I mange sammenhenger benyttes uttrykket «virkelig verdi». Men hva er egentlig «virkelig verdi?» Uttrykket brukes ofte ukritisk som en objektiv sannhet uten at man egentlig har et bevisst forhold til det. Denne artikkelen vil sette søkelyset på en del problemstillinger rundt begrepet «virkelig verdi» og beskrive metodene som benyttes for å verdsette foretak. En stor del av verdiskapningen i dagens næringsliv skjer ved hjelp av immaterielle verdier som ikke er håndfaste eller kan leses ut av bedriftens regnskaper. Kan dette kvantifiseres og hensyntas ved en verdivurdering? Jeg vil til slutt komme inn på Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) nylig fremlagte «Anbefalte retningslinjer for rapportering av tilleggsinformasjon om verdiskapning.»1