Juryen har særlig latt seg imponere av den offensive miljøsatsingen i prosjektet, som har tilført Oslo en ny og grønn oase. Prisen deles mellom Statsbygg og Oslo kommune.

Dette er et godt boligområde som for ettertiden lenge vil stå som et referanseprosjekt for gjennomføring av viktige energi- og miljømål innenfor bolig- og byggebransjen, uttaler juryleder Bente Florelius.

Fra juryens begrunnelse:

«I programmet for området har det offentlig ved Staten og Oslo kommune allerede i 1998–99 strukket seg langt for å implementere fremtidsrettede miljømål. I dette store arbeidet er det i mange faggrupper aktører som har opparbeidet ny kunnskap som vil gi store ringvirkninger. Gjennom vakker utforming av uteanlegg og bygninger med ny funksjonalitet knyttet til byøkologiske mål, har området også en pedagogisk effekt for alle som bor eller ferdes i området».

Pilestredet Park. (Foto: Husbanken / Marthe Garman-Johnsen)

Av de 60 prosjektene som ble innsendt i år dro juryen på befaring til 14 boliganlegg. Juryen har lett etter prosjekter som på en bredest mulig måte kunne gi svar og forbilder på de store samfunnsutfordringene knyttet til boligsektoren idag:

  • God arkitektur og boligkvaliteter generelt – lys – funksjonalitet

  • Energi og miljøutfordringer

  • Universell utforming – tilgjengelighet for alle

  • Kostnader – boliger for unge og førstegangsetablerende

Det er tankevekkende at i de prosjektene som på ulike tema var forbilledlige innenfor viktige samfunnsutfordringer, var det offentlige eller ideelle organisasjoner som var bestiller eller programansvarlig. Byggeskikksprisen i år viser derfor at det offentlige har en viktig rolle, men også mange virkemidler til å drive frem gode prosjekter og kvaliteter som markedet ikke nødvendigvis etterspør. Dette bør danne grunnlag for en viktig debatt.

Juryen gir videre hedrende omtale til 4 prosjekter:

Bofellesskapet Bekkeblomveien, Nesodden kommune

Bofellesskapet Veiskille for bostedsløse, Trondheim kommune

Kantum borettslag i Hokksund, Nedre Eiker kommune

Selvbyggerboliger på Søra Bråde i Madla bydel, Stavanger kommune

Juryen har bestått av: Bente Florelius (leder), Kai Slagsvold-Hekne, Rose Marie Steinsvik, Andreas Hompland og Rainer Stange. Husbanken Region sør er sekretariat for prisen.

Pilestredet Park. (Foto: Husbanken / Marthe Garman-Johnsen)