Mange selskaper verden over har pådratt seg pensjonsforpliktelser som utgjør en betydelig del av balansen, og som dermed representerer en betydelig risiko for selskapets egenkapital. I de fleste vestlige land med ytelsesbaserte pensjonsordninger er dette for tiden et stort problem. Vi vil i denne artikkelen gi en innføring i hvordan man kan finne svar i regnskapet på spørsmål om den økonomiske status og utviklingen i ytelsesbaserte pensjonsordninger. Videre vil se nærmere på hvordan man bør hensynta slike ordninger ved verdsettelse av selskaper. Til slutt vil vi komme med synspunkter på dagens rapporteringspraksis. Vårt hovedfokus er den eksterne analysen, dvs. analyse og verdsettelse basert på offentlig tilgjenglig informasjon.