Statens vegvesen, Håndbok 054: Oversiktsplanlegging - Veg og transport­ planlegging etter plan- og bygningsloven.

146 sider, A4-format.

Bestilles hos Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Håndbokekspedisjonen, p.boks 8142 Dep, 0033 Oslo.

VETTUGT OM PLANLEGGING - GOD LÆREBOK FRA STATENS VEGVESEN.

Nylig fikk jeg oversendt ei handbok i oversiktsplanleg- ging fra Statens vegvesen med spørsmål til pensjonis- ten om han kunne tenke seg å skrive en liten bokanmel- delse i PLAN. - Og det gjør jeg gjerne. For det var meg en sann svir å lese boka, selv om også denne bærer samme preg av minoritets- diskriminering som all annen norsk planlitteratur (vi spredtbosatte er ikke-eksis- terende). Men, boka fortje- ner ikke at dette gjøres til noen hovedsak. Inntrykket er overveiende positivt.

Utgangspunktet er sektor- planlegging. Men …

Et moderne samfunn preges av raske omstruktureringer innenfor nær sagt alle sektorer. Planlegging er derfor blitt en nødvendig erstatning for tradisjon og erfaring. - I den sammenhengen bør markedsliberalistene fundere litt over at de slik sett holder krampaktig fast i en fortid som ikke eksisterer. Gamle Adam Smith har fått samme posisjon hos dem, som Muhammed hos Taliban. Og over at de, også nå på linje med Taliban, fikk sitt come-back i dragsuget etter Sovjet-kommunismens sammenbrudd. En styreform som tross alle påstander om det motsatte, heller ikke drev planlegging.

Det er i dette perspektivet Vegvesenets Håndbok 054, veiledning i Oversiktsplan- legging. Veg- og transport- planlegging etter plan- og bygningsloven blir spennende lesning. Selv om både tittel og oppsett er så byrå- kratisk korrekt at du liksom vegrer deg i starten.

Utgangspunktet er, som tittelen sier, sektorplanlegging. Hovedvekten legges på vegplanlegging, og faglig er boka forankret i konkret fysisk prosjektplanlegging. Men - forfatterne, som er Asplan Viak og prosjektleder Bjørn Sandelien med kolleger, setter vegbyggingen inn i et samfunnsmessig perspektiv. Ikke med ulne floskler om samarbeid og tilsvarende honnørord, men med helt konkrete anvisninger på hvordan samarbeid på tvers av sektorgrenser bør og kan organiseres. Åpningen mot samfunnsplanlegging preger hele dokumentet. To kapitler har det også som hovedtema, kap 4: Samarbeid, organisering og aktører, samt i kap 8: Metoder for medvirkning og samarbeid.

Det er meningen at folk av andre profesjoner så vel som politikere og interesserte legfolk skal kunne lese boka. Dermed ikke sagt at den er lettlest. For stoffet er omfattende og framstilt i en komprimert form. Det krever egeninnsats av leseren. Men teksten egger også til så vel ettertanke som til motmæle. Det befordrer i seg selv leselyst. Med andre ord, handboka forklarer et stoff som folk flest og mange langt inne i planleggernes egne rekker opplever som tørt og uoversiktlig, på en måte som engasjerer.

Innhold

Jeg nevnte ovenfor to kapitler om samarbeid - med hvem og hvordan. To andre kapitler, nr 2 og 3, tar opp samfunnets (lovverkets) Krav til plan- og planlegging samt Plan- og bygningslovens vir- kemidler i oversiktsplanleg- gingen. - Her må jeg få skyte inn at begrepet «oversiktsplanlegging» brukes i betydningen Oversikts- planlegging for prosjekt for å sitere en underoverskrift fra kap 5 om Mangfoldet i planoppgaver. Høyere planleggingsnivåer benevnes i teksten som «overordnet planlegging», men kommenteres ikke nærmere.

Så følger Arbeidet i prak- sis; Planbeskrivelsen; Utred- ningsmetoder og analyse- verktøy samt Eksempler på planer og planprosesser. Det er i alt 10, med god variasjon både geografisk og m.h.p type vegmiljø. Boka innledes med Leservegled- ning og avsluttes med fyldige litteratur- og stikkordlister. Til sammen 146 sider, A4-format.

Velegnet som lærebok

Jeg sjekket med Vegkontoret i Hedmark, hvordan, eventuelt om de brukte boka. Den er jo tross alt bare et fnugg i en strøm av hand- bøker, forskrifter, råd og retningslinjer som så å si daglig daler ned på skrivepulter og tegnebrett bortover i avdelingene. Den fungerte som oppslagsverk, fikk jeg vite. Det var da også hensikten fra direktoratets side.

Bokas styrke er systematikken og dens jordnære behandling av teori. I tillegg er språket konsist og konklusjoner og påstander klare. Dette tenner som allerede nevnt diskusjonslysten - i alle fall hos denne leseren. Men i positiv forstand. Jeg har margen full av merknader, som det ikke er plass til her. Bortsett fra én, som også kan tjene som avslutning: Velegnet som lærebok!

Som gammel lærer i planfag, dog innenfor en annen profesjon, våger jeg å påstå at dette er den beste lære- boka i planfag jeg har vært borti, siden Yngvar Johnsens pionerarbeid PLANLEGGING fra 1966. - De viktigste aspekter ved Asplan/Sandeliens bok har generell gyldighet for alle typer planlegging. Samtidig har den en velsignet klar og konkret forankring i eget fagfelt, i dette tilfelle vegingeniørens. Nettopp derfor er den også velegnet for «ombygging» til andre fagfelt. Det være seg fylkesplanlegging, helse- og sosialplanlegging, eller for den del, by- og bygdeplanlegging.