Den generelle økonomiske utviklingen er god, rentene forventes å forbli på relativt sett lave nivåer og investorene ser seg om etter muligheter for å oppnå akseptabel avkastning i et lavrentemarked. Som en følge av blant annet dette, har etterspørselen etter obligasjoner med kredittrisiko økt og prisen investor har krevd for å ta kredittrisiko har blitt stadig lavere. I denne artikkelen skal vi se nærmere på faktorer som er relevante i forbindelse med kredittvurderinger av selskaper og hvordan dette hjelper oss til å prise kredittrisiko. Vi skal da fokusere på både sannsynligheten for at et selskap misligholder sine gjeldsforpliktelser, samt tapsgraden gitt at mislighold har oppstått. Kombinasjonen av disse to faktorene gir oss det forventede tapet ved investering i en obligasjon, og bør komme til uttykk i selskapets kredittrating og i prisingen av kredittrisiko knyttet til en investering i selskapets obligasjoner.