Norsk Planmøte er en nasjonal fagkonferanse som arrangeres av Norsk Bolig- og Byplanforening (BOBY) hvert andre år. Konferansen har utviklet seg til å bli et verdifullt etterutdanningstilbud og en viktig møteplass for både Norsk BOBYs medlemmer og alle med interesse for samfunnsplanlegging og -utvikling.

Norsk Bolig- og byplanforening avholdt årets Planmøte i Trondheim 20.–21. september, samtidig med at foreningens generalforsamling ble gjennomført. Tema for konferansen var Sammen om byen – nye metoder for medvirkning og samarbeid i byutvikling. Ut fra interessen og oppslutningen å dømme, var det et tema som traff mange planleggere rundt omkring i Norge.

Lokalforeningen av BOBY i Trondheim hadde snekret sammen et fullpakket og faglig sterkt program med fellessesjoner, delsesjoner, befaring i byen og konferansemiddag med underholdning. Konferansen ble avholdt på Prinsen kino, med delsesjonene fordelt på ulike lokaler rundt om i byen.

Deltakerne fikk høre siste forskningsnytt om klimaendringer og hverdagsmobilitet, det ble presentert digitale planleggingsverktøy for 3D-visning av planer og verktøy for «folketråkk»-kartlegging. Vi fikk eksempler på sosial boligbygging og erfaringer fra arbeid med levende lokaler i Arendal, og det ble presentert konklusjoner fra evaluering av plan- og bygningsloven når det gjelder medvirkning i planprosesser. Her ble det pekt på at sosiale media og digitalisering er en game changer for hvordan vi jobber og må jobbe med medvirkning i planlegging. Det betyr involvering av mange flere enn før, men kan også føre til at medvirkningen blir mer overfladisk.

Parallelle sesjoner begge dager tok for seg tema samskaping, midlertidighet, verksted som verktøy, digitale verktøy, tverrfaglighet, innbyggerinitiativ, samarbeid mellom offentlig og privat, Tøyen/Grønland og Kenya/Sør-Sudan, og transport og mobilitet. Et bredt spekter – men alt med fokus på hvordan vi kan lykkes med byutvikling og med å få til ting i fellesskap.

På befaringen fikk deltakerne se hvilke tiltak som er gjort i Olav Tryggvasons gate for å omskape en sentral og trafikkert firefeltsveg til en miljøgate. Det er innført gjennomkjøring forbudt for biler, fire kjørefelt er redusert til to og det er etablert nye sykkelfelt i begge retninger. Målet har vært bedre fremkommelighet for grønne trafikanter og et godt bymiljø, hvor det er attraktivt for folk å være. Mer grønt, mindre trafikk og flere sitteplasser er kommet i gata.

Prøveprosjekt ble satt i gang med en rask prosess på våren, miljøgata ble klar utpå sommeren. Det er et midlertidig tiltak, og byen vil nå høste erfaringer som tas videre til en permanent endring av gata.

Litt utenfor sentrum, på Svartlamon, kan Trondheim vise til et annet spennende prosjekt både i norsk og internasjonal målestokk. Gjenbruk og deling er sentrale stikkord for et prosjekt med selvbygging av fem boliger til en samlet sum av 3 millioner kroner.

Svartlamon er en bydel som er knyttet til ungt opprør, samhold, musikk og kunst, og Trondheim kommune vært modige og latt energien blomstre gjennom de rammene som er satt for utvikling av området.

Noen av konferansedeltakerne spurte vel seg selv om det faktisk var mulig å lage reguleringsplaner med slike rammer, men definert som et pilotprosjekt har prosjektet skaffet seg de rammene som de syntes de trengte.

Svartlamon boligstiftelse har to ansatte – prosjektleder og snekker. Med byhøner og sauer, lånekultur og gjenbruk, er det ikke snakk om et striglet nabolag som passer for alle. Men for de med tid, energi og ønske om å delta i et fellesskap, har prosjektet gitt mulighet for følelsen av eierskap og tilhørighet, selv om det er snakk om leide boliger.

På konferansens festmiddag ble Bolig- og byplanprisen for 2018 delt ut. Se egen sak om juryens vurdering av vinnerprosjekt og hederlig omtale. Takk til vertskapet i Trondheim som bidro til at Norsk Planmøte 2018 ble en vellykket konferanse, både sosialt og faglig!