I en tid da det nærmest er gått inflasjon i bruk av betegnelsen «smart» om ulike deler av samfunnslivet (eksempel: smarte byer, smarte hjem, smarte veger, smarte penger, smarte bygg, smart helse), kan man saktens lure på om ikke også «smart spesialisering» er et tilsvarende tomt og motepreget begrep.

Smart spesialisering er imidlertid betegnelse på EUs nye strategi for å få mer effekt ut av støtten til forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) på regionalt og nasjonalt nivå. Strategien innebærer at bruken av ressurser skal konsentreres til næringer og andre økonomiske aktiviteter der regionene har spesielle forutsetninger eller styrker, som skal bidra til innovasjon og nye arbeidsplasser. Med andre ord at regionene innenfor utvalgte næringer, hvor de har eller kan utvikle fremtidige konkurransemessige fortrinn, spesialiserer seg på en forskjellig måte i forhold til andre regioner for å sikre slike competitive advantages.

Faren er selvfølgelig at alle ønsker å spesialisere seg innenfor det samme. For eksempel har samtlige land i Europa ambisjoner om å bli gode på bioøkonomi. Og det går jo ikke.

Det er viktig å understreke at det handler om en diversifisert spesialisering innenfor beslektede næringer, som enten har innsatsfaktorer felles eller bruker likartet teknologi. Forskningen har nemlig vist at veksten i regionene er sterkest der næringslivet er preget av beslektet variasjon – altså at mange bedrifter i samme næring, verdikjede, klynge eller med samme teknologi i en region gir konkurransefordeler i forhold til bedrifter som ikke har et tilsvarende regionalt næringsmiljø å støtte seg til.

Siden Norge ikke er medlem av EU, er det ikke påkrevet for norske regioner (fylker) å ta i bruk en smart spesialiseringsstrategi, slik regionene i EU er nødt til. Likevel har flere norske regioner vist interesse for å anvende strategien. Nordland fylkeskommune har vært pioneren i å fremme smart spesialisering i Norge og brukte modellen som grunnlag for sin innovasjonsstrategi for 2014–2020. Det samme har Møre og Romsdal, med sin nye regionale FoU- og innovasjonsstrategi i 2016. Og sammen med Agderfylkene og Østfold har de også blitt medlemmer av EUs Smart Specialisation Plattform, som drives av EUs Joint Research Centre (JRC) i Sevilla, og som assisterer europeiske regioner med rådgivning i arbeidet med strategien.