Nikolaj Elf er professor i uddannelsesvidenskab med særligt henblik på fagdidaktik ved Syddansk Universitet, og har vært tilknyttet Lesesenteret som professsor 2 i perioden 2014-2019. Han har skrevet artikler og bøger om skrivedidaktik, fagdidaktik og L1/modersmålsundervisning, blandt andet med fokus på teknologis betydning for elevers skriveudvikling. Han er medredaktør af tidsskriftet L1 – Educational Studies in Language and Literature og aktiv i internationale boards for modersmålsdidaktik og skriveforskning.

Aslaug Fodstad Gourvennec er førsteamanuensis i lesevitenskap ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. I sin doktorgradsavhandling (2017) studerte hun møtet mellom høytpresterende elever i videregående skole og litteraturfaglig praksis. Hun har deltatt i flere FoU-prosjekt knyttet til grunnleggende ferdigheter og litteraturdidaktikk på mellomtrinn, ungdomsskole og videregående skole.

Åsmund Hennig er førsteamanuensis ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger, og var tilknyttet Lesesenteret i postdok-stilling i prosjektperioden. Han har undervisningserfaring blant annet fra norsk ved lærerutdanningen og i lesevitenskap. Hennig har publisert bøker og artikler om blant annet Knut Hamsuns noveller, barnelitteratur, litterære samtaler og litteraturdidaktikk.

Dag Husebø er for tiden prorektor ved Universitetet i Stavanger. Han har lang erfaring fra undervisning og samarbeidsforskning innenfor lærerutdanning og universitets- og høgskolepedagogikk. Foruten involveringen i Respons-prosjektet har han de siste årene deltatt i et større europeisk forskningsprosjekt som har undersøkt både former for og betydningen av tros- og livssynsdialog i skole og i urbane bymiljøer.

Mari-Ann Igland er professor i norsk fagdidaktikk ved Institutt for lærarutdanning, NTNU. I prosjektperioden hadde ho ein professor 2 stilling ved Lesesenteret. Ho har skrive artiklar og bøker om pedagogisk tekstrespons; om literacy, skriving og skriveopplæring, primært innan norsk som førstespråk, men òg frå eit fleirspråkleg perspektiv; om argumentasjon og demokratisk danning; om fortolkande arbeid med elevtekstar og om norskfaget i lærarutdanninga. I seinare tid har ho også arbeidd med digitalisering av skolen og med tidleg skriving.

Ingrid Nielsen er førsteamanuensis i nordisk litteratur, Universitetet i Stavanger. Hun har skrevet om lyrikk og litterær lesing, med særlig interesse for litteraturens estetiske og eksistensielle aspekt.

Morten Njå er stipendiat ved Universitetet i Stavanger og forsker på bruk av digitale spill i leseopplæringen og hvordan utformingen av spillene påvirker progresjon og læringsutbytte. Han deltar også i DEKOM-samarbeidet mellom universitetet og grunnskoler i regionen, og har tidligere jobbet med utvikling av ressurser til språkløyper. Hans fagområder inkluderer digital literacy, spilldesign, spillbasert læring og læringsanalyse.

Arne Olav Nygard er førsteamanuensis i lesevitenskap ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. Han har skrive ei rekke artiklar om literacy og tekstkultur i digitale medium. I den seinare tida har han vore knytt til forskingsprosjekt som handlar om munnlegheit i skulekvardagen.

Atle Skaftun er professor i lesevitenskap ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. Han har skrevet en rekke artikler og bøker om litteratur, lesing og literacy. I den senere tid har han også arbeidet med digitalisering av skolen og tanketeknologier i videre forstand, da også muntlighetens plass i skolehverdagen.

Siv Ellen Østrem er lærer i ungdomsskolen med master i lesevitenskap fra Universitetet i Stavanger. Hun har lang erfaring med norskundervisning på ungdomstrinnet og spesiell interesse for hvordan lærere kan være bidra til å utvikle elevenes skrivekompetanse ved hjelp av digital respons underveis i skriveprosessen.