Plan09 er et partnerskabsprojektet mellem Realdania og Miljøministeriets By- og Landskabsstyrelsen. Projektet arbejder for at udvikle den kommunale plankultur gennem metodeudvikling og videndeling. Formålet er at bidrage til kvalificering af plangrundlaget i landets 98 kommuner. Det er særligt aktuelt nu på grund af store omvæltninger – forårsaget af kommunalreformen og tilhørende ændringer af plansystemet.

Plan09 har udviklet plankulturen gennem eksempelprojekter i 40 danske kommuner. Dog handler udviklingen af den danske plankultur om mere og andet end at igangsætte eksempelprojekter. Det er en kombination af eksempelprojekter, erfaringsudveksling og nytænkende aktiviteter. Hjemmesiden www.plan09.dk er en vigtig del af Plan09’s arbejde, da den understøtter de forskellige tiltag Plan09-sekreatariat igangsætter.

Baggrund for opstart af Plan09

Danmark vedtog en omfattende kommunalreform i 2005, der reducerede antallet af kommuner fra 271 til 98 og nedlagde amterne og Hovedstadens udviklingsråd. Det medførte væsentlige ændringer af plansystemet. Samtidig havde rapporterne fra projektet «Fornyelse af planlægningen» og debatten i Realdanias Byudviklingsforum, der er et debatforum for danske borgmestre, peget på et behov for en generel fornyelse af plankulturen i Danmark.

Det var på den baggrund, at Plan09 projektet blev udviklet.

Formålet med Plan09

Projektets vision er at udvikle en kommunal plankultur, der:

 • fokuserer på værdifulde bymiljøer og bebyggelser samt attraktive landskaber som ramme om «det gode liv»

 • bygger på politisk ejerskab og engagement

 • er præget af fagligt professionelle og innovative

  planlægningsmiljøer

Projektet gennemføres i en 3-årig periode frem til udgangen af 2009, hvor kommunerne vedtager de første kommuneplaner efter kommunalreformen. Plan09 fokuserer på planstrategier og kommuneplanlægning,

Fakta om Plan09

 • Partnerskabsprojekt mellem Realdania og Miljøminis- teriet ved By- og Landskabsstyrelsen.

 • Samlet ressourceindsats på 50 mio. kr. i perioden 2006-2009.

 • 25 mio. kr. til kommunale eksempelprojekter med fokus på innovation af planstrategier og kommune- planlægningen. Realdania og eksempelkommuner finansierer hver 50%.

 • 25 mio. kr. til sekretariat, netværk, videndeling og debat. Netværk mellem Plan09 sekretariatet, de 98 nye kommuner og planlægningens øvrige aktører med sigte på en massiv debat- og informationsind- sats.

 • Læs mere på www.plan09.dk

da det er her, der især kan sættes ind for at styrke det politiske ejerskab og udvikle plankulturen.

Plan09 bygger på, at kommunerne spiller en hovedrolle i udviklingen af plankulturen. Derfor ligger initiativet til at formulere innovative og visionære eksempelprojekter hos kommunerne. Indsat- sen koordineres med aktiviteter i KL, Kommunalteknisk Chefforening, Dansk Byplanlaboratorium, Danske Planchefer, Dansk Arkitektur Center mfl.

En styregruppe lægger de overordnede linjer for projektet og har udvalgt kommunale eksempelprojekter. Der er desuden etableret et rådgivende udvalg bestående af fagfolk, som giver indspark til projektet.

Projektets fyrtårne er støttede eksempelprojekter i de danske kommuner. Der er etableret et projektsekretariat, som skal igangsætte og koordinere eksempelprojekter, samt medvirke til at skabe videndeling og debat gennem foredrag, skriftlige debatoplæg og analyser, artikler, hjemmeside, nyhedsmails mv. Plan09 sekretariatet, der er bemandet med 5 1/2 medarbejdere, har lokaler i Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen.

Eksempelprojekter

Der er igangsat 26 kommunale eksempelprojekter med en samlet pulje på ca. 12,5 mio. kr. fra Plan09 og 12,5 mio. kr. fra de danske kommuner. Projekterne gennemføres af kommunerne i samarbejde med private konsulenter, så der skabes fornyelse i både den offentlige og private sektor. Forskere, interesseorganisationer og borgergrupper har også indgået som partnere i eksempelprojekterne.

Kommunalbestyrelsen tog på sejltur rundt i Guldborgsund for at udarbejde planstrategien med input fra kommunens borgere. (Foto: Gudrun Pedersen/Guldborgsund Kommune)

Eksempelprojekterne skal hver især skabe ny viden og metoder, samt have demonstrations- og formidlingsværdi i relation til kommunernes nye udfordringer.

Der er ydet op til én million kr. i støtte pr. eksempelprojekt, og kommunerne stiller med ressourcer for et tilsvarende beløb. Støtten er kun ydet til projektvirksomhed, der ligger ud over den indsats, som kommunerne under alle omstændigheder skal gennemføre.

Fakta om Realdania

Realdania er en almennyttig erhvervsdrivende forening, hvis mission er at skabe livskvalitet gennem arkitektur, byrum og det byggede miljø. Organisationen blev etableret i 2000 ved salget af Realkredit Danmark til Danske Bank. Realdania sætter fokus på det liv, der leves i husene og imellem husene. Realdania ønsker at skabe kvaliteter og værdier, som kommer mennesker i hele Danmark til gode.

Realdania vil:

 • Skabe udvikling og forandring

 • Skabe partnerskaber og netværker

 • Skabe viden og dialog

 • Være opsøgende og proaktive

Hedensted udlægger klimahåndteringsområder, hvor udlæg af nye byområder bør undgås. For at sikre, at ny bebyggelse lægges så tæt på klimahåndteringsområdet, at vandet kommer til at stå lige i terrænhøjde, er klimahåndteringsområderne udenfor byerne tillagt én meter i højden. (Figur: Plan09)

De første fem eksempelprojekter med fokus på innovation i brugen af planstrategierne blev sat i gang i slutningen af november 2006. 1. runde af eksempelprojekter havde til formål at skabe udvikling og fornyelse i kommunernes arbejde med planstrategier i 2007.

I Guldborgsund Kommune, der var en af eksempelkommunerne i 1. runde, sejlede den nye kommunalbestyrelse rundt til kommunens forskellige bysamfund i de tidligere seks kommuner, der er sammenlagt til Guldborgsund Kommune. Dags- orden for sejlturen var at udarbejde af en planstrategi med indspark fra kommunens borgere undervejs. Da det var en helt ny måde at skabe politisk ejerskab og borgerinddragelse medførte det regional og landsdækkende pressedækning på et ellers abstrakt emne, som udformningen af en planstrategi er.

I slutningen af 2007 blev der gennemført en udbudsrunde, hvor kommunerne formulerede projektforslag til udvikling af kommuneplanlægnin- gens indhold, proces og implementering. 17 eksempelprojekter havde til formål at skabe fornyelse i kommuneplanlægningen i 2008–2009 gennem en innovativ brug af analyser og metodeudvikling.

En række af eksempelprojekterne arbejdede med metoder og analyser i det åbne land, der er en opgave som kommunerne overtog i forbindelse med kommunalreformen. I Hedensted Kommune arbejdes med analyser, der viser konsekvenserne af klimaforandringer. Der arbejdes bl.a. med analyser og højdemodeller, potentielle vådområder og landskabsæstetik for at fremtidssikre fremtidige arealudlæg og samtidig udnytte fremtidens øgede nedbørsmængder som en mulighed for at udvikle natur og landskaber. Eksempelprojektet er indarbejdet i kommuneplanen ved at udpege klimahåndteringsområder, der vil være i risiko for at blive oversvømmet som følge af klimaforandringerne. Klimahåndteringsområderne sikres gennem seks retningslinjer for henholdsvis byområder, det åbne land og udformning af tekniske anlæg som f.eks. vejanlæg eller anlæg til forsinkelse af regnvand.

Aalborg Kommune er sammenlagt af fire tidligere kommuner, og der har været behov for at udvikle nye byroller, som matcher samspillet mellem byer med forskellig størrelse og specialisering. Formålet med eksempelprojektet i Aalborg har været at udvikle et nyt byrollekoncept, der kan afløse den hidtidige bymønstertankegang. Gennem et omfattende analysearbejde, med kvantitative og kvalitative tilgange, herunder statistiske analyser, analyser af hidtidig planlægning, litteraturstudier, livsformsovervejelser, telefoninterviews, besigtigelser og fotografering af hver enkelt by, ligger der nu et meget omfattende grundlag bag overvejelserne om det fremtidige bymønster og de tilhørende individuelle byroller. Aalborg Kommune har været præget af travlhed og en ny politisk situation oven på kommunalreformen, og derfor har analyserne og det ny byrollekoncept ikke fået den plads i Aalborg Kommuneplan 2009, som planlæggerne fra start havde håbet på.

Endelig blev der gennemført en sidste runde, hvor der blev udbudt fire små projekter. De fire mindre projekter, som hver blev støttet med 100.000,- kr., havde fokus på den «blødere» del af plankulturen såsom organisering af planopgaven eller dialog og inddragelse af borgerne i planprocesserne.

I Vejen Kommune tog plankulturprojektet afsæt i teori om organisationskulturer, institutionel teori og teori om adfærd. Arbejdet med kommuneplanen i Vejen Kommune omfatter tre afdelinger. For at skabe større synergi, bedre samarbejde og en fælles indgang til opgaverne deltager en to til tre medarbejdere fra hver afdeling i et forløb, der har til formål at udvikle plankulturen. Vejen Kommune har i forbindelse med projektet udarbejdet en fælles vision: “Vi skaber en fælles, sammenhængende plankultur i kommunen, der modsvarer behovene i det moderne samfund”. Det er vigtigt, at have fokus på hvorfor man planlægger og for hvem er planlægningen til gavn.

Fire landsdækkende seminarer

Der er i Plan09’s levetid blevet afholdt fire landsdækkende seminarer, der har blandet planfaglig viden med introduktion af en række procesværktøjer. På det seminar som var startskuddet til

Illustrationen på baggrund af interviewundersøgelse i Aalborg viser antal indkøbsture i og udenfor Aalborg samt antal ture i egen by. Respondenterne er spurgt om, hvor husstandens indkøb primært er foretaget indenfor de seneste tre måneder. (Figur: Plan09)

ansøgningen til 1. runde af eksempelprojekter blev idéudviklingsværktøjet NABC præsenteret. NABC (Need Approach Benefit Competition) handler om at udvikle en original idé ved at «angribe» den systematisk. Tanken er, at den mest effektive måde at skærpe en idé på, er at fortælle om den til andre mennesker. Hvis andre skal kunne forstå ideen, er man nødt til at være konkret, struktureret og visuel i sin præsentation af den, og det kan NABC bruges som værktøj til at gøre.

I starten af 2008 afholdt Plan09 et seminar som opstart til kommuneplanprocessen i kommunerne. Foruden at præsentere en række planfaglige gode råd om at komme godt i gang med kommuneplanlægningen, blev planlæggerne introduceret for tre forskellige netværksmetoder til at dele viden med andre for at lære af andres viden og erfaringer, kaldet Co-creation. Co-creation handler om, at man tidligt i opgavefasen helt bevidst involverer andre, da det gavner både egen arbejdsindsats og opgaveløsningen.

Planmesse09 var det sidste store Plan09-semi-nar. Normalt afsluttes store projekter med en evalueringsrapport, hvor interesserede kan læse om projektets resultater og erfaringer. Plan09-sekreta-riatet valgte at arrangere et seminar, hvor den mundtlige videreformidling og videndeling blev sat i højsæde. Planmesse09 var en traditionel messe i den forstand, at der var flere sideløbende aktiviteter hele dagen. De fire sideløbende aktiviteter var:

 • Stande, hvor planlæggerne kunne suge afeksempelprojekternes viden og erfaringer.

 • Scenen, hvor der var fem skæve oplæg og efterfølgende debat.

 • Legepladsen, hvor der var ny læring i form af speednetworking, budskabstræning og refleksion over kropssprog.

 • Cafeen, hvor man kunne netværker og reflekterer over ens oplevelser.

På Planmesse09 var Plan09s igangværende eksempelprojekter i centrum. Det var vigtigt at eksempelprojekternes resultater, rapporter og eksempler blev fortalt sammen med historien om, hvordan de er nået frem til resultaterne. Hvert eksempelprojekt havde deres egen stand med tre illustrationer fra deres projekt og hvor baggrund, metode, proces og erfaring kort var beskrevet. Eksempelprojekterne havde træffetider, hvor det var muligt for deltagerne på planmessen at stille spørgsmål til projektet og høre om de interessante resultater og værdifulde

Efterspørgselsorienteret planlægning er planlægning, der begynder med WHY i øjenhøjde med borgere, developere, investorer osv., i stedet for starte med hvad der skal planlægges for og hvordan det skal gøre. (Figur: Plan09)

erfaringer om nye metoder og proces, som eksempelprojekterne havde skabt gennem det seneste års tid. Tilbagemeldingerne tyder på, at både planlæggere fra eksempelkommuner og deltager på planmessen synes, at det var gavnligt og værdifuldt at videndele ved hjælp af den mere uformelle mundtlige dialog som messekonceptet gav rum til.

Netværk sætter fokus på nye og særlige opgaver ikommuneplanlægningen

Plan09 opstartede i 2007 tre netværk med temaerne: koordinering af plan og økonomisk styring i kommuneplanen, byomdannelse og det åbne land. Netværksmøderne gav de deltagende kommuner mulighed for at udveksle erfaringer og vidensdele omkring de tre temaer. Årsagen til, at det blev netop de tre temaer skyldes de tilkendegivelser Plan09 modtog i starten af 2007 om emner, der optog kommunerne her og nu.

Barriere-spillet er et værktøj, der hjælper med at finde de barrierer, som er i en konkret planproces, samt hvordan barriererne overkommes. (Foto: Plan09)

Byomdannelse var et af temaerne som kommunerne efterlyste viden om. Hvor findes de gode eksempler på omdannelse i Danmark og hvilke processer giver den dynamisk og bæredygtig omdannelse? Netværket har bl.a. delt erfaringer om at beregne og vurdere værdistigninger i byomdannelsen, samt hvordan man ved hjælp af udbygningsaftaler kan fremme byomdannelsen.

Det viste sig vanskeligt at få netværkene til at være selvkørende. Der kan være flere årsager til netværkene ikke fik succes. Enten fordi timingen med at lancere netværkene var dårlig på grund af travlhed med kommuneplanarbejdet eller fordi der allerede var et stort udbud af eksisterende netværk.

Derudover oprettede Dansk Byplanlaboratorium og Plan09 i samarbejde et elektronisk netværk hvor alle de danske kommuner deltager. Formålet er at styrke videndelingen på planområdet mellem de danske kommuner samt give overblik over gode eksempler på fornyelse af planlægningen. Plan09 udsender jævnligt nyhedsmail ud i netværket. Desuden bruges netværket til at indsamle information om plankulturen i kommunerne gennem elektroniske spørgerunder.

Grundpillen i Plan09 er videndeling gennemhjemmeside, foredrag, artikler og publikationer

Hjemmesiden for Plan09 www.plan09.dk er et omdrejningspunkt, der opsamler viden fra eksempelprojekterne og alle de andre aktiviteter Plan09 sekretariatet igangsætter. Sekretariatet lægger mange kræfter i at holde hjemmesiden aktiv, opdateret og vedkommen. Besøgstallene har været stærkt stigende gennem Plan09 projektperioden, men især afholdelse af seminar, foredrag, artikelskrivning og udsendelse af mails til det elektroniske netværk skaber «trafik» på hjemmesiden.

Plan09 sekretariatet holder foredrag for kommunale netværk, planfaglige foreninger, uddannelsesinstitutioner, forskere og konsulentfirmaer om bl.a. Plan09 eksempelprojekter og andre aktiviteter.

En væsentlig opgave for Plan09 sekretariatet er at skrive artikler til relevante tidsskrifter om aktuelle og dagsordensættende emner. Plan09 skriver fast til ByplanNYT, der er et blad Dansk Byplanlaboratorium udgiver fem gange årligt. Bladet er skrevet til både fagfolk, politikere og andre interesseret i planlægning. Artiklerne sætter fokus på de forskellige aspekter af Plan09’s virke og henviser til jævnligt til hjemmesiden www.plan09.dk for at skabe ydereligere trafik på denne.

I Plan09 regi er der udarbejdet en række publikationer om både planfaglige og metodiske emner,

Planmesse09 gav 300 deltagere rig mulighed for at diskutere de planfaglige elementer i eksempelprojekterne på deres stande. (Foto: Plan09)

heraf er en håndfuld temapublikationer, der går i dybden med aktuelle emner indenfor byernes planlægning. Eksempelvis handler en af temapublikationerne om værdistigninger i byudviklingsprojekter for at sætte fokus på de økonomiske gevinster, som grundejerne opnår, når der skabes høj kvalitet i byudviklingsprojekter.

Erfaringer fra Plan09

Plan09 blev igangsat midt i en tid, der var præget af organisationsændringer og nye opgaver. Det var tanken, at der i en brydningstid ville være rum for metode- og organisationsudvikling. Det har dog vist sig en stor udfordring at skabe forandring og innovation, da Kommuneplan 2009 har været en meget ressourcekrævende opgave, som nok kom bag på de fleste.

Plan09 sekretariatet har haft lokaler i Miljø- ministeriet, By- og Landskabsstyrelsen, men det har været af afgørende betydning, at der har været en skarp adskillelse mellem Plan09 projektet og By- og Landskabsstyrelsens lovudformning og myndighedsopgaver. Eksempelvis er medarbejderne i Plan09 rekrutteret udenfor By- og Landskabsstyrelsen. Der er dog et nært fagligt samarbejde mellem Plan09 og de statsansatte planlæggere. Plan09 projektet har taget fat på metodeudvikling indenfor kontroversielle emner såsom erhvervsudlæg langs motorveje eller byudvikling i den bynære landzone for at kvalificere planlægningen. Det er vigtigt at et udviklingsprojekt ikke har berøringsangst i forhold til at kvalificere kontroversielle emner.

Kombination og samspil mellem eksempelprojekter og andre aktiviteter igangsat af Plan09 sekretariatet, har kvalificeret både eksempelprojekterne og givet mulighed for at sætte fokus på emner og temaer, som ikke er blevet belyst af eksempelprojekterne. Samtidig har Plan09 sekretariatet sikret, at eksempelprojekterne løbende har videndelt deres resultater og erfaringer. Hvis resultater og erfaringer først blev tilgængelig i en evalueringsrapport, når Plan09 projektet var tilendebragt, så ville resten af Plandanmark ikke have kunnet bruge det i deres arbejdet med Kommuneplan 2009, men først i den efterfølgende kommuneplanlægning om fire år.

Den primære målgruppe for Plan09’s aktiviteter har været planlæggere i kommunerne, hvilket har betydet, at det har været svært at få fat i de andre aktører, der har betydning for plankulturen i de danske kommuner. Plan09 sekretariatet har forsøgt at involvere både det administrative lederniveau og politikerne, men det har været meget svært at få dem til at involvere sig. Søsættes et lignende projekt vil det være vigtigt at få prioritere vigtigste aktører, som har betydning for udviklingen af plankulturen og igangsætte aktiviteter, der er specielt målrettet dem. Plankulturen skal udvikle sig i trit med omverdens forventninger og behov.