Bilde: Vinnerne av BOBY-prisen 2012: Fra venstre byråd Filip Rygh fra Bergen kommune, samferdselssjef Anne Iren Fagerbakke fra Hordaland fylkeskommune og avdelingsdirektør Olav Finne fra Statens vegvesen. (Foto: Bjarte Brask Eriksen/Hordaland fylkeskommune)

Bybanen i Bergen har fått Bolig- og byplanprisen 2012. Prisoverrekkelsen fant sted under Norsk Planmøte, som ble arrangert 22.-23. oktober i Bergen. For andre gang ble det også delt ut en ærespris, og den gikk til arkitekt Erik Lorange for hans langvarige innsats for norsk planlegging.

Her følger juryens begrunnelse for de to prisene:

BOBY-prisen 2012 tildeles Bybanen i Bergen

Prisen går til Bergen Kommune, Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen for deres samarbeid om å realisere banen. Et samarbeid som er organisert gjennom Bergensprogrammet.

Veien til realisering har vært lang og preget av debatt. Ideen kom for ca. 50 år siden, og tiltaket har vært behandlet i overordnede strategier, planer og utredninger i minst 20 år. Det er ikke uvanlig at slike store investeringer trenger en modningstid både i det politiske miljøet og hos involverte planmyndigheter. Modningstiden er nå over, og det er mulig å høste!

Allerede nå er bybanens mange positive effekter erfart. Det er skapt en miljøvennlig transport som brukerne vet å sette pris på. Passasjertallene ligger 25 % over prognosene for 2015.

At Bybanen i Bergen er gjennomført som en «Light rail» har gjort det mulig å kombinere egenskaper fra trikk og forstadsbane, slik at den både kan integreres i bygaten, med dens krav til fart og estetikk, og som egen trasé med høy hastighet utenfor bykjernen. Det gjør banen til en stamme i Bergens kollektivsystem som kan utnyttes i en utviklingsstrategi for å håndtere de miljø- og trafikkutfordringer som kommer med en sterk befolkningsvekst. Det er allerede tydelig spor som viser at realisering av Bybanen har virket stimulerende for arealutvikling langs banen.

Bybanen har vært omdiskutert, men etter endelig vedtak var fattet, har fremdriften vært rask og resultatet vellykket. Det er dette BOBY-prisens jury legger vekt på.

I mange saker kan uenighet mellom offentlige instanser være årsaken til at prosjekter strander eller ikke når sine ambisiøse mål. I arbeidet med Bybanen har de involverte parter vist stor gjennomføringsevne og klar vilje til å håndtere konflikter i reguleringsplanarbeidet. Dette gjelder både faglige og interessekonflikter. Det er satset på en aktiv informasjonsstrategi, og det er bygget opp en egen gjennomføringsorganisasjon for formålet. Dette har vært mulig på grunn av et tett samarbeid mellom de tre prisvinnerne.

Et mangfold av samarbeidende faggrupper har gitt suksess. Planen har fått god forankring i forvaltningen, og trygghet i faglige og politiske prosesser. Kvaliteten på det ferdige baneanlegget er kommet frem gjennom aktive og målrettede prosesser gjennom hele planfasen. BOBY-prisen 2012 er et bevis på at samarbeid og felles vilje til kvalitet vil lønne seg.

Bolig- og byplanprisen

deles ut annethvert år av Norsk Bolig- og Byplan-forening (BOBY) i forbindelse med Norsk Plan-møte. Prisen gis for fremragende arbeid innen bolig- og byplanlegging. Formålet med prisen er å heve samfunnets interesse og respekt for god bolig-og byplanlegging, og styrke fagmiljøenes fokus på kvalitet i planprosesser, planprodukter og utbyggingsprosjekter.

Æresprisen til Erik Lorange

Vår andre tildeling er en ærespris. Norsk Bolig- og Byplanforening har ikke for vane å dele ut ærespriser. Det er gjort en gang før. I 1988 fikk «funksjonalist-generasjonen fra 30-årene» ved Carsten Boysen, Bernt Heiberg, Frode Rinnan og Erik Rolfsen prisen for sin pionérinnsats innenfor boligsak og byplanlegging helt fra 30-årene og frem til 1970-tallet.

I år ønsker juryen å hedre en person som også har vært en pionér i faget. Han ble født i 1919, og ble ferdig utdannet arkitekt ved NTH i 1942. Og er den dag i dag like faglig engasjert – professor emeritus Erik Lorange.

Knapt noen norsk planlegger har hatt en så bredspektret rolle som ham. Hans virke og bidrag til fagfeltet kan oppsummeres i fire faser: Den første knyttes til gjennoppbyggingen etter krigen. Som nyuutdannet kom han til Alta, og her begynte han bokstavelig talt på bar bakke. Med sitt bidrag til gjenreisningen har Lorange gitt norsk distriktsutvikling et ikon med Altaplanen, et lærestykke i Geddesianske prinsipper for planlegging – «survey before plan». Fra 1947 var han nestleder i Osloavdelingen for Brente steders regulering, og i 1950 oppsummerte han sin erfaring i boken «Fra gjenreisning til nyreising».

Erik Lorange mottar æresprisen til Norsk Bolig- og byplanforening. (Foto: Bjarte Brask Eriksen/Hordaland fylkeskommune)

Den andre fasen fant sted i motsatt ende av landet. På 1950- og 60-tallet var han Byplansjef i Kristiansand og Fylkesreguleringsarkitekt i Vestfold. I disse rollene var han med på nøkkeloppgaver, på en tid da regionplanlegging for alvor kom på agendaen. En faglig og administrativ utvikling som kulminerte i Bygningsloven av 1965.

Den tredje fasen kan identifiseres med Loranges arbeid som FN-rådgiver i Singapore. En erfaring som knytter planfaget til utviklingen av Norges internasjonale rolle som bistandsnasjon. Her jobbet han spesielt med kartlegging og registrering av slumområder og oppgradering av både teknisk og sosial infrastruktur.

Den fjerde fasen knytter seg til hans virke som professor i planlegging ved Arkitekthøgskolen i Oslo fra 1971 til 1986 og hans teoretiske bidrag gjennom undervisning og skriftelige arbeider. De viktigste bidragene kom i 1977 med boken «Regional tenkning», en bok som selv i dag kan inngå i pensum, og «Byen i landskapet, rommene i byen» som utkom i 1984. Her satte han fokus på det tredimensjonale ved planleggingens objekt, våre omgivelser som romlige erfaringer og metodisk fattbare størrelser.

Som emeritus har han også skrevet to bind om «Historiske byer» 1990–95. Her henvender han seg til et bredt publikum. På en svært leseverdig måte lar han oss forstå at byutvikling også skjedde før den moderne planleggingen oppstod. Bøkene er rikt illustrert med forfatterens egne håndtegninger. Et talent som han har dyrket gjennom hele sin karriere og som alene kunne vært en pris verdig.

I tillegg til hans lange og betydningsfulle virke, er det en annen dimensjon som kan framheves som prisverdig. Lorange er ingen «posør», men heller en diskret fagperson som har gått inn i ulike oppgaver med humanisme, kunnskap og demokrati som sterke verdier.

Juryen mener dette års Norsk Planmøte er en særdeles god anledning til å gi prisen til akkurat Erik Lorange. Årets tema «Planlegging flytter grenser!», tar opp regional planlegging. De første regionale perspektivene i norsk planlegging kan klart spores tilbake til Erik Lorange.

Det er særdeles hyggelig å kunne gi en pris en pionér i faget, og at han selv er her for å motta den. BOBY-prisen 2012 gis som en ærespris til Erik Lorange for hans langvarige betydning for norsk planlegging.

Juryen for BOBY-prisen 2012 har bestått av: Elin Børrud (leder), Rolf H. Jensen, Jomar Lygre Langeland, Rina Brunsel Harsvik, Gaute Lerstad Thorsnes og Line C.B. Bjerkek (sekr.)