Bakgrunn

Alle sektorer må medvirke for å kunne nå samhandlingsreformens intensjoner om bedre helse til den enkelte, utjevne helseforskjeller og sikre en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom å dreie innsats mot forebygging og folkehelsearbeid. Da vil folkehelse bli en integrert del av det lokaldemokratiske arbeidet for en samfunnsutvikling som fremmer helse og velferd i kommunene.

Mål og metode

Oppgaven har undersøkt hvordan Bærum kommune kan sikre at folkehelselovens krav om å fremme folkehelse, ivaretas tverrsektorielt i planarbeidet.

Data fra fem sektorer med betydning for kommunens folkehelsearbeid ble innhentet gjennom dokumentgransking og fokusgruppeintervju. Dokumentgranskingen ble gjort i eksisterende planer med fire søkeord: folkehelse, helsefremmende, forebyggende og sosial ulikhet. Funnene fra granskningen ble brukt i utarbeidelsen av spørsmålene til fokusgruppeintervjuet.

Resultater

Fem suksessfaktorer bidrar til å fremme folkehelse i det tverrsektorielle planarbeidet i Bærum kommune. Den første er ledelsesforankring. Det innebærer en forankring og operasjonalisering av folkehelsearbeidet hos rådmannen og hans gruppe.

Den andre er bevisstgjøring av folkehelsebegrepet. Folkehelse oppfattes som et diffust begrep, noe som kan føre til at personer og sektorer har ulik begrepsforståelse.

Den tredje faktoren er tilrettelegging for tverrsektorielt planarbeid. For å få dette til å fungere i praksis må det organisatorisk legges til rette for et samarbeid mellom sektorene.

Den fjerde faktoren er deltakerkompetanse, at de involverte innehar kompetanse og et ønske om samarbeid. Dette innebærer at partene er trygge på eget fagfelt og rolle, og viser tillit til andres kunnskap og erfaring.

Den femte og siste faktoren er struktur i planarbeidet. Sektorplanene må synliggjøres for og samordnes med andre sektorer. Vi mener det er behov for et felles maloppsett for alt planarbeid i kommunen.

Konklusjon

Tverrsektorielt planarbeid fordrer vilje til endring av dagens praksis og en felles prioritering av ressurser. En felles satsing på folkehelse gagner innbyggerne ved at kommunen får bedre koordinerte og mer målrettede tjenester. Når det fokuseres på folkehelse i alle sektorer, vil den samlede effekten for kommunen bli synlig, og folkehelselovens krav om «helse i alt vi gjør» blir dermed oppnåelig.