Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Praktisk økonomi & finans
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Praktisk økonomi & finans har som formål å formidle forskning og den gode og innovative praksis innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet. Hovedvekten av artiklene er fra fagområdene finans, økonomistyring, regnskap, revisjon og skatt, men tidsskriftet publiserer også artikler innen samfunnsøkonomi, juss, strategi og ledelse. Det legges vekt på formidling av stoffet på en slik måte at det vekker interesse og gir ny innsikt både hos akademikere og praktikere.

Tidsskriftet retter seg i hovedsak mot praktikere på siviløkonomnivå innen finans, økonomistyring, regnskap og konsulentvirksomhet, samt mot revisorer, jurister og økonomistudenter. Tidsskriftet publiserer også fagfellevurderte artikler.

Forfatterne er spesialister innenfor sine fagområder, enten som praktikere eller som ansatte i akademia. Artiklene tar sikte på å gi leserne en grundig og praktisk belysning av det tema som tas opp til behandling. Praktisk økonomi & finans benyttes i dag som arbeidsverktøy av økonomer og jurister innen næringsliv og offentlig forvaltning, samt i undervisningen ved en rekke av landets universiteter og høyskoler.

Tidsskriftet mottar manus til vurdering for utgivelse. Manuskripter sendes til redaksjonen ved å klikke på "Send inn manus"-knappen nedenfor.

KVALITETSVURDERING
Tidsskriftet praktiserer «enkelt blind» fagfellevurdering på forskningsartikler, hvor forfatterens identitet er kjent for fagfellen, men ikke vice versa. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Forfatteren må selv be om fagfellevurdering ved innsendelse av manuskript.

Tidsskriftet krever ingen vurderings- eller publiseringsavgifter.

INDEKSERING
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:
 • Juridika
 • Rettsinfo.no
 • Norart
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige).

Alt innhold i dette tidsskriftet eksporteres også til Portico, et arkiv som sikrer varig tilgang til digitale tidsskrifter, bøker og samlinger.

 
Ansvarlig redaktør
Inger Johanne Pettersen, professor, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktører
Ragnhild Kvålshaugen, professor, Handelshøyskolen BI
John Chr. Langli, professor, Handelshøyskolen BI
Lars Inge Pettersen, partner, KPMG
Finn Espen Sellæg, partner, EY
Gry Skorpen, finanssjef, Ferd AS
Frode Sættem, professor, NHH - Norges Handelshøyskole

Redaksjonssekretær
Marit Rokkones

Kontakt
E-post: marit.rokkones@gmail.com
Bøker for anmeldelse: Inger Johanne Pettersen, NTNU, 7491 Trondheim, Norge

 
Norsk pedagogisk tidsskrift er et abonnementsbasert tidsskrift som utgis under modellen «grønn» åpen tilgang (open access). Det betyr at Universitetsforlaget tillater forfattere å arkivere sin artikkel i åpne institusjonelle arkiv (egenarkivering) eller på eget eller arbeidsgivers nettsted, i den versjon og det format som ble godkjent av tidsskriftets redaksjon (akseptert versjon), og etter at artikkelen er publisert (uten forsinkelse).

Forlaget oppfordrer forfattere til å ta vare på den endelige versjonen av artikkelen som ble sendt redaksjonen for publisering, da denne vil være nærmest opp til versjonen som publiseres på Idunn. Forfattere som ønsker det, kan henvise til sin artikkel i endelig versjon ved å oppgi lenke til denne på Idunn.

Alt innhold i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med bestemmelser gjengitt i Avtale om normalkontrakt for faglitteratur i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på NFFO

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrifter, Idunn.

Når en artikkeltekst aksepteres for publisering av tidsskriftets redaksjon forutsettes følgende:
 • At forfatter aksepterer bestemmelsene i nevnte normalkontrakt
 • At forfatter er innforstått med at forlaget forvalter retten til offentliggjøring og spredning av artikkelen og at forlaget skal kontaktes før forfatter inngår avtale med tredjepart om tilleggspublisering.
 • At forfatter ved tilleggspublisering gjør oppmerksom på hvor artikkelen opprinnelig er publisert, og i henhold til gjeldende praksis for kreditering. 

Om tidsskriftet

Hovedvekten av artiklene i Praktisk økonomi & finans er fra fagområdene finans, økonomistyring, regnskap, revisjon og skatt. Tidsskriftet publiserer også artikler fra fagområdene markedsføring, strategi og ledelse. Målsettingen er å være et tidsskrift som skal formidle forskning samt den gode og innovative praksis innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet på en slik måte at det vekker interesse og gir ny innsikt hos brede grupper av akademikere og praktikere innen faget.

Praktisk økonomi & finans publiserer både fagartikler og fagfellevurderte artikler i tråd med retningslinjene til Kunnskapsdepartementet om vitenskapelig publisering (vitenskapelig nivå 1). Slike artikler vil bli vurdert av ekstern fagfelle (referee) utenfor når det kommer til kvalitet, aktualitet og relevans for leseren.

Tidsskriftet aksepterer artikler på norsk. Artikler kan etter avtale skrives på svensk eller dansk, men artikkelens tema må ha klar relevans for norske forhold.

Innlevering av manus

Alle manuskripter sendes til redaksjonssekretær Marit Rokkones, marit.rokkones@gmail.com.

Krav til manuskriptet

Artiklene kan variere fra kortere meningsytringer til grundigere analyser med tilhørende cases, tall-eksempler og grafiske fremstillinger. Det legges vekt på gode og relevante illustrasjoner til hver artikkel.

En fagartikkel skal ikke overskride 25 000 tegn inklusiv mellomrom. Unntak kan forekomme, men må avtales med redaksjonen. Fagfellevurderte artikler kan være på inntil 35 000 tegn inkl. mellomrom. Artikkellengde er inkludert noter og referanser.

Manuskriptet skal inneholde følgende:
 • Forfatternavn, tittel og arbeidssted / institusjon
 • Postadresse (hver forfatter mottar ett papireksemplar av tidsskriftet når heftet er ferdig trykket)
 • Ingress (inntil 250 ord)
 • 3–5 nøkkelord
 • Selve manusteksten
 • Nummererte noter, organisert som fotnoter
 • Referanser satt opp etter Chicago-stilen (Husk DOI-lenke der det er aktuelt)
I egne dokumenter:
 • Nummererte figurer og tabeller
Avsnitt markeres med en åpen linje mellom hver tekstdel. Teksten kan ha maksimalt to overskriftsnivåer.

Sitat i teksten

Ved sitat fra en eksisterende tekst på språk som forventes forstått, bruk originalteksten og gi en oversettelse i en fotnote. Bruk en utgitt oversettelse dersom en slik eksisterer. I tilfelle et verk ikke er blitt oversatt tidligere, bidra med din egen oversettelse og noter dette (f. eks. Lindgren, 1981, 33; egen oversettelse).

Noter

Noter skal være i form av fotnoter.

Illustrasjoner/grafer/diagram

Dersom manuskriptet inneholder illustrasjoner, figurer eller liknende, skal disse lastes opp som separate filer ved innsending. I teksten markeres ditt forslag til plassering av illustrasjonen med hakeparenteser på en egen linje, helst mellom to avsnitt, f.eks. [Ill. 1]. Selve illustrasjonen, figuren e.l. skal altså ikke ligge i tekstfilen ved innsending. Unntaket er tabeller som er laget i Word. Disse skal legges inn på ønsket sted i manuskriptet.

Alle figurer og tabeller som benyttes i manuskriptet må være tillatt å publisere på nett. Dersom det ikke er forfatteren selv som har laget figuren, skal navnet på tegner eller fotograf oppgis i figurteksten. Forfatteren innhenter selv tillatelse til bruk av tidligere trykte illustrasjoner. Plassering av figurer og tabeller i teksten markeres i manuskriptet.

Referanser i tekst

Praktisk økonomi & finans benytter referansesystemet The Chicago Manual of Style 17. utgave.

Chicago-stilen bruker forfatter og årstall i referanser. Når man refererer eller oppsummerer en kilde settes forfatterens etternavn og årstall i parentes i teksten på denne måten: (Andersen 2011; Andreassen 2004; Askheim 2009). Hvis referansen har to eller flere forfattere, gjøres det slik: (Reve, Lensberg og Grønhaug 1992).

Referansesystem

For mer informasjon om Chicago-stilen, se følgende kilder:

Referanseliste

Referanselisten skrives til slutt etter hovedteksten. Referanselisten føres alfabetisk på første forfatters etternavn.

DOI-referanser

Referanselisten skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/

Eksempel på plassering av DOI-kode:
Saltvedt, Thina Margrethe. 2020. “Klimaendringer vil fundamentalt endre landskapet finansnæringen opererer i." Praktisk økonomi og finans 36 (1): 59-70. https://doi.org/10.18261/issn.1504-2871-2020-01-08.  

 

PUBLISERINGSETIKK

Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

Etter innsending

Fagfellevurdering: Tidsskriftet har enkel-blind fagfellevurdering. Fagfellen får oppgitt navnet på forfatteren, mens forfatteren ikke får vite hvem som er fagfelle. Forfatter får tilbakemelding på e-post fra redaktøren etter at manuskriptet har vært til fagfellevurdering.

Dersom manuskriptet godkjennes for publisering vil forfatter motta språkvasket manus til godkjenning, samt en 1. korrektur som en pdf-fil vedlagt en e-post før publisering. Det skal kun rettes opp korrekturfeil og ikke foretas noen endringer i teksten i forhold til godkjent manuskript (omredigering, ny tekst etc.).

Forfatter vil motta et eksemplar av heftet i posten når det er publisert.

Etter publisering

Ved publisering i Praktisk økonomi & finans aksepterer du at artikkelen utgis i tidsskriftets papirutgave og i digital utgave på Universitetsforlagets tidsskriftdatabase, idunn.no. Det utbetales ikke honorar og det forutsettes at artikkelen ikke er publisert tidligere andre steder.

Publisering av artikkel i tidsskriftet er underlagt bestemmelsene i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift utarbeidet av Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Se også informasjonsbrev fra Universitetsforlaget om Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift, samt informasjon om egenarkivering av artikkelen.

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon