Storbyene våre vokser, og med flere mennesker og flere arbeidsplasser vokser også trafikken. Miljø- og trafikkproblemene er betydelige, og utfordringene står bokstavelig talt i kø. Likevel finnes det også flere positive trekk ved trafikkutviklingen, som dette nummeret av PLAN søker å vise.

For det første synes den sterke arealmessige byspredningen å ha avtatt noe i senere år. Dette har både å gjøre med økt fortetting og ikke minst den store etterspørselen etter boliger i byenes sentrumsområder, som i senere tid har opplevd sterkere vekst enn byenes ytterområder. Som dokumentert i bladet finnes det en klar sammenheng mellom bystruktur og trafikk – på den måten at folk som enten bor eller arbeider i sentrumsområdene bruker mindre bil enn folk som bor eller jobber i de ytre delene av storbyene.

For det andre begynner den senere tids hovedvegutbygging i Oslo, Bergen og andre av våre større byer å gi resultater. Høy vegstandard og omfattende bruk av tunneler har økt framkommeligheten, i hvert fall utenfor rushtidene, trafikksikkerheten er blitt bedre og miljøulempene er redusert. I Oslo har også trafikkveksten vært moderat, og klart lavere enn landsgjennomsnittet.

For det tredje planlegges det betydelige investeringer i det kollektive transporttilbudet i og omkring de større byene. I tillegg til bybanen i Bergen og Fornebubanen, som er behandlet i dette nummeret av bladet, dreier det seg blant annet om utbygging av nytt dobbeltspor på jernbanen mellom Oslo og Asker og dobbeltspor på Jærbanen mellom Stavanger og Sandnes.

Disse planene har ellers avfødt en viss debatt om hvordan midlene til kollektive transporttiltak kan utnyttes mest mulig effektivt. Bybanen i Bergen har således fått sine kritikere, som hevder at et såkalt MetroBuss-opplegg på egen trasé kan gi et like godt reisetilbud som bybanen, men til langt billigere pris. Og mange mener at den planlagte automatbanen på Fornebu, som skal gå fra Lysaker til den nye «Fornebyen», i stedet burde bygges som en bybane à-la Bergen og kobles til spornettet i Oslo.

Hvorvidt disse planlagte banene vil bli bygget eller sporer av, eller hvem som til sist får rett: de berørte kommunene eller deres kritikere, kan bare framtiden vise. Imens får vi glede oss over det positive som tross alt skjer i storbytrafikken.

Jens Fredrik Nystad

Redaktør