Bakgrunn

St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen danner bakteppe for problemstillingen, som har utgangspunkt i studentenes erfaringer fra implementering av folkehelseloven i egne kommuner. Forståelse av folkehelseperspektivet og egen lederrolle står sentralt, sammen med kunnskap og kompetanse om sammenhenger i folkehelsearbeidet, som gir rom for større grad av tverrsektoriell samhandling i samfunnsutviklingen.

Folkehelseloven styrker kommunenes ansvar for forebygging og helsefremmende arbeid i alle samfunnssektorer, mens plan- og bygningsloven er verktøyet for helhetlig samfunnsplanlegging og legger føringer for hvordan folkehelse skal forankres i ulike faser i planprosesser.

Mål og metode

Oppgaven har hatt som mål å drøfte hva som skal til for å utvikle felles forståelse for betydningen av tverrsektorielt samfunnsrettet folkehelsearbeid.

Studentene har brukt verkstedmetodikk til å forske i ledergrupper i egne kommuner, støttet av NIBRs baseline-undersøkelse om regionalt og lokalt folkehelsearbeid, og drøftet problemstillinger opp mot relevant litteratur og teorier. Oppgaven berører emner som ledelses- og endringsteori, lærende organisasjoner, planleggingsteori, kommunikasjon, profesjonalisering, samarbeidsprosesser og iverksettingsteori, og ser dette i sammenheng med rapporten «Folkehelse på tvers». Prosessen ble tilpasset lokale forhold og ble samtidig en arena for læring og utvikling av felles forståelse.

Resultater

Forankring i overordnet planverk, godt lederskap, tydelige mål og strategier, sammen med kommunikative planleggingsprosesser med bred involvering, er viktig. Det å skape felles forståelse for utfordringer og sammenhenger, danner et godt utgangspunkt for planprosessene. Skrittvis utvikling og små seire kan være veien å gå for å oppnå målene i folkehelsearbeidet.

Konklusjon

Det er avgjørende at hele kommuneorganisasjonen gis kunnskap som fremmer felles forståelse for tverrsektorielt folkehelsearbeid. La små seire skape fremgang, forståelse, læring og forankring, og aksepter at man må bruke tid for å få dette arbeidet forankret i kommuneorganisasjonen. Tiltak som kan styrke samarbeidet er blant annet overordnet planlegging, med felles mål og strategier for de ulike enhetene.