Bakgrunn

Befolkningens helse er blant samfunnets viktigste ressurser. Det er et stort potensial i å fremme helse og forebygge sykdom og for tidlig død, og det er samfunnets ansvar i fellesskap å bidra til god helse i hele befolkningen. Studien tar utgangspunkt i myndiggjøring, forebyggingsprinsippene i samhandlingsreformen og den nye folkehelseloven. Fokus er de eldres livsbetingelser og fremtidsplaner.

Mål og metode

Studien har som mål å undersøke eldres behov i relasjon til kommunens planarbeid. Fokus er eldres livsbetingelser og fremtidsplaner.

Studiet er en empirisk, kvalitativ undersøkelse gjennom to fokusgruppeintervjuer av 13 pensjonister, og en litteraturanalyse med fokus på brukermedvirkning i planlegging og tilrettelegging både i privat og kommunal regi i et forebyggende og helsefremmende perspektiv.

Resultater

Våre data viser at informantene både ønsket fortsatt å være aktive og å medvirke til samfunnsutviklingen og dermed påvirke egen fremtid.

Informantene etterlyste bedre og mer tilgjengelig informasjon om tilbud og muligheter og kom med gode forslag til hvordan kommunen, næringslivet, frivilligheten og pensjonistene selv kunne samarbeide om dette.

Det viste seg at bolig og bomiljø var et tema som var av stor interesse. Informantene etterlyste tilrettelegging for bygging av boliger tilpasset eldres behov for at eldre skal kunne bo hjemme lenger.

Også et leiemarked for tilrettelagte leiligheter som plasseres i gang- eller bussavstand fra kommunens og frivillighetens dag- og aktivitetstilbud, ble etterlyst.

Konklusjon

Studien konkluderer med at pensjonistene opplever det som viktig å være aktive i planlegging av egen alderdom, særlig med hensyn til bomiljø, trygghet og nettverk. Samtidig ser vi at pensjonistene etterlyser muligheter for å kunne bidra i folkehelsearbeidet og samfunnsplanleggingen.