Norske foretak pådrar seg en betydelig risiko i forbindelse med kredittgivning. En klar trend innen kredittvurdering er at større bedrifter tar etter banker og etterspør mer sofistikert bruk av kredittvurderingstjenester. En god kredittpolitikk fordrer at man kan måle og styre denne risikoen. Et godt virkemiddel i dette henseende er gode beslutningsmodeller som predikerer fremtidig kundeatferd, og da spesielt betalingsatferd. Slike beslutningsmodeller kan benyttes i en innvilgelsesprosess og grunnpilaren er scorekort. Et scorekort bidrar til beslutninger om i hvilken grad man ønsker å yte kreditt til kunder. I denne artikkelen definerer jeg nærmere hva kredittscoring er, ser på nytten ved å anvende slike beslutningsmodeller, og hvordan Lindorff Decision har utviklet dette verktøyet. Jeg gjør også kort rede for ulike sider ved utviklingen av scorekort.