Den sterke urbaniseringsprosessen (…) reiser betydelige pressproblemer. Den praktiske by- og regionplanleggingen (…) trenger støtte i en sterk forskning.

Sitatet overfor kunne vært hentet fra et strategidokument fra dagens NIBR, men er skrevet for 50 år siden av NIBRs første instituttsjef: Sven Erik Lundby. Betyr det at intet er nytt under solen?

Forskningsporteføljen utvides

Arvid Halléns artikkel tar for seg instituttets tilblivelse og utvikling de første tiårene. Den viser at urbanisering, regional utvikling og (fysisk) planlegging var sentrale forskningsfelt i perioden.

I 1986 ble NIBR såkalt «fristilt» og organisert som en privat stiftelse. Bredden i forskningstemaer ble etterhvert større og instituttets internasjonale forskning vokste. Viktige nye forskningsfelt var velferds-, kommune- og miljørettet planforskning samt bolig- og folkehelseforskning. Satsingen på miljøfeltet fikk etter hvert også et organisatorisk uttrykk gjennom opprettelsen av CIENS i 2006 - et faglig-strategisk samarbeid mellom samfunnsfaglige og naturfaglige forskningsmiljøer.

NIBR har fremdeles en stor bredde i sin portefølje, men feltene er spisset gjennom tre perspektiver som gjennomsyrer forskningen: Styringsperspektivet fokuserer på planlegging, styring og samhandling mellom ulike forvaltningsnivåer og sektorer. Et romlig perspektiv sikrer sektorovergripende og helhetlige analyser i enkeltkommuner og regioner. Et globalt perspektiv tydeliggjør rammebetingelser for utviklingen i Norge, og for styring og planlegging på alle geografiske nivåer.

Instituttets endrede omgivelser

I årene etter fristillingen skjedde det endringer i instituttets omgivelser som fikk betydning for NIBRs faglige utvikling – og etter hvert for beslutningen om å overdra virksomheten til Høgskolen i Oslo og Akershus i 2016. Konkurranseutsetting av oppdragsprosjekter, flere tilbydere av oppdragsforskning, kampen om «de gode hodene», internasjonalisering av forskningsfinansiering og politisk initierte strukturendringer forandret forskningslandskapet. Gitt disse utviklingstrekkene og instituttets faglige profil valgte NIBR å bli en del av HiOA, rett og slett fordi vi anser at dette er den beste måten å videreføre NIBRs virksomhet på. NIBR og resten av HiOA har et felles mål om å utvikle høgskolen som en sentral forsknings- og utdanningsinstitusjon innen bystudier.

Byen fortsatt i fokus

Forskning på byers utfordringer var viktig før – og er enda viktigere nå. Urbanisering er både årsak til og løsning på en rekke av vår tids virkelig store utfordringer. NIBRs utvalgte forskningstema og de tre perspektivene er i dag kjerneelementer i NIBRs bystudier. Selv om politikkfelt og perspektiver har variert i NIBRs femtiårige liv, har byen og byregioner alltid vært i fokus.

NIBR er glad for at PLAN har gitt oss denne muligheten til å formidle et utvalg av våre forskningsområder, slik tidsskriftet har gjort i 50 år. De seks NIBR-bidragene i dette jubileumsnummeret viser at instituttet er sterkt engasjert i byers utvikling og utfordringer. NIBR ønsker å være en tydelig og relevant stemme i løsningen av disse – i mange år framover.