Sist høst var det seks år siden Fornebu ble nedlagt som flyplass. Foreløpig er det lite å se av det som etter hvert skal bli Norges største byutviklingsprosjekt – et nytt bysamfunn på Lillehammers størrelse, med 6.000 boliger og inntil 15.000 arbeidsplasser. Men planene for området begynner nå å falle på plass, og gjør det mulig å ane konturene av fremtidens Forneby.

Dette nummeret av PLAN ser nærmere på Fornebus transformasjon fra flyplass til by. Hovedvekten er likevel lagt på det politiske «spillet» om Fornebu, på planprosessen og forholdet mellom de viktigste «spillerne». Striden om arealutnyttelsen på Fornebu har vært den fremste kamparenaen, mens debatten om IT-senteret og Fornebubanen kan betraktes som sekundære slagmarker.

Bærum kommune, staten og Oslo kommune har vært de tre sentrale aktørene på Fornebu. De har stått i et spent trekantforhold til hverandre, preget av motstridende interesser. Uten at det på nåværende tidspunkt er mulig å gjøre opp et endelig regnskap, ser det så langt ut som om Bærum blir vinneren i dette spillet, mens staten sitter igjen med «Svarteper».

Gjennom plan- og bygningsloven har Bærum klart å legge premissene for planleggingen av etterbruken på Fornebu. Kommunen har også klart å velte kostnadene til opprydding, teknisk infrastruktur og banetilknytning over på de to opprinnelige grunneierne – staten og Oslo kommune – og har også fått de private utbyggerne med på å betale for utbygging av sosial infrastruktur, altså skoler, barnehager, osv.

Og mens Oslo har kunnet selge sin eiendom på Fornebu til høy pris med sikte på boligbygging, har staten vært nødt til å selge tomtegrunn til Telenor og IT Fornebu med vesentlig lavere avkastning. I tillegg er store deler av statens eiendom avsatt til natur- og friområder – bruksformål med lav eller ingen markedsverdi.

Om det i det hele tatt har vært riktig av staten og Oslo å selge seg ut av Fornebu, får ettertiden bedømme. De kunne, som Hans Kr. Lingsom, Bærums plansjef på Fornebu skriver i sin artikkel, i stedet ha valgt å gå sammen i et felles selskap for å ivareta allmenne hensyn og sikre en god prosess i gjennomføringen av Norgeshistoriens største enkeltstående byutviklingsoppgave.