Like sør for Hanskemakerbakken. Overgang «natur» til «park» (2007). (Foto: Trondheim kommune)

Bolig- og byplanprisen utdeles av Norsk Bolig- og Byplanforening med det formål å heve samfunnets interesse og respekt for god bolig- og byplanlegging og å styrke fagmiljøenes fokus på kvalitet i planprosesser, planprodukter og utbyggingsprosjekter. Prisen for 2010 ble tildelt Trondheim kommune for prosjektet Iladalen – gjenåpning av Ilabekken. Kåringen fant sted under Norsk Planmøte som ble arrangert 27.–28. september i Oslo.

Prosjektet Iladalen omfatter åpning av 700 meter av Ilabekken fra Benneches veg til Ilsvikbassenget, opparbeidelse av ca. 30 daa friområde med turveg, ballplass, lekeplass og kunst. I tillegg kommer omfattende miljøtiltak hvor målsettingen har vært å reetablere et naturlig biologisk mangfold i vassdraget.

Prosjektet er planlagt og gjennomført i nært samarbeid mellom Trondheim kommune, Statens vegvesen, NVE og Ila bydel, i tillegg til en rekke andre bidragsytere. Anleggsarbeidene startet i 2005 og gjenåpning av bekken ble ferdigstilt i 2008.

Fra juryens begrunnelse:

Åpningen av Ilabekken og tilretteleggingen av den nedre del av vassdraget har skapt en ny og spennende ferdselsåre fra fjorden og byen, helt til Bymarkas høyeste punkt. Det er etablert en ny inngang til Bymarka direkte fra den tette byen som er synlig og attraktiv, og som er lett tilgjengelig med kollektiv transport. Markaområdene er dermed mer tilgjengelige for en større bredde av befolkningen.

Ved dammen (2007). Vegetasjonen er nyetablert. (Foto: Trondheim kommune)

Forurensningen i bekken er fjernet og vannet i Ilsvikbassenget er blitt renere og faren for skadevirkninger av flom er redusert. Sjøøretten hadde vært borte fra Ilabekken i 100 år. Nå er gyting og egenproduksjon av både ørret og laks påvist i bekken. Vannfugler er tilbake i området, og Norges nasjonalfugl, fossekallen, er en hyppig gjest i bekken.

Selv om prosjektet i hovedsak omfatter åpning av en bekk i 700 meters lengde, viser resultatet på en overbevisende måte betydningen av helhetlig og godt samordnet planlegging. Tradisjonelt ville ofte de enkelte elementene i planen vært gjennomført hver for seg, men måten det her er gjort på har utvilsomt ført til en bedre løsning både for kommunen og for befolkningen. Trolig har måten miljøprosjektet er gjennomført på bidratt til å snu inntrykket av en ofte konfliktfylt fortetting og byfornyelsesprosess, til noe positivt for lokalbefolkningen og for byen.

Gjenåpningen av Ilabekken har også vunnet Statens Bymiljøpris for 2010, som hadde «vannets og byens liv» som tema. Prisutde- lingen fant sted 23. september.