Europan er en stiftelse som hvert annet år arrangerer idékonkurranser i europeiske byer for unge arkitekter under 40 år. Tema er bolig- og byutviklingsprosjekter med det mål å føre fram til bygde resultater. Deltakerlandene stiller tomter og program i henhold til et felles konkurransereglement. Norge har deltatt for første gang i syvende runde av Europan-konkurransen, med tomter i Oslo, Stavanger og Tromsø. Ved å knytte lokale aktører sammen i et europeisk nettverk ser vi konturene av en ny kultur for bolig- og byutvikling som er basert på prinsippet om utveksling av erfaringer på tvers av Europa.

Europan-konkurransen er et laboratorium for utprøving av nye strategier og framgangsmåter, og tilrettelegger for utveksling av erfaringer mellom kommune, utbygger og arkitekt, både på europeisk, nasjonalt og lokalt nivå. Siden Europan 1 som startet i 1989, og fram til og med Europan 7 som ble avsluttet i 2003, har 379 tomter vært foreslått for konkurrentene, som har svart med 26 500 påmeldinger og 13 000 innleverte forslag.

Europan 7

Tema for Europan 7 er «Suburban challenge - urban intensity, housing diversity and sustainable process». I tillegg til felles tema og konkurranse- regler, har hver konkurransetomt et eget lokalt program. De norske konkurranseprogrammene er blitt utviklet i samarbeid mellom kommunene, utbygger og Europan Norge.

Europan Norge mottok 107 konkurransebidrag hvorav ca. 90 var laget av utenlandske team. Av disse valgte 68 å arbeide med tomten i Tromsø, som fikk nest høyest antall besvarelser av samtlige Europan-tomter.

Stenberg og Kroken i Tromsø

Europan 7 i Tromsø har på mange måter vært som en forsmak på OL i 2014. Arkitekter fra hele verden ble trukket mot det mytiske nord og Stenberg- tomten i bydelen Kroken litt utenfor Tromsø sentrum. Denne tomten scoret nok spesielt høyt fordi den, i tillegg til å ha en svært vakker beliggenhet, hadde en utbygger som oppdragsgiver.

Det viste seg imidlertid at selv om tomten har en konkret utbygger, er det nødvendig at kommunen følger opp ansvaret for overordnede byplanmessige sammenhenger. Det finnes ingen reguleringsplan for Kroken, fordi det ikke har vært noe stort utbyggingspress her. De få offentlige funksjonene i området, som skole, eldresenter, svømme- og idrettshall, samt supermarked og bensinstasjon, ligger spredt og klarer ikke å etablere et godt offentlig møtested for Krokens befolkning. Og de felles utearealene i boligområdene er preget av parkeringsplasser og adkomstveier.

De 68 innsendte forslagene synliggjorde at de byplanmessige utfordringene er vanskelige å angripe. Forslagene som baserte videre bymessig vekst på offentlige programmer, hadde en tendens til å overdimensjonere dette, mens forslagene som fordelte offentlige tiltak utover på området, ikke klarte å etablere sterke urbane sammenhenger.

Vinnerteamet i Tromsø kommer fra Madrid i Spania. Prosjektet foreslår opprettelse av et nytt bakkeplan som inneholder og fletter sammen parkering og skjermede offentlige rom. Gjennomskinnelige, skulpturale boligtårn strekker seg åtte etasjer over bakken, og gir en optimalisering av naturlig lys inn i boligene, samtidig som de reflekterer en serie horisont-bilder ned mot bakken. Prosjektet tilpasser seg den klimamessige situasjonen i området, samtidig som det viser høy arkitektonisk kvalitet.

Kommunen er nå, i samarbeid med utbygger og Europan Norge, i ferd med å legge et løp for den videre prosessen for utvikling av en ny plan for Stenberg-tomten og en helhetlig plan for Kroken. Det planlegges en workshop med vinnerteamet og lokale arkitekter i mars i år. Det er også naturlig at Husbanken Hammerfest har en rolle i det videre arbeidet med prosjektet.

 

Plantegning av vinnerprosjekt i Tromsø. Arkitekter: EXE Arquitectos.

 

Studieområde og tomt på Stenberg, Tromsø.

 

Økern Torg i Oslo

Oslo-tomten på Økern Torg er en typisk urban konkurransetomt med komplekse problemstillinger. Økern-området er et krysningspunkt for flere infrastrukturer som betjener bolig-, logistikk-, nærings-

Studieområde og tomt på Økern Torg, Oslo.

 

og industriområder. Infrastrukturene gjør Økern til et gjennomfartsområde, i overgangen mellom indre by og den regionale transportkorridoren i Groruddalen. Forslaget til kommunedelplan for Økern leg-

 

Vinnerprosjekt i Oslo. Arkitekter: FET Arkitektur.

 

ger stor vekt på bolig- og næringsmessig utvikling som virkemiddel for en «reparasjon» av området. Konkurransetomten ligger rett nord for Økernsenteret, som del av et grøntdrag som strekker seg videre nordover mot Bjerke travbane.

I forbindelse med relokalisering av en distribusjonssentral for frukt og grønnsaker har kommunen foreslått bygging av 1000-1300 boliger på tomten. Relokaliseringen kan finne sted så sent som i 2021, men området er allerede inne i en transformasjonsprosess. Motorveien, som i dag skiller Økernsenteret fra nordre del av Økern-området, skal legges under lokk i 2007, noe som vil øke områdets attraktivitet betraktelig. Kommunen, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Plan- og bygningsetaten, har gjennom idékonkurransen ønsket å komme private utbyggere i forkjøpet som premissleverandør.

Vinnerprosjektet på Oslo-tomten baserer seg på en videreføring av Økerns mangfold i innhold og skala, og holder på denne måten fast ved Økernområdets sentrale utfordringer som en mulighet til å skape nye urbane sammenhenger. Planen har en åpen karakter og evner å nedfelle seg inn i en suksessiv transformasjonsprosess med høy grad av fleksibilitet med hensyn på fremtidig arealbruk. Det er nettopp samspillet mellom byutvikling og prosjektutvikling som gjør planen dynamisk.

Kommunen venter nå på politisk avklaring med hensyn til Kommunedelplanen, for deretter å kunne legge opp prosessen med videreføring av vinnerforslaget.

Jåttåvågen i Stavanger

Jåtten Øst i Stavanger ligger i umiddelbar tilknytning til Jåttåvågen. Det er et tidligere byggeområde for oljeplatformer som nå utvikles til et fullverdig urbant knutepunkt med 2000 boliger, 5-6000 arbeidsplasser, lokalsenter og nytt fotballstadion, samt en ny videregående skole med 1100 elevplasser. Konkurransetomten ligger i tilknytning til en rekke offentlige og kommersielle tilbud, og i tillegg nær bybane (Jærbanen) og motorvei (Diagonalen), begge med god kollektivdekning.

Den urbane strukturen i vinnerprosjektet for Stavanger-tomten viser hvordan det å etablere større rammeverk for romlig organisering av boligenhetene kan danne grunnlag for lokale bomiljø. Boligene danner en romlig avgrensning mellom landskapet og en felles hage i midten. Hagen er tenkt som felles uterom på borettslagsnivå, hvor det kan etableres lekeplasser osv. Mellom boligene ligger private hager og halvklimatiserte fellesrom (glasshus). Tanken er at veksthusene kan utplasseres i en tidlig fase, for så å tilknyttes en boligblokk. Glasshuset er det lille bosamfunnets fellesrom, som kan ha ulike funksjoner. Her kan det etableres et lite «småbruk», med grønnsaksdyrking og produk-

sjon av angoraull og egg. Eller det kan bli 12 studenters fellesrom. Eller atelier, sykkelverksted, stue, svømmebasseng. Eller man kan leie det ut. Huset samler varme som lagres i gulv og murvegger som boligene ligger til. Hver boligblokk er basert på standardiserte størrelser som settes sammen til ulike størrelser.

Plangrepet åpner for ulike grader av fortetting, og fremmer en variert beboersammensetting, samtidig som det etablerer et hierarki for offentlig tilgjengelige uterom, sosiale møtesteder og private rom. Kvartalene er ikke parallelle, men forskjøvet i forhold til hverandre. De forholder seg til landskapet og eksisterende infrastruktur og bebyggelse. Områdene rundt boligkvartalene etablerer en naturlig buffersone mot Diagonalen og det omkringliggende kulturlandskapet. Prosjektet har en karakter av store fragmenter som kan tilpasses andre fragmenter av boliger, gårdsanlegg, og planlagte selvbyggerfelt , rideskole, idrettsbane etc. Det skaper en klar grense mellom boligområdene og naturlandskapet, slik at en ungår at utflytende suburban boligutvikling legger beslag på verdifulle naturområder.

Vinnerteamet har nå fått i oppdrag å foreta en byplanmessig bearbeiding av idéforslaget, for å tilpasse ett kvartal av prosjektet til reguleringsplanens byggeområder og vise tilhørende strukturer. Vinnerforslaget vakte stor interesse blant selvbyggere, og nå er målet en prosjektmessig tilnærming til et konsept som passer til kommunens selvbyggervirksomhet.

Erfaringer og veien videre

Hensikten med en idékonkurranse er å bringe fram nye ideer, snarere enn å bekrefte de som allerede eksisterer. Slike idéprosesser krever imidlertid mye resurser, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Bistand fra Husbanken har derfor vært helt avgjø- rende for den norske deltakelsen i Europan 7.

På den ene siden har Husbanken vært en dør- åpner på lokalt nivå. Regional forankring har gitt kjennskap til lokale aktører samt økonomisk bistand, hovedsakelig i form av delte kostnader mellom Husbankens regionkontorer og lokale kommuner og utbyggere. På den andre siden har Husbanken sentralt sammen med Norske Arkitekters Landsforbund, Norsk Form og de tre arkitekthøyskolene i Trondheim, Oslo og Bergen gitt organisasjonene faglig tyngde, et ansikt utad i lokale og internasjonale sammenhenger, og sørget for driftsmidler og assistanse til sekretariatet som tar seg av daglig drift.

På denne måten har Europan Norge kunnet utvikle seg til et uavhengig pilotprosjekt som har lykkes i den grad at vinnerprosjektene på alle de tre norske konkurransetomtene nå står overfor kommende realisering, med sterk støtte fra oppdragsgivere som har gått igjennom en reell omstilling.

 

Studieområde og tomt på Jåtten Øst, Stavanger.

 

Erfaringsutveksling på tvers av ulike kulturer er selve limet i Europan-prosjektet. På nasjonalt plan bidrar aktører fra ulike steder i Norge til å utvikle kunskap om «norske» utfordringer innen bolig- og byutvikling. Til sammen utgjør de rundt 20 landene som er med å organisere hver Europan-konkurranse et større europeisk nettverk som samles til felles-europeiske forum fire ganger i løpet av hver konkurranserunde, hver gang i ulike byer. Under Europan 7 har forum for utvikling av tema, oppstart og juryering vært holdt i henholdsvis Oslo, Córdoba i Spania og Graz i Østerrike. Forum for resultater vil bli hodt i Athen i mai 2004.

Europan Norge følger nå opp realiseringsprosessene for de tre Europan 7-tomtene, samtidig som vi begynner jakten på tomter til Europan 8 ...

 

Vinnerprosjekt i Stavanger. Arkitekter: April Arkitekter.