Under festmiddagen på Norsk planmøte i Trondheim hadde jeg, som formann i juryen, gleden av å dele ut Bolig- og byplanprisen for 2018. Prisen skal gis til et fremragende arbeid innen samfunnsplanlegging. Hensikten med prisen er å øke samfunnets respekt for god bolig som viser Formålet med prisen er heve samfunnets respekt for god bolig- og byplanlegging og å sette fokus på kvalitet i prosesser, planprodukt og prosjekt og å styrke kjennskapen til Bolig- og byplanforeningen.

Juryen kom raskt i dilemma. Etter en grundig evaluering stod den igjen med to kandidater som begge var prisverdige. Dilemmaet gikk på ulikhet at kandidatene var så forskjellige at det var vrient å si at det ene var bedre enn det andre, men vi hadde en oppgave å løse. Løsningen kom ved å skille mellom prisvinner og en ny vri som vi kalte «hederlig omtale»; og vi var enige og det virket rett og rettferdig. Prisvinneren skåret på flest av de kriteriene vi satte opp og det er realisert. Den hederlige omtalen er tidlig i en spennende prosess og det gjenstår å se hvor det bærer. Jeg vil første gjengi juryens vurdering av hederlig omtale og så prisvinneren.

Hederlig omtale – Kongsvinger 2050

Kongsvinger 2050 er et samarbeidsprosjekt mellom Kongsvinger kommune, Hedmark fylkeskommune, Statens vegvesen og Byen vår som representerer byens befolkning. Kongsvinger 2050 har over kort tid gjennomført en prosess som har resultert i et tydelig overordnet og langsiktig byplankonsept. Visjon og hovedgrep er på plass. Visjonen bygger på et konsept med tre fundament som er:

  • Yttergrensene er nådd

  • En konsentrert sentrumskjerne nord for Glomma

  • Trafikkhierarkiet snus

Bak strategien ligger en omfattende medvirkning fra byens befolkning. Kombinasjonen av en overordnet strategi bygd på noen få, men tydelige fundament, tror vi kan danne grunnlag for fremtidig suksess, – at strategien i seg selv blir bærekraftig. Kongsvinger 2050 har resultert i en 4-årig samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune, Hedmark fylkeskommune, Statens vegvesen og Byen vår.

I dag gjennomføres det topptunge prosesser om byvekstavtaler mellom staten og landets største byer. Samtidig begynner mange å reagere på kvaliteten på fortettingen, hvem er det som egentlig tjener på hva, – samfunnet eller utbyggerne? Eksempelet Kongsvinger er en nedenfra og opp styrt prosess og avtalen bygger på lokalt initiativ og frivillighet. Kongsvinger 2050 er forbilledlig som alternativ prosess som tar med seg og autoriserer byens befolkning som sentral part på vei mot et bærekraftig samfunn.

Juryen lyste hederlig omtale over Kongsvinger 2050.

Bolig- og byplanprisen 2018 – den nye studentbyen på Moholt i Trondheim

Vinneren av Bolig- og byplanprisen 2018 skåret høyt på samtlige av de kriteriene juryen la til grunn for sitt arbeide, – og det er realisert. Prosjektet er tungt forankret i kommunens overordnede strategi om å styrke kunnskapsbyen Trondheim. I denne sammenheng handler det om å ønske flere studenter velkomne til en utvidet og oppgradert Campus.

Det ble avholdt en arkitektkonkurranse som ble vunnet av HDM arkitekter / Arne Henriksen arkitekter Oslo i samarbeid med landskapsarkitektene MASU København. Utformingen av området er en videreføring av den funksjonalistiske grunnideen som preger den opprinnelige campusen, frittstående bygg i et grønt landskap, tegnet av arkitekt Hermann Krag. Det nye supplerer det gamle ved et sett av større frittstående enheter. Dette er ikke smygende tilpasning, men modig nytolkning. Fortettingen legger grunnlag for å styrke tilbudet av fellestjenester. I tillegg til å legge til rette for fellesskap og tjenester, har prosjektet gjennom sine planløsninger en bevisst holdning til det å kunne velge, velge å være sosial, velge å kunne knytte seg til en gruppe, eller velge å være mer for seg selv, – med andre ord en sosialt nyansert løsning. Prosjektet har vært et pilotprosjekt innen Fremtidens bygg og studentboliger og barnehage er bygget som passivhus med geovarme som energikilde.

Det innovative sluttet ikke ved programmering og gjennomført arkitekt- og anbudskonkurranse. Etter konkurransene ble massiv-tre lansert som alternativt hovedmateriale til stål og betong og viste seg å ha en mer miljøvennlig profil og å være konkurransedyktig på pris. Etter at entreprenøren Veidekke ble valgt, ble det gjennomført en samspillfase, som medførte revisjoner av prosjektet, for å sikre at en traff byggherren sine mål enda tydeligere. Endringene etter konkurranseavslutningene vitner om en kultur preget av gjensidig tillit og ønsker om fortløpende forbedringer.

Bolig- og byplanprisen 2018 ble gitt den nye studentbyen på Moholt ved byggherre Studentsamskipnaden i Trondheim, MDH arkitekter, Arne Henriksen arkitekter, landskapsarkitekt MASU Planning og Veidekke entreprenør AS.

Øvrige medlemmer av juryen var Stian Botnen, Geir Egilsson, Joakim Skajaa, Laura Vee og Kari Øvsthus.