Hålogalandsbrua vil bli til en pådriver for å binde Ofoten og Narvik kommune bedre sammen og gjøre nye arealer tilgjengelig for Narvik-halvøya. Øyjord–Bjerkvik vil bli Narviks nye solside. Her vil neste generasjons narvikværinger bygge og bo.

Erling Reinslett er dr.ing./sivilingeniør og ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Narvik.

Planarbeidet bør alt begynne ved å forberede utvik-ling av dette enestående området til en moderne og fremtidsrettet bydel og næringsområde. Kanskje kan dette bli til byens sentrum engang i fremtiden.

For å lykkes må vår fremtidige region være ope-rativ innenfor nye og tidsriktige rammer. Vi må vende blikket fremover for bærekraftige løysninger, innenfor boligsektoren og industriutviklingen.

Hålogalandsbrua vil åpne for større muligheter også mot Lofotregionen

Ved å etablere veg med god standard mellom Narvik og Leknes, vil forbindelsen øke næringsaktiviteten og mulig bruk av jernbanen videre ut fra Narvik. Det må derfor bygges ny veg mellom Evenes og Gullesfjordbotn med trasé over Tjeldøya og tunnel fra Fiskefjord til Kanstad/Gullesfjord. De øvrige dår-lige partier på sterkningen og «stikkvegene» til Har-stad og Sortland må også utbedres.

Som kompensasjon for at Lofoten ikke får utvinne olje, bør denne regionen få bedre vegforbindelse for naeringsutvikling, hvor både fly og jernbane kan bidra til vekstkraftig industri og turisme.

Flyplassen i Narvik 3pner for sterre naeringsutvikling

I dag har Narvik to flyplasser - én forstadsflyplass for transport til senteret Bodø og én hovedflyplass for transport ut av regionen. Når Hålogalandsbraa kommer vil forstadsflyplassen Framneslia legges ned og all transport kanaliseres over hovedflyplas-sen Evenes. Flyplassarealene i Framneslia vil bli frigjort og kunne benyttes til nytt industri/terminal-område.

Norge har for mange kortbaneflyplasser er det mange som hevder. Frps nestformann Per Sandberg sa til VG (2008): «Hvis jeg fikk lov til å tegne stam-veinettet, skulle jeg lagt ned 20-25 flyplasser uten å redusere mobiliteten til folk, men snarere styrke den. Ingen skal miste flyplassen sin uten at de får et bedre tilbud via vei».

Enormt behov etter fagpersoner

I løpet av de første årene skal det bare i Ofoten-regionen brakes 5-10 mrd. kr innenfor bygg- og anleggssektoren. Til dét trenges det kompetanse til å kunne gjennomføre de stadig mer komplekse bygg og anlegg som skal oppføres etter nye EU-krav. Naeringslivet vil få et enormt behov etter fagarbei-dere og ingeniører med høy fagkompetanse. Her må Høgskolen i Narvik vaere med på å bygge opp til større kompetanse og vaere i forkant med kompe-tanseoverføring til naeringslivet i nord.

Det er viktig at realfagene styrkes i den videre-gående skole. Det er herfra de fremtidige ingeniører rekratteres. Dessverre så er det få fra dette skole-slaget som er kvalifisert til å begynne direkte på en ingeniørutdanning, derfor er den videregående skole i praksis faglig «konkurs» med tanke på ingeniørutdanningen i Norge.

Den planlagte Hålogalandsbrua på E6 blir 1500 meter lang og skal krysse Rombaken i Nordland. Den vil forkorte vegstrekningen Narvik–Bjerkvik med 17 kilometer. (Fotomontasje: Statens vegvesen)

Gamle grenser gir dårligere utviklingspotensiale

Fortsatt deles Ofoten/Sør-Troms opp i to av en eld-gammel fylkesgrense, som betyr at byene Harstad og Narvik blir liggende i utkanten av hvert sitt fylke, med de negative konsekvenser det medfører. Dersom hele denne regionen hadde tilhørt samme fylke, ville området kunne blitt en økonomisk og politisk maktfaktor i nord.

Nå fungerer regionen som et maktesløst vedheng til storsatsingen i Bodø og Tromsø. Hålogalands-brua kan imidlertid bidra til at det mest folkerike området her i nord kan tilhøre samme fylke i frem-tiden.

Hålogalandsbrua – en pådriver for samarbeid

Når Hålogalandsbrua kommer og Evenes flystasjon blir operativ fremskutt base, vil det fremme en enorm utvikling rundt aksen Narvik–Harstad, som vil bli en av Nord-Norges største sentre. Vi må se fremover og ikke bakover i utvikling og tid. Frem-tiden er i våre hender og hos våre ansvarlige politi-kere. Der er vi som skal utvikle regionen for oss og våre barn.

Klarer vi ikke å samarbeide mot større slagkraf-tige enheter i regionen vår, går det bare en vei – mot budsjettkrise og millionunderskudd styrt av krefter utenfor regionen.