«Alt har sin tid, og en tid er det satt for alt det som skjer under himmelen.

Det er en tid til å fødes og en tid til å dø,

en tid til å plante og en tid til å rykke opp det som er plantet,

en tid til å drepe og en tid til å lege,

en tid til å rive ned og en tid til å bygge opp,

en tid til å gråte og en tid til å le,

en tid til å klage og en tid til å danse,

en tid til å kaste bort steiner og en tid til å samle steiner,

en tid til å ta i favn og en tid til å holde seg fra favntak,

en tid til å søke og en tid til å tape,

en tid til å gjemme og en tid til å kaste,

en tid til å rive i stykker og en tid til å sy sammen,

en tid til å tie og en tid til å tale,

en tid til å elske og en tid til å hate,

en tid til krig og en tid til fred.»

(Predikeren 3:1-8)

Det er tid, på høy tid vil kanskje noen mene, for et skifte og en fornyelse i PLANs redaksjon. Undertegnede og det gamle redaksjonsrådet trer nå tilbake, og fra årsskiftet overtar Ivar Winther som bladets redaktør, med et nytt redaksjonsråd.

Universitetsforlaget vil fortsatt være utgiver av PLAN, mens Kommunal-og moderniseringsdepartementet fortsatt vil støtte utgivelsen av bladet økonomisk. Og samarbeidet mellom tidsskriftet og Norsk Bolig- og Byplanforening (BOBY) vil fortsette.

PLAN vil fremdeles utgis både i papirversjon og digitalt gjennom tidsskrift databasen www.idunn.no. Samtidig blir det noen endringer i bladets format og layout, og hver årgang vil heretter bestå av fire nummer. I tillegg vil den nye redaksjonen søke å utvikle plattformer for en mer løpende informasjons utveksling og faglig debatt mellom bladets lesere.

Siden forrige redaktørskifte i 1999, da undertegnede overtok etter Andreas Hompland, har PLAN gitt ut i alt 96 temanummer med stort tematisk spenn, og med hundrevis av bidragsytere. Redaksjonen vil benytte anledningen til å takke alle som har bidratt med stoff til bladet, enten det har dreid seg om artikler, essay, debattinnlegg, intervjuer, anmeldelser eller rett og slett viktig informasjon som dere har ønsket å dele med andre gjennom bladets spalter. Eller bilder og illustrasjoner som dere har sendt oss. Vi vil også takke alle leserne våre for interessen og engasjementet dere har vist for bladet.

Med håp om at PLAN vil videreføres som et mangfoldig og spennende forum for faglig debatt og formidling, ønsker vi den nye redaktøren og det nye redaksjonsrådet lykke til med bladet!