Bakgrunn

Regjeringens jobbstrategi (2012–13) med en visjon om et inkluderende arbeidsliv med like rettigheter, plikter og muligheter til deltakelse for alle, danner bakteppet for prosjektet. Halvparten av alle utviklingshemmede er i dag i et dagsentertilbud; et aktivitetstilbud i kommunal regi, hvor kravene til produktivitet og effektivitet i liten grad er til stede. Et dagsentertilbud er forskjellig fra et varig tilrettelagt arbeid, som er et arbeidstilbud for personer med nedsatt funksjonsevne i regi av arbeidsmarkedsetaten. Restarbeidsevnen hos utviklingshemmede i dagsentertilbud, tilsier at 20 % kunne vært i en VTA (varig tilrettelagt arbeid) bedrift med en god tilrettelegging/arbeidsopplæring.

Mål og metode

Oppgaven setter fokus på hvordan man skal planlegge for å få flere utviklingshemmede ut i arbeid.

Prosjektet er basert på litteraturstudier samt egne erfaringer med rådgivning i forhold til brukergruppen. Tankesettet rundt instrumentell- og kommunikativ rasjonalitet benyttes som et utgangspunkt for å kunne drøfte hvordan man skal kunne planlegge økt arbeidsdeltakelse for målgruppen.

Resultater

Det å drive aktiv brukeropplæring om demokratiske rettigheter kan sette utviklingshemmede i stand til å ta egne valg. Governance-styring gir brukerne en likeverdig rolle. Videre vil det å gi brukernes synspunkter verdi og gi dem makt, også kunne motvirke utstøting av arbeidslivet. Trening i utholdenhet og effektivisering vil være nødvendig for at utviklingshemmede skal kunne konkurrere om arbeidsplassene. Videre bør instrumentell- og kommunikativ planlegging integreres, for å gi en mestring eller empowerment for brukere.

Konklusjon

På bakgrunn av denne drøftingen, som får fram betydningen av medvirkning, er mitt forslag at «opplæringsinnsatsen» i økende grad bør rettes inn mot både videregående skole og dagsentra, som en forberedelse til å gå inn i en VTA-arbeidsplass. Umiddelbart kan det se ut som om de ulike partene i NAV-kommune og NAV-stat kunne benyttet seg bedre av sine styringsvirkemiddel for å få opprettet flere tilrettelagte arbeidsplasser for målgruppen.