Aglen Tone S. (2003) «Regjeringsslitasje tendens eller tilfeldighet? En teoretisk og empirisk studie av regjeringsslitasje som begrep og fenomen». Masteroppgave, Institutt For sosiologi og statsvitenskap, NTNU.

Allern, Sigurd (1998) Kildenes makt. Oslo: Pax Forlag.

Allern, Sigurd (2001) Flokkdyr på løvebakken. Søkelys på Stortingets presselosje og politikkens medierammer. Oslo: Pax Forlag.

Allern, Sigurd og Ester Pollack (red.) (2009) Skandalenes markedsplass. Bergen: Fagbokforlaget.

Allern, Sigurd (2011) «Pr, politics and democracy». Central European Journal of Communication, Vol. 4, nr. 1.

Alm, Kristian (2000) «Verdikommisjonen – bak mediene». Nytt Norsk Tidsskrift nr. 3.

Andersen, Ragnar (1981) «Høyrepressen 1945–1970. En analyse av forholdet mellom parti og partipresse i etterkrigstida». Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo.

Anderson, Gidske (1984) Trygve Bratteli. Oslo: Gyldendal.

Apenes, Georg (1989) Løven gjesper. Oslo: Universitetsforlaget.

Aubert, Vilhelm m.fl. (red.) (1950) Front mot frykten. Beredskapslovene. Klipp fra kritikken. Oslo.

Bakken Svein Erik, John Arne Markussen og Kai Rosenberg (1978) «Listesak og Loran C i aviser og NRK: Norske massemedia – vokter av enigheten?». Hovedoppgave, Norsk Journalistskole.

Bastiansen, Henrik G. og Hans Fredrik Dahl (2003) Norsk mediehistorie. Oslo: Universitetsforlaget.

Bastiansen, Henrik G. (1997) «‘Amerikanske bombefly av typen B-52 …Vietnam i norsk fjernsyn 1963–1975.» IMK-rapport nr. 30. Oslo: Universitetet i Oslo.

Bastiansen, Henrik G. (2006) «Da avisene møtte TV. Partipressen, politikken og fjernsynet 1960–1972». Doktoravhandling. Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.

Bastiansen, Henrik G. (2009) Lojaliteten som brast. Partipressen i Norge fra senit til fall 1945–2000. Pressehistoriske skrifter nr. 11.

Bastiansen, Henrik Grue (1995) «Fra referat til reportasje. Dagsrevyen 1960–1969». Hovedoppgave i medievitenskap, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.

Bekkemellem, Karita (2009) Mitt røde hjerte. Oslo: Aschehoug.

Benkow, Jo (1988) Folkevalgt. Oslo: Gyldendal.

Benum, Edgeir (1969) Maktsentra og opposisjon. Spaniasaken i Norge 1946 og 1947. Oslo: Universitetsforlaget.

Berge, Gunnar (2011) Til kongen med fagbrev. Oslo: Aschehoug.

Bergh, Trond (red.) (1993) Vekst og velstand. Norske politisk historie 1945–1965 Oslo: Universitetsforlaget.

Bergh, Trond og Knut Einar Eriksen (1998) Den hemmelige krigen. Overvåkning i Norge 1914–1997. Bind I og II. Oslo: Cappelen.

Berglund, Frode (1997) Nølende tilhengere, standhaftige motstandere: utviklingen i nordmenns holdninger til EU under valgkampen i 1994. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

Berntsen, Harald (2007) Staurberaren Per Borten. Oslo: Aschehoug.

Berntsen, Thorbjørn (1988) Klar tale!: Fra dokk til ting. Oslo: Tiden Norsk Forlag.

Bjartnes, Anders og Hanne Skartveit (1995) Brussel Tur–retur. Oslo: Tiden.

Bjerke, Paul (2001) Fortsatt partipresse?Norske avisers holdning til regjeringsskiftet i mars 2000. Volda: Møreforskning, Forskningsrapport nr. 46.

Bjerke, Per-Arne og Jan Ove Ekeberg (1996) Statsministeren. Makten og mennesket. Oslo: Tiden.

Bjørklund, Kristoffer (2008) «Caltex-saken og norsk oljepolitikk på Svalbard fra 1960 til 1973». Masteroppgave i historie, Universitetet i Oslo.

Bjørklund, Tor (1982) Mot Strømmen. Kampen mot EF 1961–1972. Oslo: Universitetsforlaget.

Bjørklund, Tor (1997) Om folkeavstemninger. Norge og Norden 1905–1994. Oslo: Universitetsforlaget.

Bjørklund, Tor (2001) «Det første stortingsvalg i det 21. århundre». Nytt Norsk Tidsskrift nr. 4.

Bjørklund, Tor (2004) «Norsk populisme fra Ottar Brox til Carl I. Hagen». Nytt norsk tidsskrift nr. 3.

Bjørnsen, Bjørn (1986) Har du frihet og sommersol kjær? Arbeiderbladets historie, bind II 1918–1984. Oslo: Tiden.

Bjørnsen, Bjørn og Geir Øvrevik (1973) Hvem løy? Referat av saken mellom Arne Haugestad og Aftenposten/Erling Norvik. Oslo: Gyldendal.

Bliksås, Dagrun (1992) «Arbeiderpartiet fra Dobbeltvedtak til Frys 1979–1983». Hovedoppgave i historie, Universitetet i Trondheim.

Bondevik, Kjell Magne (2006) Et liv i spenning. Oslo: Aschehoug.

Bratteli, Trygve (1985) Trygve Bratteli har ordet. Utvalg av taler ved Paul Engstad. Oslo: Tiden.

Bromark, Stian og Halvor Finess Tretvoll (2009) Sigurd Evensmo. Alene blant de mange. En biografi. Oslo: Cappelen Damm.

Brostigen, Tor (2003) «Samer i plenen? En normativ vurdering av sivil ulydighet i Alta-saken». Hovedfagsoppgave i statsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Brundtland, Gro Harlem (1997) Mitt liv: 1939–1986. Oslo: Gyldendal.

Brundtland, Gro Harlem (1998) Dramatiske år. Oslo: Gyldendal.

Brunvand, Olav (1973) Fra samspill til sammenbrudd. Oslo: Tiden.

Brunvand, Olav (1977) Olav Brunvand i glede og i strid. Festskrift til Olav Brunvand. Red. komité: Einar Gerhardsen, Trygve Bratteli og Reiulf Steen. Oslo: Tiden.

Brunvand, Per (1991) Mot deadline. Oslo: Tiden.

Bull, Trygve (1963) Ærlig talt. Frimodige ytringer om norsk politikk. Oslo: Cappelen.

Bull, Trygve (1980) For å si det som det var. Oslo: Cappelen.

Bull, Trygve (1983) På tvert. Oslo: Cappelen.

Bye, Ronald (1987) Sersjanten: Makt og miljø på Youngstorget. Oslo: Gyldendal.

Calmeyer, Bengt (1993) Forsinket oppgjør. Arbeiderbevegelsen og den politiske overvåkning. Oslo: Aschehoug.

Christiansen, Ragnar (2006) Fra storting og styringsverk: Erindringer fra et liv i politisk arbeid. Oslo: Forlaget Aktuell.

Cordtsen, Kjell (1967) Blodflekkene på veien. Norsk ny-radikalisme fra Johan Borgen til Georg Johannesen. Oslo: Pax Forlag.

Corner, John og Dick Pels (red.) (2003) Media and the Restyling of Politics. London: Sage.

Dahl, Hans Fredrik (1972) «Okkupasjon og integrasjon». Historisk tidsskrift nr. 3.

Dahl, Hans Fredrik (2012) Fra Pax til paven. Minner om meninger. Oslo: Aschehoug.

Dahl, Hans Fredrik og Henrik Bastiansen (2000) Hvor fritt et land? Sensur og meningstvang i Norge i det 20. århundre. Oslo: Cappelen.

Dahl, Hans Fredrik og Henrik G. Bastiansen (1999) Over til Oslo. NRK som monopol 1945–1981. Oslo: Cappelen.

Dalland, Øystein (1994) Altakrønike. En innfallsport fra og til «Demningen». Kárásjohka: Davvi girji

Egeberg, Morten og Johan P. Olsen (1975) «Organisasjonssamfunnet og den segmenterte stat». Bergen: Arbeidsnotat, Maktutredningen.

Egeland, Marianne (2000) Hvem bestemmer over livet? Biografien som historisk og litterær genre. Oslo: Universitetsforlaget.

Eide, Martin (1984) «Etter det vi forstår på politisk hold …» Politikere og massemedia. Maktutredningen. Oslo: Universitetsforlaget.

Eide, Martin (1992) Nyhetens interesse. Nyhetsjournalistikk mellom tekst og kontekst. Oslo: Universitetsforlaget.

Eide, Martin (1995) Blod, sverte og gledestårer. Verdens Gang 1945–1995. Oslo: Chr. Schibsteds forlag.

Eide, Martin (1998) Popularisering, modernisering, strukturering. En populæravis tar form. Verdens gang i forvandling 1945–81. Avhandling. Rapport nr. 40, Institutt for medievitenskap, Universitetet i Bergen.

Eide, Martin (2000) Den redigerende makt. Redaktørrollens norske historie. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Eide, Martin (2006) Saklighetens lidenskap. En biografi om Chr. A. R. Christensen. Oslo: Aschehoug.

Eide, Martin (2014) «Pressen, presset og parlamentet». I: Hanne Marte Narud, Knut Heidar og Tore Grønlie (red.) Stortingets historie 1964–2014. Bergen: Fagbokforlaget.

Eide, Martin og Terje Rasmussen (1985): «Kildene, makten og æren». Nytt Norsk Tidsskrift, årg. 2 nr. 4.

Ekeberg, Jan Ove og Jan Arild Snoen (2001) Kong Carl. En uautorisert biografi om Carl I. Hagen. Oslo: Kagge.

Ekström, Mats (2006) Politiken i mediesamhället: om nyhetsintervjuer och fotojournalistik. Malmø: Liber.

Elvebakk, Vebjørn Kristen (2004) «Finn Moe – en utenrikspolitisk biografi». Hovedfagsoppgave i historie, Universitetet i Oslo.

Elvik, Halvor (red.) (1977) Politi, Presse, Overvåking. Hvitbok om Listesaka. Oslo: Pax Forlag.

Engstad, Paul (1989) Statsmann i storm og stille. Trygve Bratteli 1965–1984. Oslo: Tiden.

Enholm, Kari (1979) Ført bak lyset. 30 år med NATO. Oslo: Pax Forlag.

Enholm, Kari (1987) «Bak fasaden. Søkelys på norsk alliansepolitikk etter 2. verdenskrig». Oslo: FMKs fredspolitiske skrifter.

Eriksen, Knut Einar (1972) DNA og NATO. En redegjørelse for debatten og vedtakene i Det norske Arbeiderparti 1948–49. Oslo: Gyldendal.

Esborg, Line (2008) «Det norske nei til EU. En studie av motstand som kulturell praksis». Doktoravhandling, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Espeli, Harald (1996) «Lobbyvirksomhet på Stortinget». Nytt Norsk Tidsskrift nr. 3–4.

Evensmo, Sigurd (1978) Ut i kulda. Oslo: Gyldendal.

Fehr, Anne-Lise Mørch von der (1999) «Arbeiderbladets vei til Dagsavisen. Fra partiorgan til stiftelse». Hovedoppgave i statsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Finborud, Arne (1981) Metoder og vilkår i den politiske journalistikk. Aarhus: Pressens Årbog.

Fjeld, Kristin (2000) «Mediemakt; makt uten ansvar? En analyse av medienes dekning av Rød-Larsen saken». Hovedoppgave i medievitenskap, Universitetet i Oslo.

Fjose, Olav (1988) Bergfrid. Oslo: Samlaget.

Fonn, Birgitte Kjos (2011) Orientering. Rebellenes avis. Oslo: Pax Forlag.

Forr, Gudleiv (2000) Dagblad-tekster fra den politiske arena. Oslo: Exil.

Forr, Gudleiv (2009) Strid og fred. Fredsforskning i 50 år. Prio 1959–2009. Oslo: Pax Forlag.

Forr, Gudleiv (2014) «Stortinget som møteplass». I: Hanne Marte Narud, Knut Heidar og Tore Grønlie (red.) Stortingets historie 1964–2014. Bergen: Fagbokforlaget.

Forr, Gudleiv, Per Egil Hegge og Olav Njølstad (2011) Mellom plikt og lyst. Norske statsministre 1873–2010. Oslo: Dinamo Forlag.

Foss, Per Kristian (2010) Innenfra. Oslo: Aschehoug.

Fremo, Skjalg (1996) «Syse-saken. En rapport om journalistikk og politikk». Fredrikstad: Institutt for Journalistikk, IJ-rapport nr. 5/96.

Friis, Jakob (1952) Kritikk av norsk utenrikspolitikk etter krigen. Oslo: Falken forlag.

Friis, Jakob (2011) Bevegelsen og målet: Mitt liv i arbeiderbevegelsen. Oslo: Res Publica.

Furre, Berge (1996) Norsk historie 1905–1990. Oslo: Det norske samlaget.

Furre, Berge (1997) Sant og visst. Artiklar, foredrag og preiker. (Utval og kommentarar ved Ottar Grepstad). Oslo: Samlaget.

Garbo, Gunnar (1997) Til venstre for venstre: erindringer og tanker fra politiske kampår. Oslo: Cultura forlag.

Garvik Olav og Olav Kobbeltveit (2010) Sponheim uautorisert. Oslo: Samlaget.

Garvik, Olav (1982) Da Venstre sprakk. Oslo: Cappelen.

Garvik, Olav, Marianne Røiseland og Jens Vetland (2003) Røiseland. Statsministeren vi ikke fikk. Bergen: Vigmostad & Bjørke.

Gerhardsen, Einar (1970) Fellesskap i krig og fred. Oslo: Tiden Norsk Forlag.

Gerhardsen, Einar (1971) Samarbeid og strid: Erindringer 1945–55. Oslo: Tiden Norsk Forlag.

Gerhardsen, Einar (1972) I medgang og motgang: Erindringer 1945–65. Oslo: Tiden Norsk Forlag.

Gerhardsen, Einar (1978) Mennesker og politikk: Erindringer 1965–78. Oslo: Tiden Norsk Forlag.

Gerhardsen, Rolf (1967) Einar Gerhardsen. Som en bror ser ham. Oslo: Aschehoug.

Gerhardsen, Tron (2009) Einar og Haakon, Rolf og jeg. Fra Arbeiderpartiets indre liv. Oslo: Aschehoug.

Gjærevoll, Olav (1998) Mine memoarer: 1916–1994. Trondheim: Arbeiderbevegelsens historielag.

Gleditsch, Nils Petter (1979) «Loran C og Polaris: hvem visste hva og når fikk de vite det?» PRIO publikasjon nr. 17/79.

Gleditsch, Nils Petter og Ulf Klemp (1976) «Debatten om Loran C. og Omega. En dokumentasjon fra avisspaltene». PRIO-publikasjon nr. P76-7. Oslo: Institutt for fredsforskning.

Gleditsch, Nils Petter og Ottar Hellevik (1977) «Kampen om EF». PRIO Publikasjon nr. 29-5 Oslo: NAVF.

Godbolt, James (2004) «Vietnam-protesten i Norge. Fra ad hoc.-aksjoner til politisk kapital». Nytt Norsk Tidsskrift nr. 1.

Godbolt, James (2007) «Vietnamkrigen i Norge». Internasjonal Politikk. Vol. 65, nr. 3.

Godbolt, James (2010) Den norske Vietnambevegelsen. Oslo: Unipub.

Grepstad, Jon (1981) «Norway and the struggle for nuclear disarmament.» Paper presentert for 1981 World Conference Against Atomic and Hydrogen Bombs. Tokyo.

Grepstad, Jon (1983) «Eurorakettane». Kontrast, nr. 5–6.

Grønlie, Tore (2014) «Til forsvar for folkestyret.» I: Hanne Marte Narud, Knut Heidar og Grønlie, Tore (red.) Stortingets historie 1964–2014. Bergen: Fagbokforlaget.

Gustavsen, Finn (1968) Rett på sak. Oslo: Pax Forlag.

Gustavsen, Finn (1979) Kortene på bordet. Oslo: Gyldendal.

Hagen, Carl I. (1984) Ærlighet varer lengst: Politiske erindringer. Oslo: Aventura.

Hagen, Carl I. (2007) Ærlig talt: Memoarer 1944–2007. Oslo: Cappelen.

Hals Gylseth, Christopher (2011) Storoksen. Arve Solstad og Dagbladet. Oslo: Aschehoug.

Halse, Rolf E.S. (2005) «Maktkamp i åpent landskap? En studie av VGs mediering av partilederstriden i Arbeiderpartiet». Masteroppgave i medievitenskap, Universitetet i Bergen.

Halvorsen, Kristin (2004) Rett fra hjertet. Oslo: Gyldendal.

Hambro, Johan (1984) C.J. Hambro. Liv og drøm. Oslo: Aschehoug.

Hansen, Guttorm (1986) Fra min plass: Politiske erindringer 1970–1985. Oslo: Aschehoug.

Hansen, Guttorm (1990) Etterkrigstid. Oslo: Aschehoug.

Hansen, Thomas Havro (2010) Sponheim. Oslo: Gyldendal.

Hanssen, Kjell (1967) Kampen om NRK. Fra Skyttergravene rundt Marienlyst. Oslo: Minerva.

Hansson, Steinar og Ingolf Håkon Teigene (1992) Makt og mannefall. Historien om Gro Harlem Brundtland. Oslo: Cappelen.

Haraldstad, Hilde (1995) «Norsk nei til Franco i NATO». Institutt for forsvarsstudier, rapport nr. 4.

Haslund, Ebba (2008) Ild fra Asker. Et portrett av Berit Ås. Oslo: Pax Forlag.

Hauge, Jan Otto (1977) Spionen som ble vekk. Oslo: Pax Forlag.

Haugland, Jens (1986) Dagbok frå Kongens råd. Oslo: Samlaget.

Haugland, Jens (1988) Dagbok frå Løvebakken: Fragment av eit politisk liv. Oslo: Samlaget.

Hegge, Per Egil (2003) «Egil Sundar som redaktør og politiker». Nytt Norsk Tidsskrift nr. 2.

Heidar, Knut og Jo Saglie (2002) Hva skjer med partiene? Oslo: Gyldendal.

Heidar, Knut og Lars Svåsand (red.) (1994) Partiene i en brytningstid. Bergen: Alma Mater.

Helle, Egil (1982) Oscar Torp. Arbeidergutt og statsmann. Oslo: Gyldendal.

Helle, Egil (1991) Nils Langhelle. En politisk biografi. Oslo: Tiden.

Hellevik, Atle (1978) «Det ansvarlige opprør. Arbeiderbevegelsens Informasjonskomite mot norsk medlemskap i EF.» Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo.

Helljesen, Geir (2011) Mine valg. Oslo: Aschehoug.

Helset, Per (1981) Hemmelighold og demokrati i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Oslo: Universitetsforlaget.

Helsvig, Kim G. (2014) Pax forlag. En bedrift. Oslo: Pax Forlag.

Heradstveit, Per Øyvind (1979) Ett minutt til sending. Oslo: Aschehoug.

Heradstveit, Per Øyvind (1984) Einar Gerhardsen og hans menn. Oslo: Cappelen.

Hirsti, Reidar (1991) Partipisken. Kampen om det frie ord i Arbeiderbladet. Oslo: Gyldendal.

Hjeltnes, Guri (1990) Avisoppgjøret etter 1945. Oslo: Aschehoug.

Hjeltnes, Guri (2010) (red.) Norsk Presses historie 1660–2010, tredje bind: Imperiet vakler 1945–2010. Oslo: Universitetsforlaget.

Hoemsnes, Ole N. (1986) Skjebnedøgn. Om Borten-regjeringens fall. Oslo: Gyldendal.

Hoffmann, Fredrik (1966) Påskeopprøret 1958. Oslo: Pax Forlag.

Hole, Trond R. (1992) «Eldremilliarden 1990 – strakstiltak i opprørsstorm». Hovedoppgave i statsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Hurum, Eirin og Thor Gjermund Eriksen (1996) «Rød-Larsen saken. Søknad til Skup-prisen 1996.» Metoderapport. Skup.no.

Høyer, Svennik (1995) Pressen mellom teknologi og samfunn. Oslo: Universitetsforlaget.

Iversen, Jan Martin (1998) Fra Anders Lange til Carl I. Hagen. 25 år med Fremskrittspartiet. Oslo: Millennium.

Jacobsen, Johan J. (2000) Mot strømmen. Oslo: Gyldendal.

Jagland, Thorbjørn (1995) Brev. Oslo: Tiden.

Jenssen, Anders Todal og Toril Aalberg (red.) (2007) Den medialiserte politikken. Oslo: Universitetsforlaget.

Jenssen, Anders Todal og Henry Valen (red.) (1995) Brussel midt imot. Folkeavstemningen om EU. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Johansen, Anders (2002) Talerens troverdighet: tekniske og kulturelle betingelser for politisk retorikk. Oslo: Universitetsforlaget.

Johansen, Anders og Jens E. Kjeldsen (2005) Virksomme ord. Politiske taler 1814–2005. Oslo: Universitetsforlaget.

Johansen, Tor Are (2009) «Rasert og gjenreist? Myter om krigen og arbeiderpressens produksjonsapparat». I: Halvorsen Solveig m.fl.: I politikkens irrganger. Festskrift til Knut Einar Eriksen. Oslo: LO Media.

Johansen, Viggo og Pål T. Jørgensen (1989) Edderkoppen. Historien om en møbelhandler. Oslo: Aventura.

Jupskås, Anders Ravik (2008) «Populisme på norsk». Masteroppgave i statsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Jupskås, Anders Ravik (2013) «Mangfoldig mobilisering og velsmurt valgkampmaskineri: Fremskrittspartiet runder 40 år». Nytt Norsk Tidsskrift nr. 1.

Kalvatn, Eivind (2006) «Når de mektige blir maktesløse. Politisk skandalejournalistikk belyst gjennom Syse- og Tønnesaken i Verdens Gang og Dagbladet.» Masteroppgave, Institutt for Informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

Karmly, Dag (1975) Kings Bay-saken. Den politiske krisen mellom regjering og opposisjon sommeren 1963. Oslo: Gyldendal.

Kielland, Arne (1972) All makt? Dagbok fra Stortinget. Oslo: Pax Forlag.

Kjeldstadli, Knut og Vidar Keul (red.) (1973) DNA – Fra folkebevegelse til statsstøtte. Oslo: Pax Forlag.

Kjøs, Alv m.fl. (1961) Godviljens mann. Hilsen til Herman Smitt Ingebretsen på 70-årsdagen. Oslo: Johan Grundt Tanum forlag.

Kleppe, Per (2003) Kleppepakke: Meninger og minner fra et politisk liv. Oslo: Aschehoug.

Knutsen, Grete (2013) Basketak. Mine år med Brundtland, Jagland og Stoltenberg. Oslo: Kagge.

Korvald, Lars (1982) Politikk og kall: Lars Korvalds memoarer i samarbeid med Per Øyvind Heradstveit. Tananger: Rocon.

Kristiansen, Kåre (1989) Når sant skal sies: På politikkens hovedspor og sidelinjer gjennom 50 år. Oslo: Schibsted.

Kristiansen, Kåre (1990) Stå på, Kåre K! Oslo: Schibsted.

Kvam, Ragnar jr. (1973) DNA mot splittelse. Da venstrefløyen ble ekskludert og SF stiftet. Oslo: J.W. Cappelens forlag.

Lahlum, Hans Olav (2007) Oscar Torp. En politisk biografi. Oslo: Cappelen.

Lahlum, Hans Olav (2009) Haakon Lie. Historien, mytene og mennesket. Oslo: Cappelen Damm.

Lahlum, Hans Olav (2010) Noen av oss har snakket sammen. Personskifter i Arbeiderpartiet 1945–1975. Oslo: Cappelen Damm.

Lahnstein, Anne Enger (2000) Grønn dame, rød klut: Erindringer. Oslo: Aschehoug.

Lane Jan-Erik og Hanne Marte Narud (1994) «Maktfordelingsprinsippet og den konstitusjonelle teori: Spørsmålet om bemanning av statsorganene». I: Bjørn Erik Rasch og Knut Midgaard (red.) Representativt demokrati. Spilleregler under debatt. Oslo: Universitetsforlaget.

Lange, Halvard (1952) Norsk utenrikspolitikk siden 1945. Oslo: Johan Grundt Tanum.

Langfeldt, Knut og Eugen Aaen (1951) Hvorfor nei til «Folk og forsvar». Pamflett, Oslo: NGU.

Langslet, Lars Roar (1989) John Lyng. Samarbeidets arkitekt. Oslo: Cappelen.

Langslet, Lars Roar (1994) Fra innsiden: Glimt fra et halvt liv i politikken. Oslo: Cappelen.

Larsen, Gunnar Alf (1990) Sluttspill. Oslo: Tiden Norsk Forlag.

Larsen, Reidar T. (1980) Styrt fra Moskva?Erindringer 1960–1980. Oslo: Cappelen.

Larsen, Øivind (1996) Makt og forakt. Om holdninger til politikere. Festskrift til Astrid Nøklebye Heiberg. Oslo: Universitetsforlaget.

Larssen, Olav (1973) Den langsomme revolusjonen. Oslo: Aschehoug.

Leivestad, Thea (1999) «'Presses til å gi en milliard?' Analyse av medienes innflytelse på politiske beslutningsprosesser i eldremilliardsaken». Hovedoppgave i medievitenskap, Universitetet i Oslo.

Lie, Haakon (1975) Slik jeg ser det. Oslo: Tiden Norsk Forlag.

Lindebrække, Sjur (1983) Tro og tillit: Personlige og politiske erindringer. Oslo: Aschehoug.

Lindstøl, Aslak (1978) «De 13»: «protest mot atomvåpen» – et utenomparlamentarisk initiativ under atomdebatten i Norge våren 1961. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo.

Loga, Jill Merethe (2004) «Godhetsmakt. Verdikommisjonen – mellom politikk og moral». Doktoravhandling, Universitetet i Bergen.

Luhmann, Niklas (2000) Die Politik der Gesellshaft. Frankfurt a.m: Suhrkamp.

Luhmann, Niklas (2012/2013) Theory of Society. Vols. 1 & 2. Stanford: Stanford University Press.

Luhmann, Niklas (2002/2013) Introduction to Systems Theory. Cambridge: Polity Press

Lund, Bernt H. (2009) Verdivalg i krig og fred. 12 essays om ledelse og overlevelse. Oslo: Conflux.

Lund, Ketil (red.) (1996) «Rapport til Stortinget fra kommisjonen som ble nedsatt av Stortinget for å granske påstander om ulovlig overvåking av norske borgere» (Lund-rapporten).

Lyng, John (1958) Veksten i statens makt. Streiftog i reguleringspolitikken. Oslo: Studieselskapet samfunn og næringsliv.

Lyng, John (1972) Brytningsår: Erindringer 1923–1953. Oslo: Cappelen.

Lyng, John (1973) Vaktskifte: Erindringer 1953–1965. Oslo: Cappelen.

Lyng, John (1976) Mellom øst og vest: Erindringer 1965–68. Oslo: Cappelen.

Lyng, John (1978) Fra Borgefred til politisk blåmandag: Erindringer 1968–1971. Oslo: Cappelen.

Lyng, Otto (1997) Episoder fra et liv. Melhus: Snøfugl.

Løfsnes, Knut (1991) Motstandsmann og politiker. Fra XU til SF og Kings Bay. Oslo: Gyldendal.

Madsen, Roar (2001) Motstraums. Senterpartiets historie 1959–2000. Oslo: Det Norske Samlaget.

Melle, Oddbjørn (2006) «Den langvarige opinionskrigen. Vietnam-konflikten i USA, Noreg og Sverige.» Internasjonal politikk. Vol. 64, nr. 3.

Melle, Oddbjørn (2007) «Tekst og kontekst. John Sanness om Vietnam og Afghanistan». Internasjonal Politikk. Vol. 65, nr. 2.

Melle, Oddbjørn (2007b) «Vietnamdebatten – presisering, proposjonar, perspektiv». Internasjonal politikk. Vol. 65, nr. 3.

Meyer, Johan Kr. (1989) «NATOs kritikere. Den sikkerhetspolitiske opposisjon, 1949–1961». Institutt for forsvarsstudier. Forsvarsstudier nr. 3.

Meyer, Sidsel (2008) «Så brøt stormen løs! Debatten om Beredskapslovene i norsk presse høsten 1950» Pressehistoriske skrifter, nr. 10.

Michels, Robert (1915/1949) Political parties. A sociological study of the oligarchical tendencies of modern democracy. Glencoe, Ill.: The Free Press.

Midtbø, Tor (2007) Skandaler i norsk politikk. Oslo: Universitetsforlaget.

Moen, Merete (2001) «En forestilling med få nyanser. Pressens fremstilling av Thorbjørn Jagland i perioden 1. mai–15. september 1997». Hovedoppgave i statsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Mydske, Per Kristian, Dag Harald Claes og Amund Lie (red.) Nyliberalisme – ideer og politisk virkelighet. Oslo: Universitetsforlaget.

Narud, Hanne Marte, Knut Heidar og Tore Grønlie (red.) Stortingets historie 1964–2014. Bergen: Fagbokforlaget.

Nilsen, Bjørn og Sjue, Finn (1998) Skjult dagsorden. Mediene og de hemmelige tjenestene. Oslo: Universitetsforlaget.

Njølstad, Olav (2008) Jens Chr. Hauge – fullt og helt. Oslo: Aschehoug

Nordahl, Konrad (1973) Gode arbeidsår. Oslo: Tiden Norsk Forlag.

Nordby, Trond (1985) «Fra Eidsvoll til Høyres Hus». Nytt Norsk Tidsskrift nr. 1.

Nordby, Trond (1989) Karl Evang. En biografi. Oslo: Aschehoug.

Nordby, Trond (1996) «Brøl, løve! Et innspill om Stortingets maktstilling». Nytt Norsk Tidsskrift nr. 3–4.

Nordby, Trond (1996b) «Hvem styrer hvem? Statlige utvalg som maktorganer». Nytt Norsk Tidsskrift nr. 3–4.

Nordby, Trond (2000) I politikkens sentrum. Variasjoner i Stortingets makt 1814– 2000. Oslo: Universitetsforlaget.

Nordby, Trond (2010) Grunnlov og styreform. Norge 1814–2010. Oslo: Universitetsforlaget.

Nordby, Trond (2014) «Parlamentarismen i endring». I: Hanne Marte Narud, Knut Heidar og Tore Grønlie (red.) Stortingets historie 1964–2014. Bergen: Fagbokforlaget.

Nordby, Trond (red.) (1993) Arbeiderpartiet og planstyret 1945–1965. Oslo: Universitetsforlaget.

Nordland Eva (1980) Nedtelling? Den norske debatten om NATOs nye atomvåpen. Oslo: Universitetsforlaget.

Nordli, Odvar (1985) Min vei: Minner og meninger. Oslo: Tiden Norsk Forlag.

Norvik, Erling (1990) Hiv dokker i kalosjan. Oslo: Cappelen.

Notaker, Hallvard (2012) Høyres historie 1975–2005. Opprør og moderasjon. Oslo: Cappelen Damm.

Ofstad, Bjørg m. fl. (2009) Rettferd og politikk. Festskrift til Hilde Bojer. Oslo: Emilia.

Olsen, Johan P. (1984) «Representativitet og politisk organisering». I: Fra valg til vedtak. Ole Berg og Arild Underdal (red.). Oslo: Aschehoug.

Opplysningskontoret for pris- og rasjonaliseringslovforslagene (1952/1953) Pris- og rasjonaliseringslovforslagene. Sitatsamling I og II. Oslo.

Oraug, Tore (2003) «Amerika først. Crotale-saken i norsk politikk 1967–1975». Hovedfagsoppgave, Historisk institutt, Universitetet i Oslo.

Ording, Arne (2003) Arne Ordings dagbøker. Bind II 24.juli 1945 – 4. April 1949. (utg. v. Gerd Mordt). Oslo: Universitetsforlaget.

Ottosen, Rune (1996) Fra fjærpenn til Internett. Journalister i organisasjon og samfunn. Oslo: Aschehoug.

Pedersen, Ove K. m.fl. (2000) Politisk journalistik. Aarhus: À jour.

Ramberg, Inge (1995) «EU-striden i tabloidformat». Hovedoppgave, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Universitetet i Trondheim.

Rasmussen, Terje (1986) «Presse og politisk protest». Institutt for massekommunikasjon. Rapport nr. 2. Universitetet i Bergen.

Rasmussen, Terje (2001) Mediesamfunnets moral. Oslo: Pax Forlag.

Rasmussen, Terje (2003) Luhmann. Kommunikasjon, medier, samfunn. Bergen: Fagbokforlaget.

Rasmussen, Terje (2004) Mektig og aktverdig. Betraktninger om journalistikkens legitimitet. Kristiansand: IJ-forlaget.

Rasmussen, Terje (2011) «Offentlig parlamentarisme og den opplysende statsmakt». I: Jan Fredrik Hovden og Karl Knapskog (red.) (2012) Hunting High and Low. Skriftfest til Jostein Gripsrud på 60-årsdagen. Oslo: SAP.

Reinton, Per Olav (1984) «Kildenes Tyranni». Nytt Norsk Tidsskrift nr. 4.

Reinton, Per Olav (1990) 30-åring skutt i hodet. Pressens frivillige slaveri. Oslo: J.W. Cappelens Forlag.

Reinton, Per Olav (2004) Fiksjon som fakta. En mediekommentar. Fredrikstad: Institutt for journalistikk.

Reksten, Hilmar (1979) Opplevelser. I samarbeid med Per Vassbotn. Oslo: Aschehoug.

Respons Analyse AS (2009) «Medievaner og holdninger. Undersøkelse blant stortingspolitikere». Bergen: Respons Analyse.

Retzer, Berit Ruud (1999) Jens Evensen. Makten, myten og mennesket. En uautorisert biografi. Oslo: Bbg. forlag.

Riksaasen, Steinar (1972) «Libertas 1947 Jan Fredrik 1953» Hovedoppgave, Historisk institutt, Universitetet i Oslo.

Ringheim, Gunnar (1993) I pressens vold. Oslo: Gyldendal.

Rokkan, Stein (1987) Stat, nasjon, klasse. Oslo: Universitetsforlaget.

Rommetvedt, Hilmar (2002) Politikkens allmenngjøring og den ny-pluralistiske parlamentarismen. Bergen: Fagbokforlaget.

Rommetvedt, Hilmar m.fl. (2012) «Coping with Corporatism in Decline and the Revival of Parliament: Interest Group Lobbyism in Denmark and Norway 1980–2005». Comparative Political Studies, 46(4).

Roppen Johan og Sigurd Allern (2010) Journalistikkens samfunnsoppdrag. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Rossavik, Frank (2007) Stikk i strid. Ein biografi om Einar Førde. Oslo: Spartacus.

Rossavik, Frank (2011) SV Fra Kings Bay til Kongens bord. Oslo: Spartacus.

Saglie, Jo (2002) Standpunkter og strategi. EU-saken i norsk partipolitikk 1989– 1994. Oslo: Unipax.

Saward, Michael (2010) The Representative Claim. Oxford: Oxford University Press.

Seip, Jens Arup (1980) Dyd og nødvendighet. Høyres historie gjennom hundre år. Oslo: Gyldendal.

Seip, Jens Arup (1963) Fra embetsmannsstat til ettpartistat. Oslo: Universitetsforlaget

Seip, Jens Arup (1968) Tanke og handling i norsk historie. Artikler og avhandlinger. Oslo: Gyldendal.

Seip, Jens Arup (1981) Utsikt over Norges historie. Annen del. Oslo: Gyldendal.

Sejersted, Francis (1984) Opposisjon og posisjon. Høyres historie, bind 3. Oslo: Cappelen.

Sejersted, Francis (1993) Demokratisk kapitalisme. Oslo: Universitetsforlaget.

Sejersted, Francis (2000) Norsk idyll? Oslo: Pax Forlag.

Sejersted, Francis (2005) Sosialdemokratiets tidsalder. Norge og Sverige i det 20. århundre. Oslo: Pax Forlag.

Sejersted, Fredrik (2002) Kontroll og konstitusjon. Statsrettslige studier av Stortingets kontrollvirksomhet. Oslo: Cappelen.

Sejersted, Fredrik (2003) «Om Stortingets kompetanse til å regjere over regjeringen». Nytt Norsk Tidsskrift nr. 3.

Seland, Idunn (2000) «Makten i nyhetspresentasjonen. En studie av fire avisers dekning av Syse-saken og Rød-Larsen-saken». Hovedoppgave i statsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Sevje, Anna Guldvog (2010) «Ruste opp for å ruste ned – Striden rundt NATOs dobbeltvedtak i Norge i 1979». Masteroppgave, Historisk institutt, Universitetet i Oslo.

Sjølyst, Steinar (1971) «Krigslov og dødsstraff. Om bakgrunnen for beredskapslovgivningen, og diskusjonen omkring lovforslagene høsten 1950». Hovedoppgave i historie. Universitetet i Oslo.

Skard, Torild (1967) Ny radikalisme i Norge. 44 skribenter i samfunnsdebatten. Oslo: Gyldendal.

Skirbekk, Gunnar (1984) «‘I refleksjonens mangel …' Om vekslande intellektuelle elitar i norsk etterkrigstid». Nytt Norsk Tidsskrift nr. 1.

Skjeie, Hege (1999) Vanens makt. Styringstradisjoner i Arbeiderpartiet. Oslo: Gyldendal.

Skjerdal, Karl (1967) I demokratiets navn. Oslo: Cappelen.

Skjørestad, Anna (2008) «Et liberalistisk parti? Fremskrittspartiets politiske profil fra 1989 til 2005». Masteroppgave, Historisk institutt, Universitetet i Bergen.

Skouen, Arne (1996) En journalists erindringer. Oslo: Aschehoug.

Skre, Arnhild (2004) «I dag må ingen sitte hjemme. Presse og partilojalitet 1957–1973». Pressehistoriske skrifter nr. 1.

Skre, Arnhild (2010) «‘En kostbar og farlig tid.' Vestvendingen i norsk presse 1947–1949». Pressehistoriske skrifter nr. 14.

Skre, Arnhild (2010b) «Redaktør Arnvid Hasund: 'En syk redaktør' eller den første «falne» i Nato-striden?». Pressehistoriske skrifter nr. 14.

Slagstad, Rune (1998) De nasjonale strateger. Oslo: Pax Forlag.

Slagstad, Rune (2011) Rettens ironi. Studier i juss og politikk. Oslo: Pax Forlag.

Slaatta, Tore (2003) Den norske medieorden. Posisjoner og privilegier. Oslo: Gyldendal.

Solhaug, Linda (1996) «Fra rettsikkerhet til demokrati. Offentlighetslovens tilblivelse 1947–1970». Hovedoppgave, Historisk institutt, Universitetet i Bergen.

Solheim, Erik (1999) Nærmere. Oslo: Millennium.

Stavang, Per (1964) Parlamentarisme og Maktbalanse. Oslo: Universitetsforlaget.

Steen, Reiulf (1986) Der hjertet banker: Bilder fra et liv. Oslo: Tiden Norsk Forlag.

Steen, Reiulf (1989) Maktkamp: Nye bilder fra et liv. Oslo: Tiden Norsk Forlag.

Steen, Reiulf (2000) Jordskjelv. Oslo: Tiden Norsk Forlag.

Stoltenberg, Thorvald (2001) Det handler om mennesker. Oslo: Gyldendal.

Stordalen, Mette (2001) «Terje Rød-Larsen: fra helt til skurk. En case-studie av politiske journalister som aktører, og nyhetsmedienes institusjonelle aktørrolle». Hovedoppgave, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Strømsnes, Kristin og Per Selle (2014) «Aksjoner i det representative demokrati.» I: Hanne Marte Narud, Knut Heidar og Tore Grønlie (red.) Stortingets historie 1964–2014. Bergen: Fagbokforlaget.

Sundar, Egil (1993) Kapitlet som aldri ble skrevet. Oslo: Gyldendal.

Syse, Jan P. (2003) Ta ikke den ironiske tonen. Oslo: Forlaget Press.

Søberg, Morten (2010) Sverdrups ekko. Parlamentariske undersøkingar. Essay. Oslo: Samlaget.

Sørebø, Herbjørn (2003) Medieliv. Oslo: Det norske samlaget.

Sørhaug, Tian (2000): «Maktens vaner». Nytt Norsk Tidsskrift nr. 1.

Sørum, Kathrine Ytterdal m.fl. (2012) «Presseetikk og autonomi. Pressenormers bidrag til journalistikkens selvstendiggjøring». Norsk medietidsskrift nr. 2.

Takvam, Magnus (2002) Arbeiderpartiets fall. Oslo: Tiden.

Thorbjørnsrud, Kjersti (2001) «Vilje til makt? Praksis og prinsipper i politisk journalistikk illustrert ved «Jaglandsaken». Hovedoppgave, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Treholt, Arne (2004) Gråsoner. Selvbiografi. Oslo Gyldendal.

Tusberg, Harald (1979) TV sett fra den andre siden. Fortalt til Christian Borch. Oslo: Cappelen.

Valen, Henry (1966) «Om 'Oligarkiets jernlov' i nyere samfunnsforskning». Samtiden nr. 5.

Valle, Inger Louise (1989) Dette står jeg for. Oslo: Gyldendal.

Vassbotn, Per (1971) Lekkasje og forlis. Oslo: Cappelen.

Vassbotn, Per (1986) Da Borten falt. Gjensyn med regjeringens Lekkasje og forlis. Oslo: Cappelen.

Vågen, Irene Valvik (2002) «Organisasjonen Nei til Atomvåpen 1979–1987». Hovedoppgave i historie, Universitetet i Bergen.

Wahl, Peder (2011) «Politisk ammunisjon. En analyse av Cuba-saken 1958–1960». Masteroppgave, Historisk institutt, Universitetet i Bergen.

Waldahl, Ragnar (2011) Politiske meningsmålinger. Oslo: Pax Forlag.

Wale, Thorbjørn (1972) «Fjerde statsmakt eller den annen partimakt En studie av norsk dagspresse med hovedvekt på dens forhold til partivesen og politiske myndigheter». Stensil nr. 21, Institutt for presseforskning, Universitetet i Oslo.

Weber, Max (2010) Political Writings. Peter Lassman og Ronald Speirs (red.) Cambridge: Cambridge University Press.

Willoch, Kåre (1988) Minner og meninger. Oslo: Schibsted.

Willoch, Kåre (1990) Statsminister. Oslo: Schibsted.

Willoch, Kåre (2002) Myter og virkelighet: Memoarer. Oslo: Cappelen.

Winther, Lise (1973) Da partipisken smalt i Asker. Oslo: Pax Forlag.

Wyller, Thomas Chr. (1989) «Einar Gerhardsen som politisk leder: et fragment». Norsk Statsvitenskapelig tidsskrift. Vol. 5, nr. 2.

Ørnhøi, Stein (2003) «Om stortingsregjereri og regjeringsmakt». Nytt Norsk Tidsskrift nr. 4.

Østerud, Øyvind (2002) «Maktutredningen og det intellektuelle hegemoniet». Nytt Norsk Tidsskrift nr. 1.

Østerud, Øyvind, Fredrik Engelstad og Per Selle (2003) Makten og demokratiet. En sluttbok fra Makt- og demokratiutredningen. Oslo: Gyldendal akademisk.

Øyvind Østerud (2004) «Maktutredning og demokrati». Nytt Norsk Tidsskrift nr. 1

Aabø, Stein (2012) Sylvia Brustad. I partiets tjeneste. Oslo: Cappelen Damm.

Åmlid, Johanne (1966) Ut av kurs. Oslo: Pax Forlag.

Aardal, Bernt, Anne Krogstad og Hanne Marte Narud (red.) (2004) I valgkampens hete. Oslo: Universitetsforlaget.

Aarvik, Egil (1985) Smil i alvor: Fragmenter av et liv. Oslo: Gyldendal.

Aas Olsen, Trygve (2010) Sex, Drap og Dårlig ledelse. Hvordan Dagbladet mistet troverdighet, penger og lesere. Oslo: Kagge.

Aasheim, Nils m. fl. (red.) (1971) Etterkrigshistorie II. Et alliert Norge. Emner fra norsk historie etter 1945. Oslo: Universitetsforlaget.