I denne artikkelen gjennomgås årsakene til at pensjonsutgiftene kommer til å øke i årene fremover, samt hvilke konsekvenser og dilemmaer dette medfører. Videre drøftes enkelte andre sentrale spørsmål Pensjonskommisjonen er bedt om å vurdere. Omtalen baserer seg i det alt vesentlige på Pensjonskommisjonens foreløpige rapport, som ble avgitt i september 2002. Kommisjonen skal i henhold til mandatet avgi sin innstilling innen 1. oktober 2003, men har nylig fått utsettelse til 15. desember 2003.