Artikkelen gir en oversikt over verkskattens historie og de materielle hovedreglene for eiendomsskatt på «verk og bruk». Det er gjort rede for hvilke eiendommer og anlegg som utgjør et «verk og bruk», hva som skal medtas ved verdsettelsen, og hvilket verdsettelsesprinsipp som anvendes. De formelle reglene knyttet til utskrivingen av eiendomsskatt er ikke behandlet.