PLAN i 2015

Neste år kommer PLAN med fire enkeltutgaver og ett dobbeltnummer. Utgivelsesplanen er som følger (foreløpige arbeidstitler):

PLAN 1/2015 (frist for å sende inn bidrag: medio januar; trykkes: ultimo februar)

Med lov skal landet bygges, og ikke med ulov ødes

I 2015 er det 50 år siden hele Norge ble omfattet av en felles plan- og bygningslovgivning, ved innføringen av bygningsloven av 1965. Vi markerer jubiléet ved å spørre hvordan det står til med norsk planlegging.

PLAN 2/2015 (frist for å sende inn bidrag: medio mars; trykkes: medio april)

Norsk regionalpolitikk og regionalforskning – ved et veiskille?

Regionalpolitikken er i endring; byene skal inkluderes og distriktsfokuset erstattes av en mer generell kommunestrategi. Samtidig ser det ut til at den norske «oljetoppen» er passert og at vi må belage oss på svakere økonomisk vekst, og dermed også kanskje lavere arbeidsinnvandring. Hvilke følger kan dette få for den regionale utviklingen?

PLAN 3-4/2015 (frist for å sende inn bidrag: medio mai; trykkes: medio juni)

Helse og omsorg – hva kan planlegging bidra med?

Ifølge plan- og bygningsloven skal planlegging fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller. Men er dette virkelig realistisk? Hva skjer når helse og plan møter hverandre?

PLAN 5/2015 (frist for å sende inn bidrag: ultimo august; trykkes: ultimo september)

Ny oppgavefordeling, ny forvaltningsstruktur

Til sommeren skal regjeringen legge fram et forslag til hvilke oppgaver kommunene skal ha ansvaret for, som del av arbeidet med den nye kommunereformen. PLAN tar debatten om hva dette kan bety for både kommuner, fylkeskommuner og stat.

PLAN 6/2015 (frist for å sende inn bidrag: medio oktober; trykkes: ultimo november)

Boligpolitikk og bypolitikk

Trenger vi en ny, samordnet offentlig bolig- og bypolitikk? De store byene, og da Oslo i særdeleshet, preges av sterk vekst og fortetting. Samtidig styres byutviklingen i økende grad av bygge- og eiendomsbransjen. Hvordan skal vi sikre boliger til alle og skape gode bomiljøer?

BIDRAG TIL PLAN

Redaksjonen tar gjerne imot artikler eller andre bidrag (kronikk, essay, debattinnlegg) innenfor de overnevnte temaer, og også mer frittstående bidrag som ikke er direkte knyttet til temautgivelsene. Vi er spesielt interessert i å komme i kontakt med nye eller unge bidragsytere. Merk at PLAN ikke er et strengt vitenskapelig eller referee-basert tidsskrift, men mer et populærvitenskapelig fagblad med magasinpreg.

Frist for levering av stoff til bladet er ca. én måned før de oppgitte tidspunkter for trykking. For e-postadresse m.m., se øverst i kolofonen på side 3.

PLAN betaler normalt et mindre honorar for bruk av artikler og andre bidrag til bladet.

FORFATTERVEILEDNING

PLAN er åpen for bidrag på begge de to hovedmålformene våre. Unntaksvis kan vi også være villige til å ta imot og bruke artikler på dansk, svensk eller engelsk.

Artikler til PLAN bør normalt ikke være større enn at de kan gå inn på 4–6 sider i bladet, selv om vi også vil kunne trykke lengre artikler. Som hovedregel bør derfor tekstmengden begrenses til max. 15.000–22.000 tegn (m/mellomrom). Da kan det også bli plass til nødvendige illustrasjoner.

Forsøk å skrive en mest mulig ren tekst uten unødvendige formatteringer. Lag en kort ingress og bruk mellomtitler. Dere står fritt til å velge om dere vil bruke noter og/eller referanser. Send med et par linjer om dere selv (utdanning/arbeid) til bruk i den lille «biografien» som følger artiklene i bladet.

Bilder og andre illustrasjoner bør såvidt mulig sendes som separate datafiler (altså ikke satt inn i tekstdokumentet) i høy oppløsning, og helst i jpg-, tif- eller psd-format. Prøv å unngå bruk av power point-illustrasjoner til for eksempel grafer eller andre figurer.

KOMMUNEPLANKONFERANSEN 2015 I NARVIK

2015 er et riktig jubileumsår. Da runder Forum for Kommunal Planlegging (FKP) 25 år og planloven og etterutdanningen SAMPLAN 50 år. Kommuneplankonferansen neste år vil naturlig nok være preget av dette. Konferansen avholdes fra 9. – 10. februar 2015 i Narvik og har arbeidstittelen:

«Kom og juble med oss» Femti år med planloven – til nytte eller besvær?

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har meldt sin ankomst, og det samme har en rekke andre framtredende foredragsholdere. Lørdag 7. og søndag 8. februar blir det for-forprogram med besøk til Kiruna – byen som skal flyttes – og forprogram i Narvik med fokus på Nordland og Ofoten.

FKPs årlige kommuneplankonferanse har utviklet seg til å bli en sentral møteplass for norske planleggere. De siste årene har konferansen samlet mellom 200–300 deltakere.

Vi håper å se minst like mange deltakere i Narvik i 2015 til denne jubileumskonferansen! Følg med – program er underveis!

FKP er en frittstående nettverksorganisasjon for bedre kommunal planlegging og fagutvikling. FKP tilbyr medlemskap til ansatte i offentlig eller privat sektor som er interessert i samfunnsplanlegging. FKP har 600–700 medlemmer. Årlige aktiviteter er kommuneplankonferansen i februar og faglig studietur på høsten. I oktober 2015 gikk turen til Madrid og Sevilla. FKP er også medlem i European Council for Spatial Planning som annen hvert år deler ut den europeiske planprisen. I 2014 gikk denne til Bærum kommune for Fornebuprosjektet. FKP samarbeider aktivt med KS og andre organisasjoner for å påvirke vilkårene for norsk samfunnsplanlegging. For tiden er det stort fokus på styrking av planleggerutdanningen og – rekrutteringen. Les mer om FKP på www.fkp.no