattende bestemmelsene som gjelder vedrørende internkontroll. Ikke minst kan det få store negative konsekvenser dersom man ikke har en forsvarlig intern kontroll.

Det faktum at alle bedrifter blir påvirket av at så vel eiere som ansatte blir eldre, tilsier behov for veiledning både når det gjelder den obligatoriske tjenestepensjonsordningen fra 2006, og ved overføring av eierskap til neste generasjon.

De rettslige problemstillingene i forbindelse med generasjonsskifte er mange og komplekse, ikke minst som følge av skattereformen. Det er særlig konsekvensen av endrede regler ved arv av aksjer som er fokusert i dette nummeret.

Avslutningsvis presenterer vi en vurdering av tekniske aksjeanalyser samt noen refleksjoner rundt menneskelig adferd under tittelen Det økonomiske mennesket.

Vi har altså søkt å gi våre lesere en matnyttig innføring i problemområder som vi mener står sentralt for alle som har sitt daglige virke i næringslivet. Hensikten har ikke vært å erstatte advokaten, men gjøre oss økonomer oppmerksom på vesentlige juridiske rammeverk for vår yrkesutøvelse. Det vårt håp at du som leser vil ha god praktisk nytte av dette nummeret av Praktisk økonomi & finans.

Hovedredaktør nr 4/2005

Gunnar A. Dahl