Bakgrunn

For å møte det økte behovet og de økte kostnadene for helse- og omsorgstjenester i Norge har det gjennom ny lov og forskrift blitt en større satsning på folkehelsearbeid. Man vil redusere sykeligheten ved å øke fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid. Ansvaret for folkehelsearbeidet er flyttet fra helsesektoren til kommunen som helhet. Utfordringen er å få alle sektorer til å tenke «Helse i alt vi gjør».

Mål og metode

Målsettingen for studien var å vurdere hvordan folkehelsearbeid best kan gjennomføres i norske kommuner.

Studien er en litteraturstudie basert på søk i norsk litteratur i relevante databaser. Følgende søkeord ble brukt: «folkehelsearbeid i kommunene», «samarbeidsteori», «folkehelse i plan», «forankring», «tverrsektorielt samarbeid» og «kommunal planlegging » i ulike kombinasjoner. Tre rapporter1 ble inkludert i undersøkelsen.

Det internasjonale helseprosjektet HEPRO (Focus on Health and Quality of Life) har utviklet en verktøykasse til bruk i helseplanlegging. Gjennom HEPRO-prosjektet ble det utviklet en sirkulær modell med seks steg som viste seg å være viktige i en planprosess. Denne modellen ble, i tillegg til annen planleggingsteori og samarbeidsteori, drøftet i forhold til praksis i norske kommuner for å vurdere hvordan vi kan bedre folkehelsearbeidet i kommunal sektor.

Resultater

Studien fant følgende hovedresultater:

  • Tverrfaglige samarbeidsgrupper er viktig for å forankre folkehelsearbeidet.

  • Kommunens etater trenger en felles forståelse av hva folkehelse og folkehelsearbeid er og kan ha god nytte av felles kursing eller foredrag.

  • Kommunene må vurdere plassering av folkehelsekoordinator ut i fra kommunens øvrige organisering og behov.

  • Det er viktig å sikre tverrsektoriell deltagelse i utarbeidelsen av oversiktsdokumentet for å få det forankret.

Konklusjon

Dersom vi som kommune får startet prosessen med tverrsektoriell forankring gjennom å følge punktene som er beskrevet ovenfor, tror jeg vi er godt i gang med det kommunale folkehelsearbeidet.