Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 3-17)
av Øyvind Bøhren & Bernt Arne Ødegaard
(side 49-55)
av Erik W. Jacobsen
Sammendrag

Høsten 2001, da dot.com-bølgen var i ferd med å kollapse, kom en ny bok på det amerikanske markedet. Den hadde alle de ytre kjennetegnene til bøker i flyplassgenren; en prangende tittel i fet skrift, sterke farger og et kraftfullt budskap. Bokens tittel var Good to Great (Collins, 2001/2002), og den ble raskt en gigantisk salgssuksess. Good to Great skilte seg imidlertid ut fra de fleste andre bøkene i bestselgerhyllen. Det er særlig to forhold som gjør boken interessant og som gjør at den fortjener ekstra oppmerksomhet: Den er basert på et svært omfattende og grundig forskningsarbeid, og den presenterer resultater som bryter med rådende oppfatninger om ledelse og strategi. Mens vi ved inngangen til det 21. århundre ble fortalt at det postmoderne og postindustrielle samfunn krever nye løsninger, organisasjonsformer og ledertyper, er budskapet i Good to great at de gamle dydene fra industrisamfunnet fremdeles er den beste kilden til suksess. Under dot.com-bølgen trodde mange at det er mulig å bygge effektive og internasjonale bedrifter på kort tid. Det eneste man trengte var masse penger og nok folk. (Det siste løste seg som regel hvis man bare betalte nok.) Et av budskapene i Good to Great er at det er tidkrevende og komplisert å bygge effektive bedrifter; det krever langsiktighet, tålmodighet, fokus og disiplin.

(side 57-67)
av Bård Brath Ingerø & Vidar Lundberg
Sammendrag

Forfatterne søker med artikkelen å sette søkelyset på management buyout (MBO) - som en mulig løsningsmodell i forbindelse med restrukturering av virksomheter. Forfatterne mener også at MBO frem til dags dato fremstår som en ubenyttet mulighet for selgere av norske virksomheter, spesielt for de av mindre størrelse. Utenlandsk statistikk viser til et utbredt innslag av ledelsesdrevne eierskifter, en trend forfatterne også forventer vil utvikle seg i Norge, dog ikke i like stort omfang. Artikkelen fokuserer på MBO sett i lys av dagens markedssituasjon. Artikkelen inneholder også et praktisk eksempel fra en vellykket norsk MBO.

Når kassa er tom
Hvordan insolvenslovgivningen kan bidra til å rekonstruere en virksomhet
(side 79-88)
av Stein Inge Spurkland
Sammendrag

Reglene om tvangsakkord i konkursloven tilsvarer i stor grad reglene i Chp. 11 i den amerikanske Bankruptcy Code. I det amerikanske forretningsliv er reglene og de mulighetene de gir, en del av bedriftsledelsens alminnelige kunnskap. Chp. 11 benyttes derfor aktivt og planmessig av bedriftene selv for å beholde kontroll, sikre verdier og rekonstruere virksomheten i situasjoner hvor bedriften er insolvent og en konkurs er alternativet.

De norske reglene om tvangsakkord og de mulighetene de gir er lite kjent i det norske miljø. Derfor åpnes det få tvangsakkorder i Norge, til tross for at reglene gir gode og hensiktsmessige rammer for snuoperasjoner i virksomheter med løpende drift.

Dette har ført til mange unødvendige konkurser. Det er eksempelvis ingen grunn til å åpne konkurs i en virksomhet som kan bære sine løpende driftskostnader, men ikke sine finanskostnader.

Dersom en insolvent bedrift skal avvikles, vil en avvikling som er vernet under lovens regler om gjeldsforhandlinger, gi et vesentlig bedre resultat for kreditorene enn en konkursbehandling.

(side 89-96)
av Tron Sundet
Sammendrag

Outsourcing reiser en rekke rettslige problemstillinger. Denne artikkelen har som formål å gi en oversikt over noen arbeidsrettslige spørsmål som oppstår i den forbindelse, både hva gjelder virksomhetens adgang til å treffe beslutning om outsourcing og hvilke konsekvenser dette vil få for arbeidstakeres stillingsvern.

«Back to school»
Hvordan kan finansteori bidra til verdiskapende bruk av markedet?
(side 97-109)
av Aksel Mjøs
Sammendrag

Vi har alle bevisste eller ubevisste forventninger til hva ledere eller bedriftseiere kan oppnå gjennom finansmarkedene. Er markedsprisene rette, er vurderingene relevante, er kapitaltilgangen reell - oppfatningene er en funksjon av egne erfaringer og teoretisk kunnskap om markedene. Denne artikkelen vil gjennomgå noen hovedtema for en bedrifts bruk av finansmarkedene - corporate finance på fagspråket. Finans er trolig det området innen økonomi der praktikere og akademikere har mest felles og målsettingen er å bruke en teoretisk vinkling på praktiske tema. Forskningslitteraturen er omfattende og meningene er svært delte om hvor effektive markedene er, men det er et udiskutabelt faktum at forholdet til finansmarkedene kan være avgjørende for en bedrifts utvikling og suksess. Jeg vil derfor gjennomgå på prinsipiell basis hvordan eiere og ledere kan bruke de mulighetene finansmarkedene gir.

(side 111-116)
av Helge A. Østvold
Sammendrag

Kvartalstallene fra Konkursregisteret viser at den sterke økningen i antallet nye konkurser fortsetter. I første kvartal i år økte antallet åpnede konkurser med 40 %. Stadig flere norske bedrifter befinner seg i en driftssituasjon hvor de lever med usikkerheten om driften kan fortsette. Denne situasjonen stiller først og fremst krav til selskapenes styrer og daglige ledelse, men også til den valgte revisor.

De store finansskandalene, internasjonalt Enron og WorldCom, og her hjemme blant annet Finance Credit og Sponsor-Service som de siste, har medført sterk offentlig kritikk av revisor. Man snakker om en tillitskrise.

Før vi ser nærmere på revisors rolle vil det vær nyttig å se nærmere på de typiske feil og mangler som avdekkes gjennom konkursene på områder som naturlig ligger til revisors virkeområde.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon