Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 1)
av Inger Altern og Torill Nyseth
(side 4-9)
av Nils Aarsæther
I mange år har forsking på lokal utvikling i Nordområda stått sterkt, ikkje minst ved Universitetet i Tromsø.Allereie før Ottar Brox si debattbok «Hva skjer i Nord-Norge?» (1966) var ...
(side 10-13)
av Herbjørg Valvåg
Samfunnsvitenskapen har lenge vært opptatt av å beskrive og forklare flyttestrømmer og befolkningsforskyving mellom distrikt og sentrumsområder. Denneartikkelen prøver å få fram et annet bilde: Urbaniseringa, flyttestrømmen som peker mot ...
(side 14-19)
av Svein Jentoft
Fiskerinæringens interesser samsvarer ikke alltid medkystsamfunnenes. Når det er konflikt mellom de tointeressene, kan kystkommunene ikke lenger stole på atnæringens organisasjoner og sektormyndighetene vilivareta deres behov. Ved at kvoterettigheter nå ...
(side 20-25)
av Ragnar Nilsen
Flere års forskning om yrkeslivet i fjordområder i Nord-Norge har vist at folk i stor grad kombinerer ulikenæringer og inntektskilder. Denne kunnskapen harinntil nylig ikke hatt noen betydning for ...
(side 26-31)
av Anniken Førde
Landbruksplan for Tromsø er eit døme på omsetting avforskingsbasert kunnskap til reiskap for forvalting ogpolitikk. Planen har som mål å vise utfordringane ogmoglegheitene for jordbruk, skogbruk og utmarksnæ-ringar i ...
(side 32-35)
av Siri Gerrard
Hva skal til for at samfunnsviteres og kulturforskereskunnskaper skal komme til nytte utenfor universitetetsvegger? Ofte kan veien synes temmelig lang fra det øye-blikk en forsker fatter interesse for et ...
(side 36-37)
av Ottar Brox
Hva er forskjellen mellom et godt og et dårlig samfunn?Det er lagt ned mye samfunnsvitenskapelig arbeid i forsøk på å svare på dette spørsmålet. Etter FNs målestokkerkommer Norge høyt ...
(side 38-41)
av Marit Aure
Kunnskapsproduksjon er et sosialt fenomen som kanstuderes på lik linje med andre samfunnsprosesser. Iprinsippet bidrar tre ulike aktører med sine virkelighetsforståelser i produksjonen av kunnskap: forskeren, mottaker av kunnskapen - i ...
(side 42-45)
av Halldis Valestrand
Fra midten av 1980-tallet har vi sett en rask økning avantallet kvinner som krysser nasjonsgrenser på jakt etteret bedre liv. Det er en endring som noen ganger drukneri de generelle ...
(side 46-49)
av Trond Nilsen
Debatten om regionenes framtidige stilling i Norge eromfattende. Fylkeskommunen er utsatt for kritikk framange hold, og i det offentlige ordskiftet er det fokus pånye og sterkere regioner. Grensedragningen mellom deulike ...
(side 56-63)
av Terje Skjeggedal, Joar Nordtug, Gjermund Wollan og Dag Ystad
Debattinnleggene i PLAN etter artikkelen «Fortettingsoptimisme og CO2-moralisme» (Skjeggedal1996) viste tydelig det som Silje Hoftun (2002) seinere har dokumentert i sin studie av norske strategier for bærekraftig utvikling, nemlig den ...
Boknytt
(side 64-68)
av Ivar Otto Myhre
Ottar Brox: Vår felles eiendom - Tar vi vare på allemannsretten? (Pax forlag, 2001)
  • ISSN Online: 1504-3045
  • ISSN Print: 0805-083X
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon