PLAN har intervjuet Per Kr. Jacobsen, adm.dir. i IT Fornebu AS, og Sverre Nagell Bjordal, adm.dir. i IT Fornebu Eiendom AS, for å høre hvordan det går med etableringen av IT- og kunnskapssenteret på Fornebu.

Enkelte mener at IT Fornebu kommer til å ende opp som et kjøpesenter og et boligprosjekt. Får de rett?

Nei! Etter en kanskje noe treg start fylles IT-sen- teret nå opp. Tre fjerdedeler av det gamle Terminalbygget er allerede leid ut til IT-bedrifter med til sammen 800 ansatte. Vi regner med at det er fullt i løpet av året. Og vi har nye byggetrinn under planlegging. Men ting tar tid. I et såpass stort prosjekt som vårt må vi ha en tidshorisont på 10–15 år. Like lenge vil det jo ta før alle de nye boligene her på Fornebu er bygget.

Visjonene må vel tynge prosjektet? Ifølge avtalen med staten skal kunnskapssenteret på Fornebu tilby et internasjonalt attraktivt kunnskapsmiljø i verdensklasse. Det er sandelig ikke småtteri!

Ja, ambisjonene har hele tiden vært høye, kanskje vel høye. Hvis vi skal kunne klare å etablere et internasjonalt kunnskapssenter, må staten være aktivt med. Og det ser staten ikke ut til å ville, for øyeblikket. I påvente av å få fylt opp Terminalbygget og dessuten få avklart statens fremtidige rolle, har vi foreløpig lagt den internasjonale satsingen vår på is. Men neste år, når terminalbygget er helt fylt, skal vi ut å selge IT Fornebu i utlandet igjen. Vi trenger en av de store globale spillerne, slik som IBM, Hewlett-Packard, Oracle eller kanskje Sun, på laget.

Hva med utdanningsinstitusjoner? Var det ikke snakk om at BI skulle flytte hele høyskolen sin til Fornebu?

Jo, men flytteplanen ble aldri realisert. BI syntes Fornebu trakk ut på tid og valgte Nydalen i stedet. Nå har vi en avtale med Høgskolen i Buskerud, som vil legge studietilbudet sitt i informatikk hit til Fornebu. Og fra før av har det frittstående forskningsinstituttet Simula Research Laboratory etablert seg her hos oss, med blant annet 40 studenter som utdanner seg innen IKT.

Hvilken rolle spiller Telenor i IT Fornebu- prosjektet?

Telenor er den store «magneten» for IT-klyngen på Fornebu, og uten deres konsernsenter hadde det vært som en ørken her ute. Mange av bedriftene på IT Fornebu har Telenor som viktig kunde.

Hva skal skje med resten av arealet som dere eier sammen med KLP?

Vi har sendt inn forslag til reguleringsplaner for så godt som alle deler av eiendommen vår. For det meste dreier det seg om planer for nye næringslokaler, til sammen 145.000 kvadratmeter. Av dette er 35.000 kvadratmeter allerede realisert gjennom Terminalbygget. Vi har også tenkt å bygge nær 600 boliger. 300 av dem er planlagt øst for Terminalbygget, der dagens p-hus ligger. Og ned mot Rolfsbukta planlegger vi et hotell med badeanlegg.

Vi håper at Bærum kommune klarer å ferdigbehandle planene i løpet av 1. halvår 2005. I så fall tar vi sikte på å starte byggingen i 2006, blant annet av det såkalte Portalbygget mellom Terminalbygget og den nye Snarøyveien. Men vi synes at ting tar veldig lang tid i kommunen, og er litt frustrerte over det. For eksempel har vi ennå ikke – etter mer enn tre års drift – fått konsesjon av kommunen. Og uten konsesjon har vi heller ikke kunnet få skjøte på eiendommen ...

IT-Fornebu

På midten av 1990-tallet lanserte skipsreder Fred. Olsen og Norsk Investorforum visjonen om et IT- og kunnskapssenter i verdensformat på Fornebu. Visjonsselskapet IT Fornebu AS ble stiftet i 1996, mens eiendomsselskapet IT Fornebu Eiendom AS ble stiftet året etter.

Jagland-regjeringen gav i 1997 støtte til planene, og etter sterk politisk turbulens vedtok Stortinget samme år ”at det på Fornebu skal etableres et IT-, kunnskaps- og innovasjonssenter av internasjonal betydning, som skal bidra til ny næringsvirksomhet og nye utdanningsfunksjoner i et samspill mellom forskning, utdanning og næring”.

I 1999 utlyste regjeringen Bondevik en konkurranse for å få presentert konsepter for etableringen av et IT- og kunnskapssenter på Fornebu. Stortinget valgte året etter IT Fornebu Technoport som statens samarbeidspartner for utviklingen av et slikt senter. Bak denne konstellasjonen står IT Fornebu AS og IT Fornebu Eiendom AS sammen med KLP Eiendom AS og Forskningsparken AS.

I 2001 kjøpte IT Fornebu Eiendom AS og KLP Eiendom AS den attraktive Fornebu-tomten på 316 mål fra staten for 700 millioner kroner. Etter den tid har IT Fornebu tatt i bruk det tidligere Terminalbygget på Fornebu og investert betydelige beløp blant annet i infrastruktur.

IT Fornebu er i dag organisert gjennom tre sidestilte selskaper: IT Fornebu AS (med ansvar å forvalte og utvikle visjonen om IT-Fornebu), IT Fornebu Eiendom AS (som utvikler og drifter eiendoms- og bygningsmassen), og IT Fornebu Inkubator AS (utvikler nye bedrifter i tett samarbeid med gründere).

Blant selskapets eiere er – foruten Fred. Olsen – Telenor AS, Selvaag Gruppen AS, Ulltveit-Moe Gruppen AS, A. Wilhelmsen AS, Møller Eiendomspartner AS, Den norske Bank, Det norske Veritas AS, Handelshøyskolen BI, LO og SINTEF. I 2001 gikk staten ved SIVA Fornebu AS inn på eiersiden i selskapet.

Nylig vedtok Stortinget at staten ikke skal selge seg ut av prosjektet, men at det heller ikke skal bevilges mer penger.

Ved inngangen til 2005 holder rundt 60 små og store bedrifter med over 800 ansatte til i Terminalbygget, de fleste med virksomhet innen IKT. Planer for videre utbygging er for tiden til behandling i Bærum kommune.

Modellfoto av fremtidens Fornebu. Det planlagte IT-senteret til venstre, og Telenors hovedkvarter til høyre. (Foto: IT Fornebu Eiendom AS)