Fra 2020 vil vi få en stor økning i antall eldre med behov for omsorg, og den største byggevirksomheten i årene fremover vil ligge innen helse- og omsektoren. Det som bygges i dag får konsekvenser for innholdet i omsorgstilbudene for lang tid fremover.

Morgendagens eldre vil ha andre krav og behov enn dagens generasjon. De vil bo der andre mennesker bor og være en del av et pulserende liv. Dette innebærer at kommunene må bryte med tradisjonelle holdninger innen eldreomsorgen og ikke bygge mer av det samme: perifert beliggende sykehjem med lange korridorer og lite plass til sosial og kulturelle aktiviteter samt en lukket dør til nærmiljøet.

For å få erfaring med alternative modeller for gode omsorgsmodeller, har Norsk Form etablert et tverrsektorielt mettverk med små og store kommuner fra hele landet. I samarbeid med nettverket er det utarbeidet publikasjonen “7 gode råd for omsorgspolitikk for morgendagens eldre” som er sendt landets kommuner. Rådene er oppsummert i følgende punkter:

  1. Integrer omsorgssektoren i Kommuneplanen og i område- og boligpolitikken.

  2. Opprett tverrsektorielt samarbeid og bruk kommunens ressurser på tvers av sektorene.

  3. Stimuler utvikling av nye og utradisjonelle løsninger, eksempelvis samlokalisering og naboskap til andre offentlige og private virksomheter.

  4. Velg arkitektoniske løsninger av omgivelsene, ute og inne, som fremmer sosiale og kulturelle aktiviteter.

  5. Sørg for beliggenhet og utforming som gjør at også beboere i nærmiljøet kan delta i aktuelle aktiviteter; omsorgssenteret som lokalt møtested.

  6. Utform omgivelser som fremmer trivsel og arbeidsglede blant de ansatte.

  7. Ta i bruk ny teknolog.

Rådene er gjengitt og konkretisert i den nylig framlagte statlige utredningen «Innovasjon i omsorg» (NOU 2011:11).